Emneside for MILM2404 Luftmakt - anvendelse og teori

Studiepoeng
15
Studieår
2020
Engelsk emnetittel
Air power application and theory

Hva lærer du

Målsetningen med emnet er å gi kadettene kunnskap om utviklingen av luftmakt som redskap for å ivareta norske politiske interesser og verdier. Emnet skal gi kunnskap om sentrale utviklingstrekk ved luftmakt i bred forstand, der også politiske og krigshistoriske forhold vil bli vektlagt. Emnet skal videre gi kunnskap om Luftforsvarets rolle i norsk sikkerhetspolitikk, både i fortid og nåtid.

Engelsktemaet Current Affairs har som målsetting å videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og muntlige ferdigheter samtidig som det setter søkelys på den internasjonale og historiske konteksten til dagsaktuelle hendelser relevante for Forsvaret og Luftforsvaret.

Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med emnet.

 1. Kunnskaper

  Etter å ha fullført modulen skal kadetten kunne:

  • redegjøre for luftmaktens utvikling i kriger og konflikter, og drøfte det gjensidige forholdet mellom praksis og teoriutvikling
  • drøfte hvordan ulike rammefaktorer og nivåer (fra strategisk til taktisk) påvirker utviklingen og anvendelsen av luftmakt, og hvordan de gjensidig påvirker hverandre
  • redegjøre for Luftforsvarets historie og drøfte hvilke forhold som har påvirket utviklingen av Luftforsvaret
  • drøfte hvordan Luftforsvaret ivaretar norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk nasjonalt og internasjonalt
  • benytte generelt og spesielt engelsk vokabular til å belyse og drøfte problemstillinger som er relevant for emnet

   

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført modulen skal kadetten kunne:

  • formulere seg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk om luftmaktrelaterte tema på en klar og tydelig måte
  • lese, forstå og kritisk evaluere fagtekster og militære publikasjoner
  • lese og forstå engelskspråklige tekster som omhandler aktuelle hendelser, og kommunisere egne refleksjoner og analyser av innholdet i idiomatisk korrekt engelsk i riktig register

   

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført modulen skal kadetten kunne:

  • forstå sin egen rolle som luftmaktsutøvere i en større sammenheng
  • formidle luftmaktens potensial og begrensninger, rammer og bruksområder for derigjennom å kunne bidra til ny kunnskap og utvikling av praksis
  • være bevisst etiske og juridiske konsekvenser av luftoperativ virksomhet
  • utvikle en bredere forståelse for verdenssituasjonen og kompleksiteten i medie-bildet
 2. Emnet består av tre tema som alle gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid. 

  Tema

  • Luftmaktens utvikling og rammefaktorer
  • Luftforsvaret og norske interesser
  • Current Affairs

   

  Tema

  • Luftmaktens utvikling og rammefaktorer
  • Luftforsvaret og norske interesser
  • Engelsk
  • Militær idrett og trening

  Sensorordning

  Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

 3. Pensum

  1138 sider (Engelsk og MIT pensum kommer utenom)

   

  Askvik, Ø. (2015). Utvikling av langtrekkende konvensjonelle presisjonsvåpen - konsekvenser for Norges evne til avskrekking og forsvar mot angrep. Masteroppgave: Forsvarets Høyskole. 47 - 71. (22 sider).

  Asle, T (2010). Norsk utenrikspolitikk - en kritikk. Nytt Norsk Tidsskrift 27 (1-2), 207-217. (10 sider).

  Beadle, A., Diesen, S. Nyhamar, T., Bostad, E. K. (2019). Globale trender mot 2040 - et oppdatert framtidsbilde. FFI-rapport 19/00045. 46-61. (15 sider).

  Cohen, E. A. & Keaney, T. A. (1995). Revolution in Warfare? Air Power in the Persian Gulf.  Annapolis: Naval Institute Press. 188-212. (24 sider)

  Cook, M. L. (2004). The Moral Warrior - Ethics and Service in the U.S. Military. Albany: State University of New York. 129 - 150. (21 sider)

  Dalsjö, R., Berglund, C., Jonsson, M. (2018). Bursting the Bubble, Russian A2/AD in the Baltic sea Region: Capabilities, Countermeasures, and ImplicationsFOI. 13-20, 25-66, 85-93. (56 sider).

  Drew, D. (1997) Air Theory, Air Force, and Low-Intensity Conflict: A Short Journey to Confusion I Meilinger, P (Red). The Paths of Heaven - The Evolution of Airpower Theory. Maxwell: Air University Press. 321-357. (36 sider).

  Espenes, Ø. (2017). Epilog: Aktøren, strukturen og handlingsrommet. I O. J. Maaø og S. Sanderød (Red), Luftforsvarets Historie - sett ovenfra. Trondheim: Fagbokforlaget. 358 - 372. (14 sider).

  Espenes, Ø. & Naastad, N. E. (1999). Luftforsvaret - et flerbruksverktøy for den kalde krigen? Luftkrigsskolens skriftserie, vol 1 (22 sider).

  Forsvaret (2013). Manual i krigens folkerett. Forsvarets Høgskole: Oslo, 27 -44 og 219 - 236. (33 sider)

  Græger, N. (2005). Norsk NATO-debatt etter den kalde krigen. Internasjonal politikk 63 (1-2), 217-239. (22 sider).

  Henriksen, D. (2009). Hvorfor lykkes vi ikke bedre i Afghanistan? En analyse av anvendelsen av luftmakt i Afghanistan anno 2009. Internasjonal Politikk, 67(4). 611-644. (33 sider).

  Henriksen, D. (2013). Norges erfaringer fra operasjonene over Libya. Suksess uten innflytelse? Internasjonal Politikk, 71 (1). 29-56. (27 sider).

  Henriksrud, P. (2014). Norske jagerfly over Libya i 2011 Nasjonal kontroll i skarpe operasjoner? Militære Studier. Oslo: Forsvarets Stabsskole. 17-59. (42 sider).

  Heuser, B. (2010). In The evolution of Strategy, Thinking War from Antiquity to the Present. New York: Cambridge University Press. 297 - 350. (53 sider).

  Lambeth, B. S. (2008) Counterinsurgency in Airpower Thought. I Fergusson, J. & March, W. (Red). No Clear Flight Plan. Counterinsurgency and Aerospace Power. Winnipeg: The Centre for Defence and Security Studies. 147-166. (19 sider).

  Luftforsvarsstaben (2018). Mot et 5. generasjons luftforsvar - som gir full utnyttelse av nye kampfly. Rygge: Luftforsvarsstaben. (26 sider).

  Jason, L. (2016). Bombing to Lose? Airpower and the Dynamics of Violence in Counterinsurgency Wars. ukjent steed og utgiver. (33 sider).

  Olsen, J. A. (2010). A History of Air Warfare. Washington D.C: Potomac Books. (272 sider):

  Part I (1914 - 1945): 1 - 2 og 27 - 52:

  • Olsen, John Andreas: "Part I 1914 - 1945" 1 - 2
  • Overy, Richard: "The Air War in Europe" 27 - 52

  Part II (1945 - 1990): 81 - 155:

  • Olsen, John Andreas: "Part II 1945 - 1990" 81 - 84
  • Thompson, Wayne: "Operations over North Vietnam" 107 - 126
  • Gordon, Shmuel L.: "Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967 - 1982" 127 - 155

  Part III (1990 - 2000): 175 - 252

  • Olsen, John Andreas: "Part III 1990 - 2000" 175 - 176
  • Olsen, John Andreas: "Operation Desert Storm" 177 - 200
  • Owen, Robert: "Operation Deliberate Force" 201 - 224
  • Mason, Tony: "Operation Allied Force" 225 - 252

  Part IV (2000 - 2006): 253 - 278

  • Olsen, John Andreas: "Part IV 2000 - 2006"253 - 255
  • Lambeth, Benjamin J.: "Operation Enduring Freedom" 255 - 278

  Part V (Perspectives): 325 - 393

  • Olsen, John Andreas: "Perspectives" 325 - 326
  • Corum, James S.: "Air Power in Small Wars: 1913 to the Present" 327 - 350
  • Creveld, Martin van: "The rise and Fall of Air Power" 351 - 370
  • Hallion, Richard P.: " Air and Space Power; Climbing and Accelerating"371 - 393

  Pape, R. A. (1997) Bombing to Win: Air power and Coercion in War. Ithaca: Cornell University Press. 55 - 86. (31 sider).

  Pape, R. A. (1997/1998). The Limits of Precision-Guided Air Power. Security Studies, 7 (2), 93-114. (21 sider).

  Phinney, T. R. (2014). Reflections on Operation Unified Protector. Joint Forces Quarterly, 73 (2). 86-92. (7 sider).

  Prop. 62 S (2019-2020). Vilje til beredskap - evne til forsvar. Oslo: Forsvarsdepartementet. 17- 41 og 90 -92. (26 sider).

  Rekstad, J. E. (2018). P-8 and the Trilateral Partnership - The operational significance and influence on Norwegian security policy. Masteroppgave: Forsvarets Høyskole. 32 - 62. (30 sider).

  Riste, R. (2003) Ideal og eigeninteresser: Utviklinga av den norske utanrikspolitiske tradisjonen. I S. G. Holtsmark, H. Ø. Pharo og R. Tamnes (Red.), Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 53-88. (25 sider).

  Romao, R. (2013). Targeting and Adaption in Combat: Examining the Libya Case. Baltic Security & Defence Review, 15 (1). 5-22. (18 sider).

  Sanderød, S. (2020): Geografiens betydning for Luftforsvarets utvikling. I K. E. Haug, O. J. Maaø og S. Sanderød (Red), Alt henger sammen med Alt. Oslo: 07 Media. 89 - 105. (16 sider).

  Skogrand, Kjetil (2004). Alliert i krig og fred, 1940-1970 (Norsk Forsvarshistorie; 4). Bergen: Eide forlag. 282 - 289. (7 sider).

  Simonsen, Sigmund. (2016). The Intervention in Libya in a Legal Perspective: The Role and Impact on R2P and International Law. I Henriksen, D. & Larssen A. K. (Red). Political Rationale and International Consequenses of the War in Libya, Oxford: Oxford University Press. 245-265. (20 sider)

  Sæveraas, Torgeir (red) (2012). Norsk luftmakt over Libya -Suksess uten innflytelse?  Luftkrigsskolens skriftserie, 27: (44 sider).

  • Bouchard, Charles. "Lessons learned from Operation Unified Protector - a Commander’s Perspective". 127-137.
  • Dragsnes, Jens Gunnar. «Trenger vi å forstå effekten av bomber vi slipper? Om operasjonell bruk av luftmakt». 47-56.
  • Hart, Stephen L. "Operation Odyssey Dawn - planning, leading and executing". 139-147.
  • Haugen, Trond. "Libya 2011 - hva har vi lært som kan påvirke Luftforsvarets fremtid?". 155-165.
  • Nordskog, Hans Jørgen. «Målvalg (targeting) og kommando og kontroll: Norges innflytelse». 103-109.

  Tamnes, T. og Holtsmark S. G. (2014). The Geopolitics in the Arctic in historical perspective. I R. Tamnes og K. Offerdal (Red.), Geopolitics and Security in the Arctic. London: Routledge. 12-49. (37 sider).

  Tørrisplass, O. M. (2018). Deterrence and Crisis Stability - The F35 and Joint Strike Missile´s Effect on the Norwegian Security Policy Toward Russia. Scandinavian Journal of Military Studies, 1(1), 19 - 32. (23 sider).

  Ulfstein, G. & Christiansen. H. F. (2013). The Legality of the NATO Bombing in Libya". International and Comparative Law Quarterly, 62 (1). 159-171. (12 sider).

  Warden, J. (1995). The Enemy as a System. Airpower Journal, 9 (Spring), 40-55. (15 sider).

  Waage, H. H., Tamnes, R. og Hagtvedt, H. (2013). Krig og Fred i Det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. 235-255 (20 sider).

   

  Engelsk:

  Selvvalgt pensum fra engelskspråklige aviser. 100 s. 

  Militær idrett og Trening:

  Forsvarets høgskole (2018) Trening for soldater. MILITÆR FYSISK TRENING 1. Magnhild Skare (red)

  Forsvarets høgskole (2015) Trening for soldater. MILITÆR FYSISK TRENING 2. Jørgen Weidemann Eriksen (red)

  Forsvarets høgskole (2016) Reglement om fysisk testing.

  Antall sider: 100 (kompletteres før emne start)

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg. Tema 3 Current affairs. Gruppepresentasjoner (ca. 20 min)

  Obligatorisk arbeidskrav: Praksis. Table-top exercise

  Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltakelse, Luftmakthistorisk seminar

   

  Vurderingsform: Muntlig eksamen

  Varighet: 60 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 5 sp

   

  Vurderingsform: Hjemmeeksamen

  Karakterskala: A-F

  Andel:10 sp