Emneside for MAKE4201 Militær strategi og fellesoperasjoner

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Military Strategy and Joint Operations

Hva lærer du

I dette emnet settes begrepene militærstrategi og fellesoperasjoner inn i en bred internasjonal, historisk og teoretisk sammenheng.

Emnet er profesjonsnært og skal gi studentene en dypere innsikt i og forståelse for hvordan politikk og overordnet strategi påvirker utformingen og gjennomføringen av en militærstrategi, og hvordan militærstrategien rammer inn og legger forutsetninger for planlegging, ledelse, gjennomføring og understøttelse av militære fellesoperasjoner.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne:

  1. har studenten inngående kunnskap om begrepene militærstrategi og fellesoperasjoner i et historisk perspektiv med hovedfokus på perioden fra 1914 og frem til i dag.

  2. har studenten inngående kunnskap om det militær teoretiske grunnlaget som ligger til grunn for dagens doktrine- og operasjonsutvikling, herunder relevante teorier, metoder, konsepter og verktøy, herunder teknologi.

  3. kan studenten analysere og drøfte faktorer som påvirker utforming av militærstrategi og doktriner, og hvordan disse påvirker planlegging, ledelse, gjennomføring og understøttelse av militære operasjoner, både i en nasjonal og internasjonal kontekst.

  4. kan studentene analysere og drøfte styrker og utfordringer med militære fellesoperasjoner, med fokus på forsvarsgrenvise bidrag og samhandling mellom militærstrategisk, operasjonelt og taktisk kommandonivå, herunder hvordan operasjonskunst kommer til uttrykk som et fenomen.

   

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan studenten:

  1. med utgangspunkt i gjennomgått empiri, relevant teori og forklaringsmodeller, analysere og drøfte sentrale faktorer som påvirker utformingen av militærstrategi, operasjonskonsepter og doktriner innenfor militære fellesoperasjoner.

  2. analysere og drøfte hvordan politiske og militærstrategiske rammebetingelser, operasjonsmiljøet, rettslige rammer og etikk påvirker planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner.

  3. analysere og selvstendig reflektere omkring militær problemløsning og metodikk for operasjonsplanlegging

   

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan studenten:

  1. anvende ervervede kunnskaper og ferdigheter for å utvikle og formulere militærfaglige råd til sentrale beslutningstagere og militære sjefer om bruk av militærmakt på militærstrategisk og operasjonelt nivå.

  omsette teoretisk kunnskap om fellesoperasjoner i praksis, med evne til refleksjon og kritisk tilnærming til etablerte militære planprosesser.

 2. Emnets pedagogiske grunnlag er samstemt undervisning, hvor det er en tydelig sammenheng mellom emnets læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer.

  Emnets pedagogiske innretning er såkalt «hybrid læring», der studentene skal erfare ulike studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger i plenum inngår også innspilte forelesningsvideoer, nettmøter, gruppediskusjoner, problembaserte arbeidsoppgaver, seminarer, arbeidskrav, refleksjon og selvstudium.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Arbeidskrav

  Arbeidskravet vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Arbeidskravet er en skriftlig gruppeoppgave der en rekke spørsmål om militær strategi, strategiske omgivelser og strategisk analyse skal besvares. Det forventes at studentene som et minimum benytter pensum litteratur i besvarelsen, men det oppfordres også til bruk av annen anerkjent litteratur. Arbeidskravet evalueres av medstudenter, men blir vurdert av en tildelt gruppeveileder. Det blir gitt korte skriftlige tilbakemeldinger på besvarelsene.

  Vurdering

  Eksamensform er en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager med omfang på inntil 3000 ord. Vurdering gis som karakterer A - F, der E er laveste bestått.

 5. Tema 1 - Militærstrategi og strategiske omgivelser

  Dette temaet setter militærstrategi og strategiske omgivelser inn i et bredt historisk, teoretisk og doktrinært perspektiv. Dette inkluderer den historiske utviklingen av militærstrategi som konsept etter 1914 og frem til i dag, samt hvilke forhold, faktorer eller aktører som påvirker utviklingen og gjennomføringen av slike strategier i en internasjonal kontekst. Studenten er forventet å utvikle en dypere forståelse for dette temaet gjennom arbeid med strategiske trender, tanker og analyse av en krise under utvikling.

  Tema 2 - Fellesoperasjoner og operasjonsmiljøet

  Emnets andre tema setter fellesoperasjoner inn i en historisk, teoretisk og doktrinært perspektiv. Dette inkluderer forståelse for fellesoperasjoner som konsept, og utviklingen av dette fra 1914 og frem til i dag. Gjennom arbeid med helhetlig tilnærming til operasjoner er studenten forventet å utvikle en dypere forståelse for hva et operasjonsmiljø er, hva de forskjellige komponentene bidrar med i en fellesoperasjon, hva synergi er relatert til samspillet mellom komponenter og fellesfunksjoner, og hvilke faktorer som påvirker utviklingen av militære handlingsalternativer. Herunder relevante begrensninger for bruk av militære styrker og gjennomføringen av fellesoperasjoner som del av myndighetenes maktbruk. Dette temaet gir også en forståelse for utnyttelsen av teknologi, samt det juridiske og etiske rammeverket som gjelder for bruk av militære styrer krise og krig i en NATO-kontekst.

  Tema 3 - Den operasjonelle planprosess, OPP

  Emnets tredje tema viderefører de to første temaene, og gir en dypere forståelse for helhetlig tilnærming og kollaborativ militær planlegging på det operasjonelle nivået på bakgrunn av føringer og retningslinjer fra det militærstrategiske nivået. Studenten vil arbeide med oppdragsanalyse og utvikling av handlemåter som del av den operasjonelle planprosessen. Grunnlaget for planprosessen tar utgangspunkt i masterprogrammets praksisarena «Comprehensive Shield», og utviklingen av en operasjonsplan basert på utfordringene i «Constellatia» scenariet. Tilnærmingen inkluderer en fortløpende kritisk refleksjon og analyse av NATOs «beste praksis» innen tematikken militære problemløsningsmetoder.