Emneside for LED2401 Lederskap og læring i luftforsvaret ved krise og endring

Emnehistorikk
Studiepoeng
15
Studieår
2018
Engelsk emnetittel
Leadership and learning in Air Force during crises and change

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene en generell innføring i teori omkring organisasjon og ledelse av en militær organisasjon som Luftforsvaret og forståelse for organisasjonens rolle ved håndtering av krise. Emnet skal gi innsikt i ulike læringsprosesser i en organisasjon preget av endring, omorganisering og press på ressurser for å løse pålagt oppdrag (Endringsledelse)

Emnet skal gi kompetanse om hvordan Luftforsvaret som organisasjon utvikler, stimulerer, leder og ivaretar mennesker i en organisasjon med høy (faglig)kompetanse, herunder hvordan man utvikler læringskultur og arbeidsprosesser som bidrar til at erfaringer tilflyter organisasjonen slik at disse kan lære av sine feil og utvikle prestasjoner

Emnet skal gi innsikt i luftforsvarets sikkerhetskultur og hva som ligger til grunn for å utvikle og ivareta læring i en slik sikkerhetskultur.

Emnet skal gi innsikt om forhold som påvirker menneskelig atferd i kriser og krevende situasjoner som terror og ulykker eller når grunnleggende verdier er truet (stress under kriser)

Emnet skal gi innsikt i planverk og ressurser for håndtering av kriser ved en base i Luftforsvaret. Herunder skaffe oversikt over stasjonens planverk samt avdekke feil og potensiale for læring gjennom simulering av planverket i praksis.

 1. Kunnskap

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • gjøre rede for organisasjonsteorier som er relevant for å forstå Luftforsvaret oppbygning og struktur.
  • bekrive ulike læringsteorier og læringsprosesser i en organisasjon preget av endring, omorganisering og knapphet på ressurser (Endringsledelse)
  • forklare hvordan en organisasjon som Luftforsvaret kan utvikle, stimulere og lede personell i en organisasjon med høy kompetanse og stor grad av spesialister (Kompetanseledelse)
  • gjøre rede for Luftforsvarets sikkerhetskultur og hva som ligger til grunn for å utvikle og ivareta læring i en slik sikkerhetskultur (Helhetlig Debrief)
  • gjøre rede for forhold som påvirker menneskelig atferd og yteevne i kriser og lederens ansvar og rolle i håndtering av dette
  • gjøre rede for stressreaksjoner og mestring av stress på individ, gruppe- og organisasjonsnivå .
  • beherske ulike språklige og retoriske grep som bidrar til formidling av argumenter på en overbevisende måte.
  • planlegge og tilrettelegge for fysisk og mental trening for utvikling og ivaretakelse av egen og undergittes militære kapasitet i møte med kriser
  • Kjenne til planverk for krisehåndtering ved en Luftforsvars base’s.

  Ferdigheter

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • anvende modeller for utvikling og endring av organisasjon på team og avdelingsnivå.
  • anvende faglig kunnskap om kriser og læring og hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta og utvikle organisasjonen under og etter kriser/hendelser/endring.
  • anvende faglig kunnskap om stressreaksjoner og mestring av stress for egen selvivaretakelse og robusthetsutvikling
  • anvende lederverktøy og krisehåndteringsverktøy for ivaretakelse av personell under og etter hendelser
  • forklare prinsipper for kompetanseledelse og anvende disse i ledelse av kompetente undergitte spesialister.
  • Fasilitere ulike former læringsprosesser (herunder debrifing og erfaringslæring) for å ivareta læring og prestasjonsforbedring av gruppe/team etter oppdrag /hendelser.
  • formidle egne refleksjoner og formulere et argument i en skriftlig, sammenhengende tekst på idiomatisk korrekt engelsk
  • anvende kunnskap om fysisk og mental trening for utvikling og ivaretakelse av egen og undergittes militære kapasitet i møte med kriser
  • Kunne anvende planverk samt avdekke mangler i planverket ved en Luftforsvars base.

  Generell kompetanse

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • gjøre rede for viktige prinsipper i ledelse av avdelinger/organisasjon med høy faglig kompetanse og eksperter/spesialister. (kompetanseledelse)
  • anvende forskingsbasert kunnskap om ledelse i krise som omhandler stressorer, stressreaksjoner og mestring av stress.
  • anvende forskingsbasert kunnskap for læring og ivaretakelse av eget personell før-, under-, og etter kriser, og belastende operasjoner.
  • forklare hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for utvikling og ivaretakelse av sikkerhetskultur i en operativ organisasjon som Luftforsvaret.
  • forklare hvordan gode læringsprosesser kan bidra til utvikling i en organisasjon preget av omstilling og press på ressurser for å løse pålagte oppdrag.
  • formulere seg muntlig og skriftlig på engelsk tilpasset ulike situasjoner.
 2. Gjennomføring

  Klasseromsundervisning, diskusjoner, praktiske arenaer.

  Emnet vil inneholde dagsøvelser knyttet til beslutningsprosesser, stress og mestring. Kadetten skal gis et betydelig ansvar i planlegging av de praktiske arenaene.

  Kadettene skal også bidra i planlegging, ledelse og gjennomføring av læringsprosessen i de praktiske arenaene de selv er en del av, herunder skape refleksjon, læringsfokus og erfaringssløyfer. Oppdraget innebærer at kadettene i tillegg til å planlegge, lede og gjennomføre den militære praktisk arenaen også skal lede læringsprosessen under/etter selve gjennomføringen.

  Etter emnene "Luftforsvaret og krisehåndtering" og "Lederskap og læring i Luftforsvaret ved krise og endring" i semester 3 gjennomføres en øvelse knyttet til planverk og luftforsvarets rolle i et krisescenario der kadettene skal gis kunnskaper om og ferdigheter i planprosesser, krisehåndtering og organisasjonslæring.

   

  Emnet inneholder følgende temaer

  Tema 1: Organisasjonsforståelse, organisasjonslæring og endringsledelse i Luftforsvaret.

  Tema 2: Luftforsvaret som en lærende organisasjon.

  Tema 3: Lederskap i kriser.

  Tema 4:   Engelsk

  Tema 5:   Militær idrett og trening

   

  Tema 1: Organisasjonsforståelse, organisasjonslæring og endringsledelse i Luftforsvaret

  • Forståelse for Luftforsvarets organisasjon, endringsprosesser og ledelse av endringsprosesser
   • Endringsledelse
   • Ledelse og utvikling av organisasjonslæring
   • Ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjon.

  Tema 2: Luftforsvaret som en lærende organisasjon

  • Læring før krise/i krise/etter krise
   • Kultur for kontinuerlig forbedring (HR direktiv)
   • Analyse /Evaluering etter hendelser
    • Kommisjoner (Ulykkeskommisjoner)
   • Kritisk refleksjon og refleksjon over praksis ved kriser (single, dobbel, trippel loop learning)
  • Fasilitering av ivaretakelse- og lærings-prosesser
   • Veiledning, debrifing og erfaringslæring
   • Kollegastøtte ved kriser
  • Kompetanseledelse og kunnskapsledelse i Luftforsvaret
   • Hvordan utvikle og lede personell med høy faglig kompetanse.

  Tema 3: Lederskap i kriser

  • Planlegging og planverk for krisehåndtering
  • Ledelse av Luftmilitær base/Luftving i krise/kriseledelse
  • Ledelse av personell i krise. Sjefens rolle og ansvar og myndighet
   • Stressreaksjoner under krise
   • Ledelse under frykt (Kolditz)
   • Mestring av stress på organisasjonsnivå
   • Mestring av tap
  • Organisering og planlegging av beredskap ved en luftmilitær base/LV.
  • Erfaringsoverføring fra ledelse under kriser (eks: kebnekaise-ulykken)
  • Øving og trening av ledelse under krise ved bruk av caser og simulering (eks. gjennomgang av planverk ved en Luftmilitær base’s.

  Tema 4: Engelsk: Persuasion

  Dette temaet fokuserer på å videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og -ferdigheter (muntlig og skriftlig) på en slik måte at de kan formulere seg overbevisende og tilpasset til ulike situasjoner, muntlig og skriftlig. Undervisningen legger samtidig vekt på å skape en språklig trygghet.

  • Ha kunnskap om ulike språklige og retoriske grep som tillater formidling av argumenter på en overbevisende måte.
  • Kan formidle egne refleksjoner og formulere et argument i en skriftlig, sammenhengende tekst på idiomatisk korrekt engelsk

  Tema 5: Militær idrett og trening 

  • Fysisk og mental trening og bevissthet for utvikling og ivaretakelse av egen og undergittes fysiske og mentale kapasitet under kriser. Forståelse for mennesket som fysisk og mental plattform for håndtering av akutt stress og langvarig belastning.
  • Dette er gjennomgående tema i semester 3 og semester 4. «Øvelse» ‘Soldaten som fysisk og mental plattform’ gjennomføres i Semester 3.  
 3. Antonacopoulou, E.P. and Bento, R. (2018), "From Laurels to Learning: Leadership with Virtue", Journal of Management Development, DOI 10.1108/JMD-12-2016-0269 (17 s)

  Antonacopoulou, E.P. and Sheaffer, Z. (2014), "Learning in crisis: Rethinking the relationship between organizational learning and crisis management", Journal of Management Inquiry23(1),5-21. (16 s)

  Antonacopoulou, E.P. (2006), "The Relationship between Individual and Organisational Learning: New Evidence from Managerial Learning Practices", Management Learning,  37(4), 455-473. (18 s)

  Cannon-Bowers, J.A. & Salas, E. (1998), Individual and Team Decision Making Under Stress. In J.A Cannon-Bowers and E. Salas, Making Decisions Under Stress. Washington: APA, p 17-39. (21 s)

  Flin, R. & Arbuthnot, K. (2002). Incident Command. Tales from the Hot Seat, Ch 1, 2, 3 og 4. Hampshire: Ashgate (s 3-58). (55 s)

  Fredriksen, P. & Moldjord, C. (2015). Kompendium Kollegastøtte. Kollegastøttekurs for luftoperativt personell. Des 2015, Luftkrigsskolen, Trondheim. (70 s)

  Handal, G. & Lauvås P. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. 3. utg Oslo: J. W. Cappelen Damm Akademisk. (Del 2, Om kunnskap og refleksjon, kap 4 og 5 ss 81-120, Del 4, Veiledningssamtalen,  kap 9, 10 og 11,  ss 227-296),  (106 sider).

  Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring, Kap 1, kap 2, kap 3, kap 4 (s 11 - 141) (130 s)

  Keeling, A. (2002). Military Commander - Royal Marines. In R. Flin & K. Arbuthnot, Incident Command. Tales from the Hot Seat, Ch 8. Hampshire: Ashgate (s 138-160). (22 s)

  Kolditz, T. A. (2007). In Extremes Leadership, Ch 1, 3, 4 ,5. (121 s) San Fransisco: John Wiley & Sons.

  Kolditz, T. A. (2007). Key Characteristics of In Extremis Leaders. An How They Are Relevant in All Organizations. In T.A Kolditz, In Extremes Leadership, Ch 1. San Fransisco: John Wiley & Sons.

  Kolditz, T. A. (2007). The In Extremis Leadership Model. In T.A Kolditz, In Extremes Leadership, Ch 3. San Fransisco: John Wiley & Sons.

  Kolditz, T. A. (2007). Learning about fear and Leadership from Dangerous Settings: handling Emotion During In Extremis Situations. In T.A Kolditz, In Extremes Leadership, Ch 4. San Fransisco: John Wiley & Sons.

  Kolditz, T. A. (2007). Leading when Strategy Strikes. Learning to Cope with Loss. In T.A Kolditz, In Extremes Leadership, Ch 5. San Fransisco: John Wiley & Sons.

  Moldjord, C. & Iversen, A. (2015). Developing Vulnerability Trust in Temporary High Performance Teams. Journal of Team Performance Management 21(5/6), pp 231-246. (15 s)

  Antall sider: 590 (kompletteres før emne start)

  Militær idrett og Trening:

  Forsvarets høgskole (2018) Trening for soldater. MILITÆR FYSISK TRENING 1. Magnhild Skare (red)

  Forsvarets høgskole (2015) Trening for soldater. MILITÆR FYSISK TRENING 2. Jørgen Weidemann Eriksen (red)

  Forsvarets høgskole (2016) Reglement om fysisk testing.

  Antall sider: 100 (kompletteres før emne start)

  Engelsk:

  Rose, Reginald. Twelve Angry Men.

  Mitchell, John. Utdrag fra Trivium: The Classical Liberal Arts of Grammar, Logic, & Rhetoric.

  Utvalg av engelskspråklige taler, inkludert Obama, Barack "Address to the Nation, September 10, 2013"

  Antall sider: 100 (kompletteres før emne start)

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Engelsk: En tale muntlig og en skriftlig argumenterende tekst.

  Obligatorisk arbeidskrav: Tema 2: Øving: Gjennomføre selvstendig debrief/veiledning med gruppe eventuelt kollegastøttesamtale med gruppe/individ (under faglig veiledning).

  Obligatorisk arbeidskrav: Militær idrett og trening: Bestå «Årlig fysisk test» til minimumskrav 6 på utholdenhet og styrke.

  Vurderingsform: Semesteroppgave, individuell  NBNB Kommentar: Ikke avklart hvilken vurderingsform som velges for emnet. skriftlig oppgave (paper, semesteroppgave?), Hjemme-, skoleeksamen? Må avstemmes mot vurderingsformene i andre emner.

  Karakterskala: A-F