Emneside for LED2405 Etikk i luftmilitær kontekst

Studiepoeng
15
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Ethics, Leadership and Air Power

Hva lærer du

Emnet har til hensikt å bidra til økt kunnskapsnivå og forståelse for profesjonsetikkens betydning for bruken av luftmakt og utøvelse av luftmilitær ledelse. Emnet skal gi innsikt i hva fagområdet etikk er, gjennom å studere etiske problemstillinger fra ulike innfallsvinkler og nivåer. Emnet skal gi grunnleggende innsikt i etisk teori og metode, begrepsforståelse, og hvordan profesjonsetikk er en del av profesjonsidentiteten.

Å være offiser innebærer at en må ta beslutninger knyttet til maktanvendelse og utøvelse av lederskap i komplekse situasjoner som fordrer kloke, etiske vurderinger. Det blir derfor viktig at den enkelte offiser får mulighet til å trene på å se og forstå kontekstuell kompleksitet, gjenkjenne etiske aspekter ved en situasjon, og øve seg på å gjenkjenne et dilemma. Det er med andre ord både en teoretisk og en praktisk komponent som dette fordypningsemnet vil adressere.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • gjøre rede for hva fagområdet etikk er, begreper innen etikken, samt etisk teori og metode
  • forstå etikkens betydning for profesjonsidentitet, bruken av luftmakt og utøvelse av luftmilitær ledelse

   

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • analysere og gjenkjenne etiske aspekter ved en situasjon, se relevante etiske faktorer i en kompleks situasjon, og gjenkjenne et dilemma
  • selvstendig foreta etisk analyse, diskusjon og refleksjon
  • gjenkjenne egne reaksjoner og holdninger som moralsk relevante i en situasjon, og forholde seg til dette med økt etisk bevissthet
  • utøve godt etisk skjønn i beslutningstagning

   

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • diskutere og operasjonalisere relevante etiske begreper i praksis
  • reflektere kritisk rundt seg selv som leder og moralsk beslutningstager
 2. Emnet vil ha variasjon og studentaktivitet som pedagogisk utgangspunkt, og vil derfor gjennomføres som en blanding av interne og eksterne forelesninger, casestudier, gruppearbeid, seminarbasert undervisning og selvstudium. Etikk er et diskusjonsfag, og emnet fordrer stor grad av egeninnsats i form av paper-skriving, selvstudium, egne forelesninger for klassen, og aktiv deltakelse i diskusjoner. Emnet vil aktivt bruke kunstneriske uttrykk som pedagogisk grep (film, dokumentarer, skjønnlitteratur, poesi, foto, maleri). Det planlegges en studietur i løpet av emnet.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Vurdering

  Vurdering: Muntlig eksamen 

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 45 min.

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 5. Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med det enkelte selvvalgte fordypningsemne.

  Engelsk undervises gjennom hele vårsemesteret, parallelt med fordypningsemnene (LED2403, LED2405, MILM2403 og MILM2408) og MILM2405. Pensum (ca. 250 sider), arbeidskrav (essay) og vurdering (revidert essay) tilfaller MILM2405, men vil implementert ved semesterets oppstart. Detaljert informasjon publiseres på engelskfagets itslearning-side og i emneplan for MILM2405.