Emneside for MAKE4103 Militær ledelse

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Military Leadership

Hva lærer du

Dette emnet plasserer fenomenet militær ledelse i en bred internasjonal, historisk og teoretisk sammenheng, og skal gi studentene fordypet innsikt i, og forståelse av hvordan forholdet mellom politiske målsettinger og fagmilitære behov kan operasjonaliseres gjennom effektiv militær ledelse. Emnet er profesjonsnært og skal bidra til at studentene får et høyere kunnskaps- og ferdighetsnivå innenfor ledelsesfaget i en militær kontekst som preges av kompleksitet, økt tempo, sammensatte trusler, usikkerhet og tvetydighet. Videre skal emnet bidra til at studentene i sin fremtidige yrkesutøvelse fremstår som tydelige, troverdige og bevisste ledere og medarbeidere, som kontinuerlig bidrar til å forbedre ledelsesprosesser i Forsvaret.

Som leder og deltaker i ledelsesprosesser i Forsvaret og i forsvarssektoren for øvrig må man være forberedt på å ta ulike roller og funksjoner som krever en utvidet forståelse av lederskap og styring i virksomheten og ved anvendelse av militær makt. Emnet søker derfor å skape en komplementær forståelse for sammenhengen mellom relasjonelt og personorientert lederskap og systemorientert styring i sektoren på tvers av fagområder og sektorer, og er inndelt i følgende fem tema:

 • første tema behandler ledelsesbegrepet i et historisk, teoretisk og doktrinært perspektiv, med fokus på hvordan tenkning og bruk av begrepet har utviklet seg frem til i dag, og dets særegenhet og relevans i en militær kontekst.
 • andre tema behandler Forsvarets ledelsesfilosofi, oppdragsbasert ledelse (OBL), og diskuterer dennes relevans på operasjonelt kommandonivå.
 • tredje tema omhandler leder- og ledelsesutvikling i Forsvaret fra et teoretisk og praktisk perspektiv i den hensikt å diskutere og fremme konstruktive tiltak for å oppnå effektive leder- og ledelsesutviklingsprosesser i Forsvaret.
 • fjerde tema omhandler styringsprosessen i Forsvaret, og hvordan styring som ledelsesverktøy bidrar til å omsette politiske vedtak og føringer til konkrete løsninger i Forsvaret. Her diskuteres også styring i rammen av OBL og i spennet fra daglig drift og beredskap i fredstid til konflikt, kriser og krig.
 • femte tema er en syntese av de 4 øvrige tematikkene som særlig søker å integrere funksjonsområdene lederskap og styring, og sette disse i relasjon til OBL.

Emnet skal gi studentene et helhetlig bilde av sentrale forhold som påvirker utforming og utførelse av militær ledelse på midlere og høyere nivå i Forsvaret. Studiet skal knyttes tett til pågående forskning og relevante FoU-grupper, og tilrettelegge for studentinvolvering og forskningsdeltakelse.

 1. Kunnskap

  Etter endt emne kan studenten:

  • analysere og drøfte relevant metodikk, historikk, trender og utviklingstrekk med konsekvenser for militær ledelse.
  • analysere og drøfte ledelse som fenomen, herunder det særegne for militær ledelse i operasjoner.
  • analysere og drøfte Forsvarets ledelses- og styringskonsepter, samt forsvarssektoren ledelsesmessige organiserings- og styringsformer.
  • analysere og drøfte fremtredende dilemmaer og utfordringer knyttet til lederskap og styring av, og i Forsvaret.
  • analysere og drøfte betydningen av godt lederskap og følgerskap i en militær kontekst, spesielt på mellomleder- og høyere nivå og i en operativ kontekst.
  • avansert kunnskap om det militærteoretiske grunnlaget som ligger til grunn for dagens doktrine- og operasjonsutvikling og som er relevant for militær ledelse og den strategiske tenkningen på området.

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan studenten:

  • analysere og reflektere over ledelse (lederskap og styring) i teori og praksis, og bruke innsikten til å utøve og påvirke lederadferd og ledelsesprosesser, i den hensikt å definere og oppnå ønskede operative effekter.
  • reflektere over egen og andres lederfilosofi og lederadferd, i den hensikt å bidra til bedre lederskap og styring på midlere og høyere nivå i Forsvaret.
  • vurdere relevans, effekt og virkninger av Forsvarets styrings- og ledelseskonsepter, for å oppnå ønskede operative effekter.
  • vurdere og fremme effektive lederutviklingstiltak i Forsvarets organisasjon.

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan studenten:

  • som deltager og leder i ledelsesprosesser; anvende egen og andres teoretiske/forskningsbaserte kunnskap, ferdigheter, evner og erfaring, til å undersøke, definere, analyserer og løse problemer.
  • med en kritisk tilnærming, anvende teoretisk kunnskap i kombinasjon med erfaring til å forbedre og utvikle eget lederskap, samt bidra til utvikling av ledelsesprosesser på midlere og høyere nivå i Forsvaret.
 2. Studentene har generelt et bredt og variert erfaringsgrunnlag fra praktisk ledelse. Emnets pedagogiske grunnlag tar dermed utgangspunkt i en studentaktiv og problembasert læringsmodell som stimulerer til samhandling, refleksjon og modning. Undervisningen søker videre å skape en tydelig sammenheng mellom emnets læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Emnet er derfor basert på såkalt «hybrid læring», der studentene vil erfare ulike lærings- og studieformer som for eksempel nettmøter, gruppediskusjoner, problembaserte arbeidsoppgaver, digitale eller direkte forelesninger, mini-seminarer, arbeidskrav, selvstudium og skriftlige og muntlige oppgaver.

 3. Pensumlisten er ikke fullstendig, mindre endringer kan forekomme.
  Anvist obligatorisk litteratur i pensumlisten utgjør ca. 800 sider. I tillegg må studenten fremskaffe ca. 200 sider selvvalgt pensum relatert til de fem temaene emnet bygger på. 

  https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2829607680002275

  • Innlevering og presentasjon av arbeidskrav som er relatert til kjernetematikk i emnet, gruppe. Godkjent/ikke godkjent. 
  • Vurderingsform i emnet er en individuell muntlig eksamen. Selve eksaminasjonen er samlet på inntil 30 minutter per kandidat.