Emneside for ING3306 Automasjon av skips- og våpentekniske systemer

Hva lærer du

Gode kunnskaper om automatiserte anlegg og generell styringsteknikk er viktig i ingeniørfagene. Emnet gir grunnlag i PLS-programmering, systemtopologi, kommunikasjon og operatørsystemer spesielt rettet mot skipstekniske anlegg som fremdriftsmaskineri, hjelpesystemer og sikkerhetssystemer.

Emnet dekker følgende faglig innhold: Programmering av PLS: PLSens oppbygning og funksjonsmåte; Konfigurering av hardware og kommunikasjon; Programoppbygning: POU, funksjoner og funksjonsblokker; Bruk av digitale og analoge inn- og utganger; Programmering av styresystemer; Feilsøking i maskinvare, prosessnettverk og programvare. Styringsteknikk teori: Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systemer; Prosesskontroll, prosessnedstenging og nødavstenging systemer; Strukturert design og dokumentasjon av PLS program; Generell instrumentering og smarte instrumenter; Instrumentering i eksplosjonsfarlige områder; Nettverk og kommunikasjon på marinefartøyer med vekt på feltbuss.

Emnet følger STCW-kode: A-III/6, A-III/7 og STCW-funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støttenivået, Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået.

 1. Kunnskap

  Kadetten...

  • har kunnskap om automatiserte anlegg i marinefartøyer.
  • har kunnskap om sentrale begreper og metoder i styringsteknikk, PLS-programmering, systemtopologi, kommunikasjon og operatørsystemer
  • har kunnskap om virkemåte for lokale nett og Internet: Ethernet og Wi-Fi, TCP/IP
  • kjenner til emner basert på styringsteknikk og grunnleggende PLS-programmering
  • har bred kunnskap om virkemåte og teknologi for automatiserte anlegg

  Ferdigheter

  Kadetten...:  

  • kan anvende relevante begrepsapparat innen automatiserte anlegg i marinefartøyer
  • kan anvende grunnleggende metoder i styringsteknikk, PLS-programmering og automatiserte anlegg
  • behersker konfigurering og programmering av PLS
  • kan analysere enkle situasjoner i bruk av lokale nett og internett

  Generell kompetanse

  Kadetten: 

  • kan anvende faglig kunnskap om automatiserte skipstekniske anlegg og kan selvstendig drive feilsøking i disse.
  • kan formidle kunnskap om automatiserte anlegg i marinefartøyer
  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
  • Programmeringsøvelser på PC med simulering av PLS-programmer
  • Programmeringsøvelser på PLS med tilkoblet PC og utstyr til inn- og utganger
  • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
  • Prosjekt
  • Prøver
 2. Obligatorisk arbeidskrav: Øvinger og praktiske øvinger. Antallet oppgaver og omfang av disse kunngjøres ved emnets oppstart. 

  Minst 80% av arbeidskravene må bestås for å bestå emnet.

   

  Vurderingsform: Mappevurdering, individuell

  Mappen består av øvinger, innleveringer, prøver og team-basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60 %

   

  Vurderingsform: Prosjektoppgave, i grupper.

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40 %