Emneside for MILM2405 Luftmakt og luftmilitær ledelse i krise og krig

Studiepoeng
15
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Air power and leadership in crisis and war

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene økt helhetlig forståelse for hvordan luftmilitære operasjoner planlegges og ledes i krise og krig, samt konteksten dette skjer innenfor. Emnet skal gi kadettene metodiske- og teoretiske kunnskaper, samt praktiske ferdigheter i planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære operasjoner. I dette inngår kunnskaper og ferdigheter innen luftoperative plan- og ledelsesprosesser på operasjonelt og taktisk nivå.

En del av emnet er avsatt til engelsk med mål om å videreutvikle kadettenes kunnskaper og ferdigheter i (generell og fagspesifikk) engelsk. Engelsk undervises gjennom hele semesteret med et todelt fokus: å utvikle kadettenes forståelse for hvordan militærmakt generelt og luftmakt spesielt kan oppfattes og oppleves utenfra, samt å gjøre dem i stand til å kunne bruke engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvaret.

Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med emnet.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • beskrive det strategiske, operasjonelle og taktiske kommandonivået i Norge og NATO
  • forklare det nasjonale og allierte krisehåndterings- og beredskapssystemet, samt sentrale planer og bestemmelser for luftmilitære operasjoner
  • forklare trinnene i den operative plan- og beslutningsprosessen generelt, og planlegging av luftmilitære operasjoner spesielt
  • reflektere over hvordan rammefaktorer som politikk, strategi, operasjonsmiljø, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, rettslige rammer og etikk, påvirker planlegging og gjennomføring av luftmilitære operasjoner
  • forstå og bruke relevant engelsk fagterminologi
  • forstå grunnleggende prinsipper for akademisk (og argumenterende) skriving og den bredere anvendbarheten til disse i den militære profesjonen
  • gjenkjenne profesjonelt relevante tema og perspektiver fra ulike engelskspråklige tekster

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn i forbindelse med planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære oppdrag, både alene og som del av en gruppe.
  • anvende faglige kunnskaper til å planlegge, organisere og lede et luftoperasjonsrom under veiledning
  • vurdere luftmilitære styrkers muligheter og begrensninger i lys av de rammefaktorer som påvirker luftmakt og luftmilitær ledelse i krise og krig
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • kommunisere nyansert og presist på engelsk, både muntlig og skriftlig, tilpasset formål, mottaker og situasjon
  • vurdere og implementere språklig tilbakemelding

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • bidra til organisatorisk læring i forbindelse med evaluerings- og læringsprosesser
  • forstå viktigheten av kunnskap om og kompetanse innen interkulturell kommunikasjon som leder i Forsvaret og Luftforsvaret
  • skrive et selvstendig akademisk (og argumenterende) essay om et profesjonelt relevant tema på engelsk
  • levere en luftmilitær brief på korrekt engelsk
 2. Emnet består av fire tema som alle gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid.

  Tema 1 fokuserer på det politiske- og strategiske kommandonivået både nasjonalt og i NATO.

  Tema 2 fokuserer på planlegging og utførelse av militære luftoperasjoner på operasjonelt og taktisk kommandonivå både nasjonalt og i NATO.

  Tema 3 fokuserer på taktisk kommandonivå (luftving) med planlegging og utførelse av en luftoperasjon med nasjonalt bidrag i en NATO-ledet operasjon.

  Tema 4 innebærer aktiviteter som muliggjør trening i de ulike språkferdighetene, med blant annet veksling mellom akademisk og mer praktisk arbeide, individuelt, par- og gruppearbeid.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  Et akademisk essay på engelsk.

  Vurderingform:

  Vurdering 1: Skriftlig hjemmeeksamen (på engelsk)

  Gruppering: Individuell.

  Karakterskala: A-F

  Andel: 20%

  Skriftlig hjemmeeksamen på engelsk innebærer å utvide, forbedre og reflektere over det tidligere innleverte essayet (arbeidskravet) med bruk av relevante primær- og sekundærkilder. 

   

  Vurdering 2: Muntlig eksamen.

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer (3 timer forberedelse og inntil 1 time presentasjon og eksaminasjon)

  Karakterskala: A-F

  Andel: 80%

  Vurdering 2 gjennomføres som en briefing omkring en luftmilitær problemstilling med påfølgende oppfølgingsspørsmål fra sensor.

 5. MILM2405 Luftmakt og luftmilitær ledelse i krise og krig består av fire tema.

  Tema 1 tar for seg hvordan det politiske- og strategiske kommandonivået setter rammer for og innvirker på anvendelsen av luftmakt.

  Tema 2 gir en innføring i hvordan luftmilitære operasjoner planlegges og ledes på operasjonelt og taktisk nivå. I forbindelse med dette tema gjennomføres en studietur til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Fellesoperativt luftoperasjonssenter/Joint Air Operations Center (JAOC).

  Tema 3 utgjør den største delen av emnet og fokuserer på praktisk planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære oppdrag på taktisk nivå. Basen, det vil si der Luftforsvaret opererer fra i krise og krig, og luftoperasjonsrommet - der hvor operasjonene styres og ledes fra - vil stå i fokus i dette temaet. Kadettene skal planlegge, lede og gjennomføre oppdrag som en luftmilitær avdeling. Det hele munner ut i en deployeringsøvelse mot slutten av emnet.

  Tema 4 fokuserer på å videreutvikle engelsk språkkompetanse, både skriftlig og muntlig, relevant for alle kommandonivå, ved planlegging og utførelse av luftoperasjoner.