Emneside for ING3320 Sjørett med havrett

Hva lærer du

Emnet sjørett m/havrett understøtter den overordnede hensikten ved at kadettene etter endt emne kan anvende og etterleve relevante bestemmelser fra maritim lovgivning, sjørettslig regulering og grunnleggende havrett (basert på konvensjoner, lover og rettsregler) - i fremtidige tjenestesituasjoner innen offisersprofesjonen. Emnet skal utruste kadettene med de kunnskapene, ferdighetene og holdningene isom er nødvendige for å kunne utøve offisersprofesjonen i fred, krise og krig på en reflektert, begrunnet og ansvarlig måte. Emnet skal videre kvalifisere kadettene til å kunne løse ut maritimt sertifikat etter STCW-konvensjonen.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • vise bred og grunnleggende kunnskap om de grunnleggende internasjonale sjørettslige reglene for sjøtransport, handelstrafikk med skip - og sivil skipsfart (shipping) slik disse er nedfelt i internasjonale traktater og konvensjoner, samt kunnskap om tilsvarende internrettslig norsk maritim lovgivning.
  • gjengi de viktigste rettssetningene og rettsprinsippene i havretten (basert på internasjonale folkerettslige traktater og konvensjoner) som regulerer rettigheter til, og plikter forbundet med bruk av havet. 
  • ivareta sitt konvensjonsbaserte og funksjonsrettede maritime sertifikatansvar beskrevet i STCW-kode:  A-III/1 og A-III/2 med STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå).
  • bevise kunnskaper som grunnlag for senere å kunne oppdatere, eventuelt utvide sine kunnskaper innenfor emneområdet.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende på enklere tilfeller, de mest relevante og grunnleggende internasjonale sjø- og havrettslige regler for lovlig bruk, operasjon og drift, samt for ivaretakelse av sikkerheten, ved bruk av skip samt gjeldende ansvarsregler i skipsfart - slik disse er nedfelt i sjø- og havrettslige traktater og konvensjoner
  • anvende grunnleggende rettssetninger (nasjonale lover og regler) på enklere rettslige problemstillinger i ulike tjenestesituasjoner innen offisersprofesjonen i fred, krise og krig - innen sjørett og skipsfart - samt innen folkerettens havrett (dvs. havretten).
  • vurdere enklere konkrete rettsspørsmål i sjørettslig - henholdsvis i havrettslig sammenheng, - med særlig vekt på korrekt handlemåte i enklere situasjoner
  • anvende faglig kunnskap om relevante rettssetninger på enklere praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede, reflekterte og ansvarlige valg i ulike tjenestelige sammenhenger innenfor emneområdene
  • reflektere over egen rettslige vurderings- og ivaretakelsesevne innen emneområdene og justere denne under veiledning
  • finne, vurdere og henvise til relevant rettslig informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en grunnleggende rettslig problemstilling
  • på grunnleggende måte beherske relevante faglige uttrykk og uttrykksformer innen overnevnte emneområder

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende sin grunnleggende innsikt i relevante fag- og tjenesterelaterte rettslige problemstillinger innen emnets rettsområder.
  • planlegge og gjennomføre enklere, men varierte tjenesteoppgaver, presentasjoner og prosjekter innen emnet, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med juridiske og etiske krav og retningslinjer.  
  • formidle og presentere grunnleggende, men sentralt fagstoff om ulike rettslige regler og prinsipper, grunnbegreper, problemstillinger og løsningsforslag både skriftlig og muntlig samt individuelt og i grupper.
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor emneområdet og gjennom dette bidra til utvikling av en forsvarlig praksis innen emneområdet.
  • ivareta de funksjonsrettede krav som stilles innen emneområdet (sjørett og maritim lovgivning) for å kunne løse aktuelt maritimt sertifikat - som maskinoffiser etter STCW-konvensjon av 7/7-1978, i kraft fra 28/4-1984, som endret i 1995 og 2010 (STCW-kode: A-III/1 og A-III/2) med STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå).
  • oppdatere sin faglige innsikt ift fremtidige endringer i gjeldende lover og regler innen emnets rettsområder.
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet. 

  Arbeidsmåter skal involvere og aktivisere kadettene. 

  Undervisningen foregår i veksling mellom undervisning, veiledning og selvstudium Selvstudium forutsetter ukentlig arbeid med løsning og innlevering av kontrolloppgaver - enkeltvis eller i grupper - for innlevering til kontroll, og senere samkjøring mot utgitt fasit innen de viktigste kapitlene i h t pensumlitteraturen, som beskrevet under.

  Emnet bygger videre på og forutsetter gjennomført og bestått eksamen i felles emne inneholdende rettslære i semester 1. 

  Emnet koordineres med gjennomføring for andre linjer og mot relevante emner innenfor FHS/SKSK.

 3. Pensumlitteratur er under revisjon.

  • Almås, T. (2003). Forbrenningsmotorer Del 1 og 2. Kompendier fra Institutt for Marin teknikk, NTNU.

  • Fiskaa, G. Operasjon og drift av maskinerisystemer, Fueltech bøker, ISBN 8299400813.

  • Woud, H. K., & Stapersma, D. Design of propulsion and electrical power generation systems. IMarEST, ISBN 1902536479.

  • Meier-Peter, H. (Red.), & Bernhardt, F. (Red.). Compendium Marine Engineering. Seehafen verlag, ISBN 9783877438220.

  Utlevert av faglærer:

  • Lund, A., & Strand, G. Skipsmaskineri - Drift og Vedlikehold. Kompendium.

  • Manualer for Kongsberg Neptun maskinsimulator, modell MC-90V og WJ-22.

  • Håndbøker og prosjektveiledninger fra framdriftsmotor- og brenselcelle-leverandører.

  • Utlevert underlag ifm. laboratorie- og simulatorøvelser.

  • Utlevert kopi av utvalgte deler fra regelverk, FMA: NRAR,  DNV: HSLC-NSC samt klassifikasjon veiledninger.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Selvstendig selvstudiumsarbeid med teoripensum, uavhengig av og/eller som ledd i arbeid med skriftlige innleveringer, pensumgjennomgang, eller utpekte presentasjonsoppdrag

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%