Emneside for LED2406 Grunnleggende offiserskompetanse 2

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Basic Officer development 2

Hva lærer du

LED2406 Grunnleggende offiserskompetanse 2 er et praktisk orientert emne som har til hensikt å gi kadettene en introduksjon og øving av grunnleggende ferdigheter som anvendes i det daglig virket som offiser. Emnet er organisert i fem tema:

Tema 1 Grunnleggende militære ferdigheter omfatter våpentjeneste, sanitet, vintertjeneste, overlevelse og mestringstrening, og skal lede frem til status som godkjent GMF iht RFL 400-50.

Tema 2 Kultur og tradisjon skal gi kadetten kunnskap og praksis med Forsvarets verdier, uformelle og formelle normer. I temaet inngår offiserens rolle ved markeringer og seremonier, arrangement, sluttet orden og vakttjeneste. 

Tema 3 Fysisk robusthet er aktiviteter som har til hensikt å utvikle kadettenes fysiske kapasitet for å ivareta kravene til fysisk skikkethet som offiser i Luftforsvaret.

Tema 4 Praktisk ledelse har til hensikt å gi kadettene treningsarenaer for ledelse av lag, tropp eller kompani.

Tema 5 Offisersutvikling er en utviklingspraksis som skal gjøre kadetten bevisst sine personlige karaktertrekk i rollen som offiser med formål å videreutvikle trekk som er hensiktsmessig i rollen som offiser. Tema baserer seg på individuell refleksjon over relevante erfaringer og tilbakemeldinger.

 1. Kunnskaper

  Etter endt emne har kadetten

  • kunnskap om grunnleggende prosedyrer og sikkerhetsbestemmelser for bruk av P80 Glock.
  • generell kunnskap om overlevelse i sommerklima.
  • kjennskap til sluttet orden i troppsforband og kunnskap om hvordan dette utøves ved viktige statlige seremonier.
  • kunnskap om hvordan man utvikler fysisk robusthet gjennom planmessig trening og kunne veiledning av andre.
  • kjennskap til vakttjeneste i militær leir.
  • kunnskap om Forsvarets verdigrunnlag.
  • kjennskap til metoder for personlig utvikling i offisersrollen. 

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten

  • selvstendig gjennomføre skyting med HK 416 og P80 iht krav i RFL 400-50.
  • selvstendig overleve med minimalt av militært utstyr alene i 48 timer.
  • gjennomføre oppstillinger og marsjering troppsvis, utøve rollen som paradestyrke og bårevakt.
  • gjennomføre planmessig trening for å utvikle og vedlikeholde fysisk robusthet i tråd med krav i Luftforsvaret, og kunne faglig veilede andre i deres trening. 
  • utføre hensiktsmessige tiltak for å utvikle et godt læringsmiljø i tråd med Forsvarets verdigrunnlag.
  • selvstendig føre alminnelig kommando over lag og tropp i fredstid.
  • planlegge og gjennomføre personlig utviklingstiltak relevant for offisersyrket.

  Generell kompetanse

  Etter endt emne skal kadetten kunne opptre som offiser i Luftforsvaret iht til uformelle og formelle normer og reglement.

 2. Emnet gjennomføres primært som praktiske aktiviteter, hvor relevant teori vil bli forelest nært opp til praksis. I tillegg til arbeidskrav og vurderingsformer, skal det som et minimum gjennomføres følgende læringsaktiviteter:

  En dag skytebanetjeneste.

  En Escape-øvelse

  En skoleoppstilling.

  Bidra på og støtte gjennomføringen av skolens fagseminarer.

  Commanders Run

 3. Arbeidskrav

  Kadetten på minimum ha en praksis som leder på lag, tropp eller kompani-nivå ila at emnet. 

  Kadetten må minimum delta på en verdi-dag

  Kadetten må delta på en oppfølgingssamtale

  Kadetten må delta på grunnleggende våpenkurs P80 Glock.

  Kadetten på delta på en repetisjonsdag med sanitet. 

  Vurderinger

  Kadetten må bestå årlig fysisk test til karakter 6.

  Kadetten må bestå overlevelsetjeneste sommer.

  Kadetten må få godkjent en offisersutviklingsrapport som viser erfaringen med et personlig utviklingstiltak. Rapporten er på inntil 1500 ord.