Emneside for MAKE4101 Vitenskapelig metode

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Research Methodology

Hva lærer du

Hensikten med dette emnet er å gi et solid metodegrunnlag for studentenes selvstendige arbeid med masteroppgaven, med stor verdi også for andre deler av masterstudiet. Emnet har altså et instrumentelt siktemål, og belyser vitenskapsteoretiske og metodiske problemer og utfordringer studentene møter når de skriver masteroppgave og andre oppgaver på studiet. Emnet starter med en introduksjon til vitenskapsteori. Hoveddelen  tar for seg sentrale samfunnsvitenskapelige problemstillinger og metoder, og gir opplæring og trening i å bruke disse i et større selvstendig arbeid (masteroppgaven). Innenfor denne rammen legges det vekt på å gi et godt grunnlag til de studentene som skal bruke historisk metode i arbeidet med masteroppgaven. Det legges vekt på kildekritikk og opplæring i bruk av ulike typer kilder, inkludert digitale. Emnet gir videre en innføring i sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger, med hovedvekt på problemstillinger med relevans for offiserer og Forsvaret generelt, og/eller er særlig relevante for masteroppgaver i militære studier. Med dette kunnskapsgrunnlaget som utgangspunkt støtter emnet studentenes videreutvikling av ferdigheter innenfor systematisk, og kritisk, tenkning og fremstilling, og understøtter dermed andre deler av studiet.

Undervisning og pensum i emnet er særlig rettet inn mot praktiske og teoretiske problemstillinger studentene møter i arbeidet med selvstendige undersøkelser og skrivearbeider, særlig masteroppgaven, men også andre oppgaver på master i militære studier.

Temaene i emnet er:

Sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger; sentrale begreper i vitenskapelig metode; forskningsetikk; kildekritikk, kildebruk og referansehåndtering; kvalitative samfunnsvitenskapelige metoder; kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder.

 1. Kunnskap

  Etter endt emne har studenten

  - Inngående kunnskap om sentrale begreper i vitenskapelig metode - Kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemer

  - Inngående kunnskap om relevante kvalitative og kvantitative metoder og hvilke problemstillinger de egner seg til å undersøke

  - Kunnskap om kildekritikk og kildebruk i vitenskapelige undersøkelser

  - Kunnskap om de ulike delene i en masteroppgave

  - Inngående kunnskap om hvordan teori kan brukes i et selvstendig vitenskapelig arbeid

  - Inngående kunnskap om de eksisterende etiske føringene for vitenskapelige undersøkelser

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan studenten

  - Anvende god siteringsskikk og referansehåndtering

  - Anvende relevante, eksisterende teorier og metoder for å stille nye, yrkesrelaterte spørsmål og besvare dem på en selvstendig måte

  - Gjennomføre en avgrenset vitenskapelig undersøkelse innenfor militære studier, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

  - Innhente, analysere og kritisk vurdere ulike former for informasjon, utøve nødvendig kildekritikk, og bruke informasjon kritisk til å utvikle og formulere egne argumenter og resonnementer

  - Reflektere rundt hvordan sentrale vitenskapsteoretiske problemer er relevante i undersøkelser av forsvarsrelevante problemstillinger

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan studenten

  - Formidle sine selvstendige analyser i tråd med fagområdets uttrykksformer

  - Formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet til spesialister og til allmennheten

  - Anvende de ervervede ferdighetene på nye felt innenfor fagområdet

 2. Undervisningen i emnet belyser særlig de mest relevante delene av pensum. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, og studentenes individuelle arbeid og deltagelse i plenum og i grupper.

 3. Pensumlisten er ikke fullstendig, mindre endringer kan forekomme.

  https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2750489220002275

 4. Arbeidskrav

  Et skriftlig, individuelt arbeidskrav på 200-500 ord, som kan inkludere maksimalt 5 referanser, leveres i forkant av muntlig eksamen (se under). Arbeidskravet skal inneholde et forslag til en selvstendig, vitenskapelig undersøkelse av omfang og tematikk som for en masteroppgave innenfor militære studier. Problemstilling, undersøkelsesopplegg og -metoder skal fremgå tydelig i teksten. Arbeidskravet er utgangspunktet for diskusjonen på muntlig eksamen. Det er mulighet for ulike veier frem til arbeidskravet, etter nærmere føringer fra emneansvarlig. Teksten kan, men må ikke, inneholde studentens egne, planlagte problemstilling og undersøkelsesopplegg til masteroppgaven. Teksten kan, men må ikke, bygge på et forutgående gruppearbeid eller individuelt arbeid fra emnet. Uansett hvordan arbeidskravet forberedes, skal det skriftlige arbeidskravet leveres som et individuelt arbeid. Evt. referanser skal føres korrekt i henhold til oppgitt stil.

  Vurdering

  Individuell muntlig eksamen, bestått/ikke bestått. Varighet: opptil 30 min.

  Hoveddelen av muntlig eksamen består av en diskusjon om studentenes forslag til en selvstendig, vitenskapelig undersøkelse, inkludert problemstilling, undersøkelsesopplegg og - metoder, innenfor de rammer som legges i undervisningen, spesielt i forberedelser til arbeidskravet. Hensiktsmessige metodevalg, kunnskap om de valgte metodene, inkludert praktiske og vitenskapsteoretiske utfordringer og styrker, står sentralt i vurderingen.