Emneside for LOG3102 Strategi og logistikk

Hva lærer du

Emnet gir bred kunnskap om forholdet mellom strategi og logistikk nasjonalt og i internasjonale operasjoner, hvordan utforming av forsvarets forsyningskjeder påvirker strategiske og logistiske muligheter samt hvordan disruptiv innovasjon innen logistikk kan settes i en strategisk ramme for å skape operasjonelle og taktiske fordeler. Relevante temaer analyseres gjennom både kontemporære og historiske eksempler.

Emnet tar opp følgende temaer:

 • Forholdet mellom strategi og logistikk, historisk og i nåtiden.

 • Strategi i det norske Forsvaret

 • Teknologiens innvirkning på strategi og logistikk

 • Logistikk i internasjonale operasjoner.

 • Kontraktører i moderne logistikk

 • Fremtiden, militær supply chain management

 1. Kunnskap:

  Etter fullført emne har kadetten:

  • Bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger knyttet til logistikkens innvirkning på utfallet av militære operasjoner

  • Kunnskap om logistikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i militær strategisk tenkning, og kan oppdatere sin kunnskap på området.

  • Kunnskap om hvordan logistikk er vektlagt i gjeldende konsepter og direktiver for planlegging av militære operasjoner

  • Kjennskap til forskning om militær logistikk i et strategisk perspektiv

  Ferdigheter:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Anvende teoretiske begreper for å analysere logistikkens rolle for oppnåelse av militærstrategiske mål.

  • Finne, vurdere og sammenstille relevant informasjon for å belyse problemstillinger knyttet til strategi og logistikk

  Generell kompetanse:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Demonstrere innsikt i relevante problemstillinger knyttet til militærstrategiske implikasjoner av valgte logistiske løsninger

  • Ivareta avdelingens rolle som rådgiver innenfor logistikkfeltet under operasjonsplanlegging.

  • Formidle og utveksle synspunkter og erfaringer med andre om teorier, problemstillinger og løsninger relatert til militære operasjoner og deres effekt på samfunnet i et kortere og lengre perspektiv, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis med spesiell vekt på ressursdimensjonen. 

 2. Emnet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske forelesninger og nettbasert undervisning.

  • Antil, Peter D (edited by Fischer R.) (2018) Defence Logistics - an historical perspective. Kapittel 3 i, Smith, J, C, D, (ed). (2018) Defence Logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited

  • Bø, E., Grønland, S., E., Jahre, M. (2018) Beskrive og analysere forsyningskjeder. Kapittel 14 i, Bø, E., Grønland, S., E., Jahre, M. (2018) Forsyningskjeder og logistikk. Fagbokforlaget 

  • Creveld, Martin van (1977) When demigods rode rails. Kapittel 3 i, Creveld, Martin van (1977) Supplying War - Logistics from Wallenstein to Patton. Cambridge University press.

  • Diesen, S. (2000) Grunnleggende om strategi. Kapittel 1 i, Diesen, S. (2000) Militær Strategi. Cappelen. 

  • FFI (2016). Teknologien Forsvaret trenger. VITEN 2/2016. Forsvarets Forskningsinstitutt

  • Hallman, B.C. Jr (1993). Desert Storm vs. Desert Disaster: Examination of the Culminating Point. Paper submitted to the Naval War College

  • Høiback, H. (2011) Hva er strategi? Kapittel 2 i Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Militærstrategi på norsk - en innføring. Abstrakt.

  • Høiback, H. (2011) Strategiens historie. Kapittel 3 i, Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Militærstrategi på norsk - en innføring. Abstrakt.

  • Kane, Thomas M. (2001) Military Logistics and Strategic performance. Routledge

  • Kress, Moshe (2016). Operational Logistics - the art and science of sustaining military operations - second edition. Springer International Publishing. Kapitlene 3 - 12.

  • Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy. California Management Review, Fall 1987

  • Thompson, J. (1991) Amphibious Logistics - Falklands 1982. Kapittel 8 i, Thompson, J. (1991) The lifeblood of war - logistics in armed conflict. Biddles Ltd

  • UN COE Manual

  • UN (2017) UN FGS Manual

  • Forsvarets fellesoperative doktrine - tilgjengelig på FOBID - kapitlene 1 - 3.

  •  

  Støttelitteratur:

  • Creveld, Martin van (1977) Supplying War - Logistics from Wallenstein to Patton. Cambridge University press. 

  • Echevarria, A., J. II (2017) What is military strategy? Kapittel 1 i, Echevarria, A., J. II (2017) Military strategy - a very short introduction. Oxford University Press.

  • Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Mot en strategisk renessanse? Kapittel 1 i Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Militærstrategi på norsk - en innføring. Abstrakt.

  • Macksey, K. (1989) An unprecedented complexity. Kapittel 8 i, Macksey, K. (1989) For want of a nail - the impact on war of logistics and communications. Brassey's UK

  • Macksey, K. (1989) Retrospect and a glance into the future. Kapittel 13 i, Macksey, K. (1989) For want of a nail - the impact on war of logistics and communications. Brassey's UK

  • Mintzberg, H. (1978). Patterns in Strategy Formation. Management Science, Vol.24 No.9

  • Pagonis, W., G. (1992) Moving Mountains - Lessons in leadership and logistics from the Gulf War. Harvard Business School Press

  • Thompson, J. (1991) Supplying the war that never was - yet. Kapittel 9 i, Thompson, J. (1991) The lifeblood of war - logistics in armed conflict. Biddles Ltd

  • Thompson, J. (1991) Crystal ball gazing - future and their support. Kapittel 10 i, Thompson, J. (1991) The lifeblood of war - logistics in armed conflict. Biddles Ltd

 3. Obligatorisk arbeidskrav: 1 muntlig fremlegg i gruppe. Arbeidskravet knyttes til foreleste temaer. Vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

   

  Vurderingsform: Skoleeksamen, uten hjelpemidler

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F