Emneside for LOG3102 Strategi og logistikk

Hva lærer du

Emnet gir bred kunnskap om forholdet mellom strategi og logistikk nasjonalt og i internasjonale operasjoner, hvordan utforming av forsvarets forsyningskjeder påvirker strategiske og logistiske muligheter samt hvordan disruptiv innovasjon innen logistikk kan settes i en strategisk ramme for å skape operasjonelle og taktiske fordeler. Relevante temaer analyseres gjennom både kontemporære og historiske eksempler.

 1. Kunnskap:

  Etter fullført emne har kadetten:

  • Bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger knyttet til logistikkens innvirkning på utfallet av militære operasjoner
  • Kunnskap om logistikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i militær strategisk tenkning, og kan oppdatere sin kunnskap på området.
  • Kunnskap om hvordan logistikk er vektlagt i gjeldende konsepter og direktiver for planlegging av militære operasjoner
  • Kjennskap til forskning om militær logistikk i et strategisk perspektiv

  Ferdigheter:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Anvende teoretiske begreper for å analysere logistikkens rolle for oppnåelse av militærstrategiske mål.
  • Finne, vurdere og sammenstille relevant informasjon for å belyse problemstillinger knyttet til strategi og logistikk

  Generell kompetanse:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Demonstrere innsikt i relevante problemstillinger knyttet til militærstrategiske implikasjoner av valgte logistiske løsninger
  • Ivareta avdelingens rolle som rådgiver innenfor logistikkfeltet under operasjonsplanlegging.
  • Formidle og utveksle synspunkter og erfaringer med andre om teorier, problemstillinger og løsninger relatert til militære operasjoner og deres effekt på samfunnet i et kortere og lengre perspektiv, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis med spesiell vekt på ressursdimensjonen. 
 2. Emnet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske forelesninger og nettbasert undervisning. I tillegg legges det opp til besøk til avdelinger for å belyse relevante temaer

 3. Litteratur

  • Smith, J. C. D. (ed) (2018) Defence logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited - Kapitlene, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16. 

  • Bø E., Gripsrud G., Nygaard, A. (2018) Ledelse av forsyningskjeder - et logistikk og markedsføringsperspektiv. Fagbokforlaget. Hele boken minus kapitlene 7, 8 og 9.

  • Bø, Eiril., Grønland, S. E., Jahre, M. (2018) Forsyningskjeder og logistikk. Fagbokforlaget. Kapitlene 10, 11 og 14

  • Andersen, E. S., Grude, K. V., Haug, T. (2016) Målrettet prosjektstyring, NKI forlaget. Kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6

  • Høiback, H. (2012) Militærteoretisk idéhistorie. Kapittel 3 i Høiback H. & Ydstebø, P. (red) (2012) Krigens vitenskap - en innføring i militærteori. Abstrakt Forlag AS

  • Moore, D. & Antill, P. (2011) From Helen to Helmand - a short history of military logistics. Case 1.1 part 1 (pp 3-23) in: Moore, D. (ed) (2011) Case studies in defence procurement and logistics - Volume 1: From world war 2 to the post cold-war world. Cambridge academic

  • Kirkpatrick, D. (2014) Logistics in land warfare: From the middle ages to the gulf war. Case 1.7 part 1 (pp 173 - 203) in: Moore, D. & Antill, P. (ed) (2014) Case studies in defence and procurement logistics - volume 2: From ancient Rome to the Astute class submarine. Cambridge academic.

  • Tatham, P. & Taylor, T. (2014) Singe service procurement and the British army's main battle tank. Case 2.2 part 2 (pp 229-239) in: Moore, D. & Antill, P. (ed) (2014) Case studies in defence and procurement logistics - volume 2: From ancient Rome to the Astute class submarine. Cambridge academic.

  • Antill, P. & Smith. J. C. D. (2014) Single service procurement and UORs: Buying the British army's new capability. Case 2.3 part 2 (pp 241-259) in: Moore, D. & Antill, P. (ed) (2014) Case studies in defence and procurement logistics - volume 2: From ancient Rome to the Astute class submarine. Cambridge academic.

  • Forsvaret: Direktiv for logistikkvirksomhet (2017) (Kun tilgjengelig via FOBID)

  • Forsvaret: Konsept for logistikk i Forsvaret (2013) (Kun tilgjengelig via FOBID) 

  Støttelitteratur

  Blanchard, B. S. (2003) Logistics engineering and management. Pearson

  Sols, A. (2017) Integrated Logistics Support Amazon CreateSpace Publishing Platform

  Prinsix - Forsvarets metode for prosjektledelse/ prosjektstyring, nettressurser: https://forsvaret.no/prinsix/ 

 4. Obligatorisk arbeidskrav: 2 muntlige fremlegg. Arbeidskravene knyttes til foreleste temaer. Arbeidskrav I løses gruppevis, mens Arbeidskrav II løses individuelt. Vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

   

  Vurderingsform: Hjemmeeksamen, maks 3000 ord.

  Varighet: 4 dager

  Karakterskala: A-F