Emneside for MILM2301 Sjømilitært lederskap og offisersutvikling 1

Hva lærer du

Gjennom hele Sjøforsvarets historie har ledelse og lederutvikling vært avgjørende for suksess og effektivitet. Evnen til å skape kompetente og trygge offiserer vil derfor være den viktigste og mest fremtredende arv som Sjøkrigsskolen skal ivareta på vegne av Sjøforsvaret og Norge. 


Evne til å tilpasse lederskapet til konteksten en skal lede i er helt sentralt. Emnet skal bidra til kontekstualisering, eksemplifisering, praktiske øvelser, veiledning og teori for fremtidige offiserer, og dermed sikre at de bruker minst mulig tid på å tilpasse seg hverdagen ombord.


Hensikten er å gi hver kadett kompetanse til å oppdage, forstå, vurdere, lære og handle i en kompleks og kaotisk verden. På den andre siden er også styringsdimensjonen av det militære lederskapet viktig, og kadettene vil bli gitt grunnleggende ferdigheter i forhold til å være leder i en statlig virksomhet.  


I tråd med Forsvarets grunnsyn på ledelse og verdigrunnlag skal offiseren lære seg å utøve et fleksibelt, balansert og situasjonstilpasset lederskap. Kadetter skal trenes i å ta selvstendige beslutninger og omsette planer til handling. Imidlertid er de oppgaver Forsvaret normalt skal løse såpass omfattende og kompliserte, at utførelsen krever kollektiv innsats både i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. Kadetter må derfor øves i å samarbeide med andre for å løse militære problemer. Utvikling av effektive team og jobbing i team er derfor gjennomgående på SKSK.  


For å omsette de teoretiske perspektivene og refleksjonen til praksis benyttes personlige handlingsplaner. Kadettene skal i starten av hvert emne utarbeide en handlingsplan for egen lederutvikling. Utvikling og etterlevelse vil bli vurdert mot slutten av emnet. 

 1. Kunnskap

  Kadetten...

  • Har kunnskap om hvordan effektive team kan utvikles og hva som påvirker beslutningsprosesser

  • Kjenner til grunnleggende etiske og moralske prinsipper

  • Kjenner til grunnleggende prinsipper for styring i offentlige virksomheter og militær straffelov

  • Kjenner til grunnleggende metodikk for erfaringslæring. 

   

  Ferdigheter

  Kadetten...

  • Kan reflektere over over hvordan effektiv kommunikasjon påvirker under, side- og overordnede på norsk og på engelsk

  • Kan gjenkjenne tegn på personlige kriser og konflikter

  • Kan anvende håndvåpen selvstendig.

   

  Generell kompetanse

  Kadetten...

  • Følger regler som gjelder for offiserer i utøvelsen av tjenesten

  • Kan delta i gruppeveiledning, øvingsplanlegging og bidra til læring i grupper

  • Viser evne til relevant fysisk yteevne

  • Viser evne til å utvikle eget lederskap gjennom bruk av handlingsplan

 2. I snitt benyttes annenhver onsdag over to semester, samt relevante øvelser som programmeres i gjennomføringsplanen. 

  Undervisningsperioder vil bestå av både gjennomgang av teori, gruppeoppgaver, skriftlig refleksjon samt noe praksis. 

  Emnet inneholder også ØVELSE KAIROS, ØVELSE GUNEX I, GUNEX II og ØVELSE SJØKRIGER. Det vil variere om kadetter deltar som øvende, øvingsstab eller veiledere. 

   

  Emnet inneholder hoveddelen av lederskapsundervisningen og praksisarenaene på sjøkrigsskolen. Det skal være en rød tråd i tematikk gjennom alle årene, og MILM2301 utgjør tema som behandles i andre året.

  Tema som skal være bærende gjennom hele emnet er å utvikle studentenes evne til å ta kloke beslutninger, være moralsk og fysisk robust samt at det vil være et gjennomgående fokus på team. I tillegg er introduksjon til styring, styringsverktøy og sunne holdninger til og kunnskap om relevante lover og regler en del av emnet.

  Emnet vil også inneholde kortere undervisningsopplegg innenfor læring, personlige kriser, kommunikasjon, øvingsplanlegging, konfliktløsing og veiledning for å sikre at studentene er godt forberedt til øvelser og hverdagen som offiser.

  Handlingsplan benyttes som verktøy for utvikling og studentene vil bli vurdert på om de utvikler gode handlingsplaner, og etterlever disse på en god måte. I tillegg gjennomføres det livredningstest og det skal skrives en semesteroppgave. Semesteroppgaven utgjør hoveddelen av den karaktergivende vurderingen i emnet.

 3. Pensum utgis ved starten av hvert semester

 4. Vurderingsform: Oppgave (80%)

  Emnet avsluttes med innlevering av skriftlig oppgave. Oppgaven skal presenteres og forsvares muntlig. 

  Karakterskala A - F

  Vurderingsform: Handlingsplan (20%)

  I starten av emnet utarbeides en handlingsplan for å ivareta lederutvikling i løpet av emnet. Kvaliteten på handlingsplanen og evnen til egenutvikling vurderes mot slutten av emnet. 

  Karakterskala A - F

   

  Arbeidskrav: Livredningstest

  I løpet av emnet gjennomføres en livredningstest som skal bestås før eksamensgjennomføring. Informasjon om test vil bli gitt i starten av emnet.