Emneside for MAKE4103 Militær ledelse

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Military Leadership

Hva lærer du

Dette emnet plasserer militær ledelse i en bred internasjonal, historisk og teoretisk sammenheng. Gjennom emnet skal studentene få fordypet innsikt i, og forståelse av hvordan forholdet mellom politiske målsettinger og fagmilitære behov kan operasjonaliseres gjennom effektiv militær ledelse. Emnet er profesjonsnært og skal bidra til at studentene får et høyere kunnskaps- og ferdighetsnivå innenfor ledelsesfaget i en militær kontekst som preges av kompleksitet, økt tempo, sammensatte trusler, usikkerhet og tvetydighet. Videre skal emnet bidra til at studentene i sin fremtidige yrkesutøvelse fremstår som vidsynte, åpne, respektfulle, ansvarlige og modige ledere og medarbeidere, som kontinuerlig bidrar til å forbedre ledelsesprosesser i Forsvaret og forsvarssektoren.

Som leder og deltaker i ledelsesprosesser i Forsvaret og i forsvarssektoren ellers må man være forberedt på å ta ulike roller og funksjoner som krever en utvidet forståelse av lederskap og styring i virksomheten og ved anvendelse av militær makt. Emnet søker derfor å skape en komplementær forståelse for sammenhengen mellom relasjonelt og personorientert lederskap og systemorientert styring i sektoren på tvers av fagområder og sektorer, og er inndelt i følgende seks tema:

 • første tema behandler ledelsesbegrepet i et historisk, teoretisk og doktrinært perspektiv, med fokus på hvordan tenkning og bruk av begrepet har utviklet seg frem til i dag, og dets særegenhet og relevans i en militær kontekst.
 • andre tema behandler Forsvarets ledelsesfilosofi, oppdragsbasert ledelse (OBL), og diskuterer dennes relevans på operasjonelt kommandonivå.
 • tredje tema omhandler styringsprosessen i Forsvaret, og hvordan styring som ledelsesverktøy bidrar til å omsette politiske vedtak og føringer til konkrete løsninger i Forsvaret. Her diskuteres også styring i rammen av OBL og i spennet fra daglig drift og beredskap i fredstid til konflikt, kriser og krig.
 • fjerde tema belyser spennet i lederrollen og den kompetansen som kreves for å fylle denne på midlere og høyere nivå. Særlig berøres arbeidsgiverrollen som en del av lederrollen.
 • femte tema omhandler leder- og ledelsesutvikling i Forsvaret fra et teoretisk og praktisk perspektiv i den hensikt å erfare, diskutere og fremme tiltak for å oppnå effektive leder- og ledelsesutviklingsprosesser i Forsvaret.
 • sjette tema er en syntese av de øvrige temaene, og som særlig søker å integrere funksjonsområdene lederskap og styring, og sette disse i relasjon til OBL og forsvarets styringssystem.

Emnet skal samlet sett gi studentene et helhetlig bilde av sentrale forhold som påvirker utforming og utførelse av militær ledelse på midlere og høyere nivå i Forsvaret. Studiet skal knyttes tett til pågående forskning og relevante FoU-grupper, og tilrettelegge for studentinvolvering og forskningsdeltakelse der det er hensiktsmessig.

 1. Kunnskap

  Etter endt emne kan studenten:

  • analysere og drøfte relevant metodikk, historikk, trender og utviklingstrekk med konsekvenser for militær ledelse.
  • analysere og drøfte ledelse som fenomen, herunder det særegne for militær ledelse i operasjoner.
  • analysere og drøfte Forsvarets ledelses- og styringskonsepter, samt forsvarssektorens ledelsesmessige organiserings- og styringsformer.
  • analysere og drøfte fremtredende dilemmaer og utfordringer knyttet til lederskap og styring av, og i, Forsvaret.
  • analysere og drøfte betydningen av effektiv ledelse i en militær kontekst, spesielt på mellomleder- og høyere nivå og i en operativ kontekst.
  • avansert kunnskap om det militærteoretiske grunnlaget som ligger til grunn for dagens doktrine- og operasjonsutvikling, og som er relevant for militær ledelse og den strategiske tenkningen på området.

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan studenten:

  • analysere og reflektere over ledelse (lederskap og styring) i teori og praksis, og bruke innsikten til å utøve og påvirke lederadferd og ledelsesprosesser, i den hensikt å definere og oppnå ønskede operative effekter.
  • reflektere over egen og andres lederfilosofi og lederadferd, i den hensikt å bidra til bedre lederskap og styring på midlere og høyere nivå i Forsvaret.
  • vurdere relevans, effekt og virkninger av Forsvarets styrings- og ledelseskonsepter, for å oppnå ønskede operative effekter.
  • vurdere og fremme effektive leder- og ledelsesutviklingstiltak i Forsvarets organisasjon.

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan studenten:

  • som deltager og leder i ledelsesprosesser; anvende egen og andres teoretiske/forskningsbaserte kunnskap, ferdigheter, evner og erfaring, til å undersøke, definere, analysere og løse problemer.
  • med en kritisk tilnærming, anvende teoretisk kunnskap i kombinasjon med erfaring til å forbedre og utvikle eget lederskap, samt bidra til utvikling av ledelsesprosesser på midlere og høyere nivå i Forsvaret.
 2. Studentene har generelt et bredt og variert erfaringsgrunnlag fra praktisk ledelse. Emnets pedagogiske grunnlag tar dermed utgangspunkt i en studentaktiv og problembasert læringsmodell som stimulerer til samhandling, refleksjon og modning. Undervisningen søker videre å skape en tydelig sammenheng mellom emnets læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Emnet er derfor basert på såkalt «hybrid læring», der studentene vil erfare ulike lærings- og studieformer som for eksempel nettmøter, gruppediskusjoner, problembaserte arbeidsoppgaver, digitale eller direkte forelesninger, fagseminarer, skriftlig og muntlig arbeidskrav, og selvstudium.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Emnet har både en løpende vurderingsform i form av arbeidskrav, og en endelig vurderingsform i form av muntlig eksamen. Vurderingene er relatert til de 6 hovedtemaene som emnet bygger på.

  • Gruppevis innlevering og presentasjon av arbeidskrav som er relatert til aktuelle problemstillinger for de 6 kjernetemaene i emnet. Samlet skal det gjennom emnet leveres 3 arbeidskrav, hvorav to er skriftlige og ett er en muntlig presentasjon. Omfanget på det skriftlige arbeidskravet er på 1500 ord +- 10%. Det muntlige arbeidskravet er en presentasjon på inntil 15 minutter. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.
  • Den avsluttende vurderingsformen i emnet er en individuell muntlig eksamen. Selve eksaminasjonen er samlet på inntil 30 minutter per kandidat og den er relatert til de seks temaene emnet bygger på. Karakterskalaen som benyttes til vurdering spenner fra A-F.