Emneside for MILM2404 Luftmakt - anvendelse og teori

Studiepoeng
15
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Air power application and theory

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene kunnskap om bruk av luftmakt som militært og sikkerhetspolitisk verktøy. Kadettene skal få kjennskap til sentrale utviklingstrekk i luftmaktens historie, samt innføring i luftmaktsteori. Emnet skal videre gi kunnskap om Luftforsvarets rolle i norsk sikkerhetspolitikk i fortid, nåtid, og framtid. [LM]

Temaet Current Affairs har som målsetting å videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og muntlige ferdigheter samtidig som det setter søkelys på den internasjonale og historiske konteksten til dagsaktuelle hendelser relevante for Forsvaret og Luftforsvaret. [Eng]

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet skal kadetten kunne:

  • redegjøre for luftmaktens utvikling i kriger og konflikter, og drøfte det gjensidige forholdet mellom praksis og teoriutvikling [LM]
  • drøfte hvordan ulike rammefaktorer og nivåer (fra strategisk til taktisk) påvirker utviklingen og anvendelsen av luftmakt, og hvordan de gjensidig påvirker hverandre [LM]
  • drøfte hvordan Luftforsvaret ivaretar og har ivaretatt norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk nasjonalt og internasjonalt [LM]
  • benytte generelt og spesialisert engelsk vokabular til å belyse og drøfte problemstillinger som er relevante for emnet [Eng]

   

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet skal kadetten kunne:

  • formulere seg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk om luftmaktrelaterte tema på en klar og tydelig måte [LM]
  • lese, forstå og kritisk evaluere fagtekster og militære publikasjoner [LM]
  • lese og forstå engelskspråklige tekster som omhandler aktuelle hendelser, og kommunisere egne refleksjoner og analyser av innholdet i idiomatisk korrekt engelsk i riktig register [Eng]

   

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet skal kadetten kunne:

  • forstå sin egen rolle som luftmaktsutøver i en større luftmilitær sammenheng [LM]
  • formidle luftmaktens potensial og begrensninger, rammer og bruksområder for derigjennom å kunne bidra til ny kunnskap og utvikling av praksis [LM]
  • være bevisst etiske og juridiske konsekvenser av luftoperativ virksomhet [LM]
  • utvikle en bredere forståelse for verdenssituasjonen og kompleksiteten i medie-bildet [Eng]
 2. Gjennomføring

  Emnet består av tre tema som alle gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid. I alle perioder gjennomføres obligatorisk undervisning i engelsk og militær idrett og trening (MIT) parallelt med emnet.

  Tema

  • Luftmaktens utvikling og rammefaktorer [LM]
  • Luftforsvaret og norske interesser [LM]
  • Current Affairs [Eng]
 3.  

  https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2582695720002275

  Pensum for engelsk kursdel
  https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2598839560002275

 4. Arbeidskrav og vurderingsformer

  Obligatorisk arbeidskrav: 2 stk

  Påkrevde arbeidskrav: 1 Frammøteplikt: Obligatorisk Kommentar: to obligatoriske skriveoppgaver [LM]

  Påkrevde arbeidskrav: 2 Frammøteplikt: Obligatorisk Kommentar: Engelsk muntlig fremlegg [Eng]

   

  Vurderingsform: Muntlig eksamen

  Karakterskala: A-F

  Andel: 5 sp

   

  Vurderingsform: Hjemmeeksamen

  Karakterskala: A-F

  Andel:10 sp

   

  Sensorordning

  Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.