Emneside for MILM2405 Luftmakt og luftmilitær ledelse i krise og krig

Studiepoeng
15
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Air power and leadership in crisis and war

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene økt helhetlig forståelse for hvordan luftmilitære operasjoner planlegges og ledes i krise og krig, samt konteksten dette skjer innenfor. Emnet skal gi kadettene metodiske- og teoretiske kunnskaper, samt praktiske ferdigheter i planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære operasjoner. I dette inngår kunnskaper og ferdigheter innen luftoperative plan- og ledelsesprosesser på operasjonelt og taktisk nivå.

Engelsk undervises gjennom hele semesteret, parallelt med fordypningsemnene og MILM2405, og hovedformålet er å videreutvikle kadettenes kunnskaper og ferdigheter i engelsk. Samtidig settes det søkelys på å utvikle deres forståelse for hvordan i) luftmakt oppfattes og oppleves utenfra, og ii) aspekter ved interkulturell kommunikasjon relevante for ledere i Forsvaret og Luftforsvaret.

Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med emnet.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • beskrive det strategiske, operasjonelle og taktiske kommandonivået i Norge og NATO
  • forklare det nasjonale og allierte krisehåndterings- og beredskapssystemet, samt sentrale planer og bestemmelser for luftmilitære operasjoner
  • forklare trinnene i den operative plan- og beslutningsprosessen generelt, og planlegging av luftmilitære operasjoner spesielt
  • reflektere over hvordan rammefaktorer som politikk, strategi, operasjonsmiljø, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, rettslige rammer og etikk, påvirker planlegging og gjennomføring av luftmilitære operasjoner
  • forstå og bruke relevant engelsk fagterminologi

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn i forbindelse med planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære oppdrag, både alene og som del av en gruppe.
  • anvende faglige kunnskaper til å planlegge, organisere og lede et luftoperasjonsrom under veiledning
  • vurdere luftmilitære styrkers muligheter og begrensninger i lys av de rammefaktorer som påvirker luftmakt og luftmilitær ledelse i krise og krig
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • skrive en selvstendig akademisk tekst på flytende og idiomatisk korrekt engelsk
  • uttrykke seg nyansert og presist på engelsk med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon.
  • drøfte ulike engelske tekster og gjenkjenne og overføre relevant læring mellom ulike kontekster.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • vise kritisk forståelse for ulike perspektiver på anvendelse av luftmakt
  • bidra til organisatorisk læring i forbindelse med evaluerings- og læringsprosesser
  • diskutere aspekter ved interkulturell kommunikasjon relevante for ledere i Forsvaret og Luftforsvaret. 
  • levere en luftmilitær brief på korrekt engelsk
 2. Emnet består av fire tema som alle gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid.

  Tema 1 fokuserer på det politiske- og strategiske kommandonivået både nasjonalt og i NATO.

  Tema 2 fokuserer på planlegging og utførelse av militære luftoperasjoner på operasjonelt og taktisk kommandonivå både nasjonalt og i NATO.

  Tema 3 fokuserer på taktisk kommandonivå (luftving) med planlegging og utførelse av en luftoperasjon med nasjonalt bidrag i en NATO-ledet operasjon.

  Tema 4 fokuserer på engelsk som operasjonsspråk på alle kommandonivå, både skriftlig og muntlig, ved planlegging og utførelse av luftoperasjoner.

 3. https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2618018000002275

 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  Et akademisk essay på engelsk basert på en selvvalgt tekst

  Vurderingform:

  Vurdering 1: Skriftlig hjemmeeksamen (på engelsk)

  Gruppering: Individuell.

  Karakterskala: A-F

  Andel: 20%

  Skriftlig hjemmeeksamen på engelsk innebærer å revidere og utvide det tidligere innleverte essayet (arbeidskrav) med utgangspunkt i relevant litteratur.

   

  Vurdering 2: Muntlig eksamen.

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer (3 timer forberedelse og inntil 1 time presentasjon og eksaminasjon)

  Karakterskala: A-F

  Andel: 80%

  Vurdering 2 gjennomføres som en briefing omkring en luftmilitær problemstilling med påfølgende oppfølgingsspørsmål fra sensor.

 5. MILM2405 Luftmakt og luftmilitær ledelse i krise og krig består av fire tema.

  Tema 1 tar for seg hvordan det politiske- og strategiske kommandonivået setter rammer for og innvirker på anvendelsen av luftmakt.

  Tema 2 gir en innføring i hvordan luftmilitære operasjoner planlegges og ledes på operasjonelt og taktisk nivå. I forbindelse med dette tema gjennomføres en studietur til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og nasjonalt luftoperasjonssenter (NLUS/NAOC).

  Tema 3 utgjør den største delen av emnet og fokuserer på praktisk planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære oppdrag på taktisk nivå. Basen, det vil si der Luftforsvaret opererer fra i krise og krig, og luftoperasjonsrommet - der hvor operasjonene styres og ledes fra - vil stå i fokus i dette temaet. Kadettene skal planlegge, lede og gjennomføre oppdrag som en luftmilitær avdeling. Det hele munner ut i en deployeringsøvelse mot slutten av emnet.

  Tema 4 - Engelsk undervises gjennom hele semesteret, parallelt med fordypningsemnene og MILM2405.Det legges opp til variert undervisning for å sørge for trening i de ulike språkferdighetene, veksling mellom akademisk og mer praktisk arbeid, samt individuelt, par- og gruppearbeid.