Emneside for ING3320 Sjørett med havrett

Hva lærer du

Emnet sjørett m/havrett understøtter den overordnede hensikten ved at kadettene etter endt emne kan anvende og etterleve relevante bestemmelser fra maritim lovgivning, sjørettslig regulering og grunnleggende havrett (basert på konvensjoner, lover og rettsregler) - i fremtidige tjenestesituasjoner innen offisersprofesjonen. Emnet skal utruste kadettene med de kunnskapene, ferdighetene og holdningene isom er nødvendige for å kunne utøve offisersprofesjonen i fred, krise og krig på en reflektert, begrunnet og ansvarlig måte. Emnet skal videre kvalifisere kadettene til å kunne løse ut maritimt sertifikat etter STCW-konvensjonen.

 1. Kunnskaper

  kadetten..

  • (K1) har bred kunnskap om de grunnleggende internasjonale sjørettslige reglene for sjøtransport, handelstrafikk med skip - og sivil skipsfart (shipping) slik disse er nedfelt i internasjonale traktater og konvensjoner, samt kunnskap om tilsvarende internrettslig norsk maritim lovgivning.
  • (K2) kan gjengi de viktigste rettssetningene og rettsprinsippene i havretten (basert på internasjonale folkerettslige traktater og konvensjoner) som regulerer rettigheter til, og plikter forbundet med bruk av havet. 
  • (K3) kan ivareta sitt konvensjonsbaserte og funksjonsrettede maritime sertifikatansvar beskrevet i STCW-kode:  A-III/1 og A-III/2 med STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå).
  • (K4) kan bevise kunnskaper som grunnlag for senere å kunne oppdatere, eventuelt utvide sine kunnskaper innenfor emneområdet.

  Ferdigheter

  kadetten..

  • (F1) kan anvende på enklere tilfeller, de mest relevante og grunnleggende internasjonale sjø- og havrettslige regler for lovlig bruk, operasjon og drift, samt for ivaretakelse av sikkerheten, ved bruk av skip samt gjeldende ansvarsregler i skipsfart - slik disse er nedfelt i sjø- og havrettslige traktater og konvensjoner
  • (F2) kan anvende grunnleggende rettssetninger (nasjonale lover og regler) på enklere rettslige problemstillinger i ulike tjenestesituasjoner innen offisersprofesjonen i fred, krise og krig - innen sjørett og skipsfart - samt innen folkerettens havrett (dvs. havretten).
  • (F3) kan vurdere enklere konkrete rettsspørsmål i sjørettslig - henholdsvis i havrettslig sammenheng, - med særlig vekt på korrekt handlemåte i enklere situasjoner
  • (F4) kan anvende faglig kunnskap om relevante rettssetninger på enklere praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede, reflekterte og ansvarlige valg i ulike tjenstlige sammenhenger innenfor emneområdene
  • (F5) kan reflektere over egen rettslige vurderings- og ivaretakelsesevne innen emneområdene og justere denne under veiledning
  • (F6) kan finne, vurdere og henvise til relevant rettslig informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en grunnleggende rettslig problemstilling
  • (F7) kan på grunnleggende måte beherske relevante faglige uttrykk og uttrykksformer innen overnevnte emneområder

  Generell kompetanse

  kadetten..

  • (G1) anvende sin grunnleggende innsikt i relevante fag- og tjenesterelaterte rettslige problemstillinger innen emnets rettsområder.
  • (G2) planlegge og gjennomføre enklere, men varierte tjenesteoppgaver, presentasjoner og prosjekter innen emnet, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med juridiske og etiske krav og retningslinjer.  
  • (G3) formidle og presentere grunnleggende, men sentralt fagstoff om ulike rettslige regler og prinsipper, grunnbegreper, problemstillinger og løsningsforslag både skriftlig og muntlig samt individuelt og i grupper.
  • (G4) utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor emneområdet og gjennom dette bidra til utvikling av en forsvarlig praksis innen emneområdet.
  • (G5) ivareta de funksjonsrettede krav som stilles innen emneområdet (sjørett og maritim lovgivning) for å kunne løse aktuelt maritimt sertifikat - som maskinoffiser etter STCW-konvensjon av 7/7-1978, i kraft fra 28/4-1984, som endret i 1995 og 2010 (STCW-kode: A-III/1 og A-III/2) med STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå).
  • (G6) oppdatere sin faglige innsikt ift fremtidige endringer i gjeldende lover og regler innen emnets rettsområder.
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet. 

  Arbeidsmåter skal involvere og aktivisere kadettene. 

  Undervisningen foregår i veksling mellom undervisning, veiledning og selvstudium Selvstudium forutsetter ukentlig arbeid med løsning og innlevering av kontrolloppgaver - enkeltvis eller i grupper - for innlevering til kontroll, og senere samkjøring mot utgitt fasit innen de viktigste kapitlene i h t pensumlitteraturen, som beskrevet under.

  Emnet bygger videre på og forutsetter gjennomført og bestått eksamen i felles emne inneholdende rettslære i semester 1. 

  Emnet koordineres med gjennomføring for andre linjer og mot relevante emner innenfor FHS/SKSK.

 3. SJØRETT :

  Thor Falkanger og Hans Jacob Bull: Sjørett, (8. utg. 2016), Sjørettsfondet Akademisk. Følgende kapitler er pensum: (Ca. 290 sider, fordelt på 16 kapitler): Kap. 1: Innledning (s. 1 - 24), Kap. 2: Skip, nasjonalitet og registrering (s. 25 - 51), Kap. 3: Skipskontroll og klassifikasjon (s. 52 - 66), Kap. 4: Bygge- og reparasjonskontraktene (s. 67 - 90), Kap. 7: Organisering av rederibedriften (s. 123 - 143), Kap. 8: Skipsfart og ansvarsgrunnlag (s. 144 - 164) , Kap. 9: Det begrensede rederansvar (s. 164 - 179), Kap. 10: Oljesølansvaret og annet miljøansvar (s. 180 - 201), Kap. 11: Kollisjonsansvaret (s. 202 - 216), Kap. 12: Besetningens rettsforhold (s. 217 - 229), Kap. 13: Befraktning - oversikt (s. 230 - 243), Kap. 18: Transport av passasjerer og reisegods (s. 432 - 441), Kap. 19: Bergning (s. 442 - 460), Kap. 20: Felleshavari (s. 461 - 468), Kap. 21: Sjøforsikring - oversikt og generelle spørsmål (s. 469 - 501), Kap. 23: Undersøkelse av sjøulykker (s. 538 - 547)

  Nettbasert eller utdelt skriftlig/trykket: Tekster til utvalgte internasjonale sjørettslige konvensjonstekster fra IMO og ILO (SOLAS, MARPOL, STCW, MLC)  og tilhørende koder.

  Maritim Lovsamling: Lovtekster til bruk for kadetter i sjørettsfaget ved Sjøkrigsskolen (SKSK) -  papirheftet utgave med særtrykk av utvalgte lovtekster - nedlastet fra Lovdata (15 stk ulike lover - herunder : sjøfartsloven, sjødyktighetsloven (opph.), skipssikkerhetsloven, sjømannsloven, NIS-loven, skadeserstatningsloven, havne- og farvannsloven, lostjenesteloven, kystvaktloven, fritids- og småbåtloven, petroleumsloven, yrkestransportloven, akvakluturloven og havressursloven)

  HAVRETT:

  Carl August Fleischer : Folkerett (8. utg. 2005), Følgende kapitler er pensum: (Ca. 50 sider): § 12 (De indre farvann) s. 104 - 106, § 13 (Sjøterritoriet) s. 107 - 115,, § 14 (Kyststatsoner utenfor territorialgrensen) s. 116 - 134, § 15 (Det åpne hav) s. 135 - 146, § 16 (Andre staters territorium) s. 147 - 153

  Svalbard-Traktaten (Treaty Concerning Spitsbergen), av 9. februar 1920, i kraft fra 14. august 1925

  FN’s Havrettskonvensjon (UN Convention on the Law of the Sea) - UN CLOS), av 10. desember 1982, i kraft fra 16/11-1994

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Selvstendig selvstudiumsarbeid med teoripensum, uavhengig av og/eller som ledd i arbeid med skriftlige innleveringer, pensumgjennomgang, eller utpekte presentasjonsoppdrag

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 6 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%