Emneside for MILM2405 Luftmakt og luftmilitær ledelse i krise og krig

Studiepoeng
15
Studieår
2021
Engelsk emnetittel
Air power and leadership in crisis and war

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene økt helhetlig forståelse for hvordan luftmilitære operasjoner planlegges og ledes i krise og krig, samt konteksten dette skjer innenfor. Emnet skal gi kadettene metodiske- og teoretiske kunnskaper, samt praktiske ferdigheter i planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære operasjoner. I dette inngår kunnskaper og ferdigheter innen luftoperative plan- og ledelsesprosesser på operasjonelt og taktisk nivå.

Engelsk er et sentralt fag for språkferdigheter, kommunikasjonskompetanse og kulturforståelse. Hovedformålet i vårens undervisning er å videreutvikle kadettenes kunnskaper og ferdigheter i engelsk. Samtidig settes det søkelys på å utvikle deres forståelse for hvordan i) luftmakt oppfattes og oppleves utenfra, og ii) interkulturell kommunikasjon og sosiale maktstrukturer er relevante for ledere i Forsvaret og Luftforsvaret. Engelsk undervises gjennom hele semesteret, parallelt med fordypningsemnene og MILM2405. Det legges opp til variert undervisning for å sørge for trening i de ulike språkferdighetene, veksling mellom akademisk og mer praktisk arbeid, samt individuelt, par- og gruppearbeid.

Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med emnet.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • beskrive det strategiske, operasjonelle og taktiske ledelsesnivået i Norge, samt det strategiske og operasjonelle ledelsesnivået i NATO
  • forklare det nasjonale og allierte krisehåndterings- og beredskapssytemet, samt sentrale planer og bestemmelser for luftmilitære operasjoner
  • forklare trinnene i den operative plan- og beslutningsprosessen generelt, og planlegging av luftmilitære operasjoner spesielt
  • reflektere over hvordan rammefaktorer som politikk, strategi, operasjonsmiljø, organisasjonsstruktur og -kultur, rettslige rammer og etikk, påvirker planlegging og gjennomføring av luftmilitære operasjoner
  • forstå og bruke relevant engelsk fagterminologi

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn i forbindelse med planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære oppdrag, både alene og som del av en gruppe. 
  • anvende faglige kunnskaper til å planlegge, organisere og lede et luftoperasjonsrom under veiledning
  • vurdere luftmilitære styrkers muligheter og begrensninger i lys av de ramemfaktorer som påvirker luftmakt og luftmilitær ledelse i krise og krig
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • skrive en selvstendig akademisk tekst på flytende og idiomatisk korrekt engelsk
  • uttrykke seg nyansert og presist på engelsk med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon.
  • drøfte ulike engelske tekster og gjenkjenne og overføre relevant læring mellom ulike kontekster.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • vise kritisk forståelse for ulike perspektiver på (og bruk av) luftmakt
  • bidra til organisatorisk læring i forbindelse med evaluerings- og læringsprosesser
  • diskutere sosiale maktstrukturer og interkulturell kommunikasjon relevante for ledere i Forsvaret og Luftforsvaret.
  • levere en luftmilitær brief på korrekt engelsk
 2. Emnet består av fire tema som alle gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid..

  Tema 1 tar for seg hvordan det politiske- og strategiske ledelsesnivået setter rammer for og innvirker på anvendelsen av luftmakt.

  Tema 2 gir en innføring i hvordan luftmilitære operasjoner planlegges og ledes på operasjonelt/taktisk nivå. I forbindelse med dette tema gjennomføres en studietur til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og nasjonalt luftoperasjonssenter (NLUS/NAOC).

  Tema 3 utgjør den største delen av emnet og fokuserer på praktisk planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære oppdrag på taktisk nivå. Basen, det vil si der Luftforsvaret opererer fra i krise og krig, og luftoperasjonsrommet - der hvor operasjonene styres og ledes fra - vil stå i fokus i dette temaet og danne utgangspunkt for øvelsen som gjennomføres mot slutten av emnet.

  Tema 4 - Engelsk undervises gjennom hele semesteret, parallelt med fordypningsemnene og MILM2405. Det legges opp til variert undervisning for å sørge for trening i de ulike språkferdighetene, veksling mellom akademisk og mer praktisk arbeid, samt individuelt, par- og gruppearbeid

 3. Dyndal, G. L. (2020). Fremsyn om sikkerhetsdynamikken og truslene. I A.K. Larssen & G.L. Dyndal (red.) Strategisk ledelse i krise og krig. Det norske systemet (s. 35-57). Oslo: Universitetsforlaget. (23 sider)

  Forsvarsstaben (2019). Beredskapssystem for forsvarssektoren (BFF) Kapitlene uten vedleggene (BEGRENSET) (75 sider)

  Forsvaret (2021). Forsvarets etterretningsdoktrine. Oslo: Forsvaret. Kapitlene, 2,3 og 4 (66 sider)

  Forsvaret (2018). Forsvarets doktrine for luftoperasjoner. Forsvaret. Kap. 4 Luftmilitær kommando og kontroll. (12 sider).

  Forsvarets Høgskole/Forsvarets Stabsskole (2013). Norsk manual i krigens folkerett. Oslo: FHS/FSTS. Kapitlene 11, 12 og 15 (38 sider)

  Forsvarsstaben (2019). Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD). Kapitlene 3, 5, 6 og 7. Oslo: Forsvarets høgskole/Stabsskolen.  (148 sider)

  Hilde, P. S. (2020). Bistand fra NATO og allierte: Norge utløser artikkel 4 og 5. I A.K. Larssen & G.L. Dyndal (red.) Strategisk ledelse i krise og krig. Det norske systemet (s. 373-387). Oslo: Universitetsforlaget. (15 sider)

  Johansen, S.R. (2020). Krig på norsk jord: Hvilken rett gjelder? I A.K. Larssen & G.L. Dyndal (red.) Strategisk ledelse i krise og krig. Det norske systemet (s. 389-404). Oslo: Universitetsforlaget (16 sider)

  Kristoffersen, E. (2020). Jegerånden - å lede i fred, krise og krig. Kap. 8 Planlegging er alt - planen er ingenting. Kap. 9 Mot til å nei (s 173 - 221). Oslo: Gyldendal. (49 sider)

  Luftforsvaret (2019). Konsept for kommando og kontroll i Luftforsvaret. Luftforsvarsstaben. (BEGRENSET) (20 sider)

  Luftforsvaret (2018) Stabshåndbok i luftmilitær planlegging. Rygge: Luftforsvaret (180 sider).

  Matlary, J (2009) Når krig blir fred og fred blir krig:etiske utfordringer for soldaten i Lunde, N. T. og Matlary, J (2009) Etikk og militærmakt (s. 205-224)  (19 sider) 

  Moldjord, C & Holen. A. (2005). Aggresjon og militær atferd.  I C. Moldjord, H. Nordvik & A. Gravråkmo (Red.) Militær ledelse og de menneskelige faktorene. (s. 113-130). Trondheim: Tapir forlag. (18s)

  NATO. (2016). AJP-3-3 (B), Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations. Brussel: NATO. (90 sider).

  NATO (2019). AJP-05, Allied Joint Doctrine for Operational-level Planning. Brussel: NATO. Kapittel 1, 2 og 3 (26 sider).

  Vikan, Cornelia (2019) Military Power and Ethics in the Grey Area of War - Afghanistan Doctoral Theses NTNU 2019:358 (73- 100) (27 sider) 

  Wilhelmson, Peter S (2014) Kulturforståelse i internasjonale operasjoner. I Heier, T, Kjølberg, A og Rønnfeld, C (red) Norge i internasjonale operasjoner (s 211-222) (11 sider ) 

  Engelsk

  Kompendium med utdrag fra utvalgte engelskspråklige tekster på ca. 200 sider i tillegg til en selvvalgt tekst (minimum ca. 50 sider).

  Burke, Gregory (2010). Utdrag fra Black Watch. Faber and Faber. 3-33, 58-72. (15 sider)

  Danchev, Alex (2011). All this Happened, or, The Real Waugh: Sword of Honour and the Literature of the Second World War, 125-145. On Art and War and Terror. Edinburgh University Press. (21 sider)

  Pasquale, Frank (2020). 'Machines set loose to slaughter: the dangerous rise of military AI'. The Guardian, 15 October 2020.

  Patel, Shailja (2010). Eater of Death. Migritude. 109-113. (5 sider)

  Saif, Atef Abu (2015). Utdrag fra The Drone Eats with Me: Diaries from a City Under Fire. Comma Press. 1-10, 29-36, 45-48, 61-63, 65-67, 213-215, 235-240 (37 sider)

  Said, Edward (1997). Knowledge and Interpretation. Covering Islam. Vintage Books. 162-173. (12 sider)

  Totalt: 1083 sider.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Et akademisk essay på engelsk basert på en selvvalgt tekst

  Obligatorisk arbeidskrav: Ekskursjoner. I emnet gjennomføres det en studietur til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC). Hensikten med studieturen er å øke kadettenes kunnskap om hvordan luftmilitære operasjoner planlegges og ledes nasjonalt.

  Obligatorisk arbeidskrav: Øvinger. Kadettene skal planlegge, lede og gjennomføre oppdrag som en luftmilitær avdeling. Det hele munner ut i en obligatorisk deployeringsøvelse av inntil én ukes varighet.

   

  Vurderingsform:  Hjemmeeksamen, individuell. Skriftlig hjemmeeksamen i engelsk innebærer å revidere og utvide det tidligere innleverte essayet (arbeidskrav) med utgangspunkt i relevant litteratur.

  Karakterskala: A-F

  Andel: 3/15

   

  Vurderingsform: Individuell muntlig eksamen. Gjennomføres som en briefing omkring en luftmilitær problemstilling med påfølgende oppfølgingsspørsmål fra sensor.

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 12/15