Emneside for MAKE4101 Vitenskapelig metode

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Research Methodology

Hva lærer du

Hensikten med dette emnet er å utvikle studentenes vitenskapelige og metodiske vurderingsevne og dømmekraft. I tillegg skal emnet oppøve akademiske skriveferdigheter og gi studentene redskaper til å vurdere faglige tekster, og å utforme muntlige og skriftlige fremstillinger av store og små saker. Dette vil komme til nytte i studentenes selvstendige arbeid med masteroppgaven, det vil være verdifull ballast i alle de øvrige delene av masterstudiet og gir et grunnlag for kritisk tenkning og stillingtaken i enhver fremtidig stilling i forsvarssektoren.

Emnet gir en overordnet innføring i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, utfordringer og dilemmaer studentene vil støte på i løpet av masterstudiet og særlig i arbeidet med masteroppgave. I dette inngår også forskningsetikk.

Emnet starter med en generell introduksjon av vitenskapelighet og introduserer nødvendige begreper fra metodelitteraturen. Hoveddelen tar for seg sentrale samfunns- og historievitenskapelige tilnærminger og metoder, og gir opplæring og trening i å bruke disse i et større selvstendig arbeid (masteroppgaven).

Innføringen skal gi et godt grunnlag for bruk av både kvalitativ og kvantitativ metode i arbeidet med masteroppgaven. Uansett metode, vil tolkning av data/kilder være en nøkkelutfordring. Det legges opp til opplæring i bruk av ulike typer datainnsamlingsstrategier og kilder, inkludert digitale.

Emnets innføring i vitenskapelighet og metode er særlig innrettet for å kunne hanskes med problemstillinger som er tematisk relatert til militærvesenet og forutsetningene for dets virksomhet. Selv om temaene vitenskapelighet og metode har allmenn karakter, vil gjennomføringen av emnet sikte mot å være særlig relevant for militærfaglig tematikk.   

Målsetningen med emnet er å oppøve ferdigheter som trengs for å gjennomføre eget, og vurdere andres, faglige arbeid. Dels handler dette om å forbedre evnen til å håndtere problemstillinger studentene støter på i arbeidet med selvstendige undersøkelser og skrivearbeid. Dels handler det om å videreutvikle studentenes allmenne ferdigheter knyttet til systematisk og kritisk tenkning og faglig fundert kommunikasjon. Emnet understøtter dermed alle andre deler av studiet.

 1. Kunnskap

  Etter endt emne har studenten

  - Inngående kunnskap om sentrale begreper i vitenskapelig metode og kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger

  - Inngående kunnskap om relevante kvalitative og kvantitative metoder og hvilke problemstillinger de egner seg til å undersøke

  - Kunnskap om kildekritikk og kildebruk i vitenskapelige undersøkelser

  - Kunnskap om strukturering av en masteroppgave

  - Inngående kunnskap om hvordan teori kan brukes i et selvstendig vitenskapelig arbeid

  - Inngående kunnskap om de eksisterende etiske føringene for vitenskapelige undersøkelser

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan studenten

  - Anvende god siteringsskikk og referansehåndtering

  - Anvende relevante metoder for å stille nye, yrkesrelaterte spørsmål og besvare dem på en selvstendig måte

  - Gjennomføre en avgrenset vitenskapelig undersøkelse innenfor militære studier, under veiledning og i tråd med gjeldende metodiske og forskningsetiske normer

  - Innhente, analysere og kritisk vurdere ulike former for informasjon, utøve nødvendig kildekritikk, og bruke informasjon kritisk til å utvikle og formulere egne og andres argumenter og resonnementer

  - Reflektere rundt hvordan sentrale vitenskapsteoretiske problemer er relevante i undersøkelser av forsvarsrelevante problemstillinger

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan studenten

  - Formidle sine selvstendige analyser i tråd med fagområdets uttrykksformer

  - Formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet til spesialister og til allmennheten

  - Anvende de ervervede ferdighetene på nye felt innenfor fagområdet

 2. Undervisningen i emnet belyser særlig de mest relevante delene av pensum. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, og studentenes individuelle arbeid og deltagelse i plenum og i grupper.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Arbeidskrav

  Et skriftlig, individuelt arbeidskrav på 200-500 ord, som kan inkludere maksimalt 5 referanser, leveres i forkant av muntlig eksamen (se under). Arbeidskravet skal inneholde et forslag til en selvstendig, vitenskapelig undersøkelse av omfang og tematikk som for en masteroppgave innenfor militære studier. Problemstilling, undersøkelsesopplegg og -metoder skal fremgå tydelig i teksten. Arbeidskravet er utgangspunktet for diskusjonen på muntlig eksamen. Det er mulighet for ulike veier frem til arbeidskravet, etter nærmere føringer fra emneansvarlig. Teksten kan, men må ikke, inneholde studentens egne, planlagte problemstilling og undersøkelsesopplegg til masteroppgaven. Teksten kan, men må ikke, bygge på et forutgående gruppearbeid eller individuelt arbeid fra emnet. Uansett hvordan arbeidskravet forberedes, skal det skriftlige arbeidskravet leveres som et individuelt arbeid. Evt. referanser skal føres korrekt i henhold til oppgitt stil.

  Vurdering

  Individuell muntlig eksamen, bestått/ikke bestått. Varighet: opptil 30 min.

  Hoveddelen av muntlig eksamen består av en diskusjon om studentenes forslag til en selvstendig, vitenskapelig undersøkelse, inkludert problemstilling, undersøkelsesopplegg og - metoder, innenfor de rammer som legges i undervisningen, spesielt i forberedelser til arbeidskravet. Hensiktsmessige metodevalg, kunnskap om de valgte metodene, inkludert praktiske og vitenskapsteoretiske utfordringer og styrker, står sentralt i vurderingen.