Emneside for INGOF1201 Innføringsemne for ingeniøroffiseren

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Introduction for Engineering Officers

Hva lærer du

Emnet skal motivere for ingeniørprofesjonen og er starten på en rød tråd gjennom hele utdanningen, hvor kadetten kan reflektere over relevansen og sammenhengen i studieprogrammet og over ingeniørers profesjonelle rolle. Dermed legger det grunnlaget for kadettens forståelse for, og tilhørighet til, to profesjoner (offiser og ingeniør) med søkelys på denne unike ingeniørprofesjonen i Norge. Hensikten er å bidra til et felles grunnlag for ingeniørprofesjonen.

Emnet er tverrfaglig og tar utgangspunkt i NATOs, og dermed Norges, doktrine for militæringeniører (NATO, 2021, Allied Joint Doctrine for Military Engineering) som beskriver en ingeniøroffiser som en som skal gi støtte til å forme det fysiske operasjonsmiljøet. Ingeniøroffiseren skal være i stand til å muliggjøre (mobilitet) eller forhindre (antimobilitet) manøvrering av styrker, utvikle, vedlikeholde og forbedre infrastruktur (generell ingeniørarbeider), og ivareta et situasjonsbestemt og varierende behov for styrkebeskyttelse (overlevelse). Ingeniøroffiseren forvalter samtidig miljø og naturressurser i et bærekraftperspektiv, leder eget personell, og følger profesjonens prosedyrer for planlegging, forvaltning og drift av infrastruktur og avdelinger.

Emnet vil ta utgangspunkt i følgende tema:

 • Militære ingeniørdoktriner
 • Naturvitenskapsteori og etikk
 • Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
 • Profesjonen både i dag og i et historisk perspektiv
 • Samfunnsmessige, miljømessige og etiske perspektiver
 • FNs bærekraftmål
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikkerhetsloven
 • Grunnleggende programmering
 • Prosjektarbeid, økonomi, rapportskriving og presentasjonsteknikk

Emnet vil også inneholde et besøk til en ingeniøravdeling. Den røde tråden gjennom emnet er en gjennomgående tverrfaglig prosjektoppgave. 

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan/har kadetten:

  • vise grunnleggende forståelse for ingeniør- og offisersprofesjonen og ingeniørens rolle i Forsvaret og samfunnet ellers
  • grunnleggende forståelse om den generelle teknologiske utviklingen i vår kultur, og den teknologiske utviklingen innenfor forsvarssektoren
  • kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk, fremtidsrettet og bærekraftig perspektiv
  • oppdatere sin kunnskap om sentrale teorier om kunnskap og naturvitenskapelig metode
  • basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering
  • grunnleggende prinsipper, teorier og begreper innen kjemi og relevansen av dette opp mot ingeniøroffisers rolle i Forsvaret

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan/har kadetten:

  • identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning
  • reflektere over etiske utfordringer ved teknologi i Forsvaret
  • anvende kreative metoder som grunnlag for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid
  • anvende faglige verktøy, teknikker og terminologi relevante for ingeniøroffiserens rolle
  • grunnleggende programmeringsferdigheter
  • reflektere rundt ingeniøroffisersprofesjonen

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne er/kan kadetten:

  • bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger
  • dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig og kan samarbeide i grupper
  • organisere, planlegge og gjennomføre sine lærings- og arbeidsoppgaver og samarbeide godt og reflektert i grupper
 2. Emnet benytter ulike studentaktive læringsformer med støtte av ressursforelesninger og faglig veiledning. Emnet gjennomføres med betydelig innslag av prosjektarbeid i grupper med rapportskriving og muntlige presentasjoner, i tillegg til selvstendig arbeid med individuelle skriftlige innleveringer.

  Det forventes at kadetten jobber med prosjektoppgaven gjennom hele semesteret. 

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Arbeidskrav

  • Et refleksjonsnotat om ingeniøroffiseren rolle (inntil 2000 ord)  

  Vurdering

  Eksamen består av et gruppearbeid hvor følgende skal leveres:

  • En skriftlig rapport (inntil 5000 ord)
  • En muntlig presentasjon (ca. 20 minutter)
  • En robot som oppfyller fastsatte kriterier og funksjoner 

  Alle deler av eksamen er vektet likt og vurderes som bestått/ikke bestått.

  Eksamensoppgaven deles ut i begynnelsen av emnet og skal leveres i sin helhet ved emnets slutt.