Emneside for MILM3301 Sjømilitært lederskap og offisersutvikling 2

Hva lærer du

Dette emnet bygger videre på innholdet fra MILM2301. 

Kadettene går dypere inn i beslutninger, team, etikk, moral og karakterbygging. Det er en målsetning at kadettene skal få mer erfaring og utvikle seg mot robuste offiserer. I tillegg fokuserer emnet på mangfoldledelse og forvaltningsdelen av en offisers hverdag. I forlengelsen av dette skal kadettene få økt sin kunnskap om forsvaret i sin helhet, samt hvordan de ulike bransjene på et fartøy fungerer sammen i et system. 

Kadettene vil også få opplæring i militær pedagogikk, samspillet mellom offiserer og spesialister, stressmestring og håndtering av krisesituasjoner. 

Handlingsplaner er også i dette emnet gjennomgående og vil bli brukt for å sikre lederutvikling blant  kadettene. 

 1. Kunnskap

  Kadetten...

  • Har innsikt i hvordan effektive team kan utvikles og hva som påvirker beslutningsprosesser

  • Har innsikt i grunnleggende etiske og moralske prinsipper

  • Kjenner til grunnleggende prinsipper for og viktigheten av mangfoldledelse

  • Kjenner til Forsvarets grunnleggende struktur og hvordan ulike bransjer samvirker på tvers i organisasjonen

  • Kjenner til hvordan en etablerer en sunn krigerkultur

  • Kjenner til Forsvarets grunnleggende prinsipper for pedagogikk. 

   

  Ferdigheter

  Kadetten...

  • Kan samhandle med spesialistkorpset og kjenne til rollefordeling mellom spesialist og offiser

  • Kan gjenkjenne tegn på stress og benytte teknikker for stressmestring

  • Kan utvikle egen og andres robusthet samt ivareta eget personell i belastende situasjoner.

   

  Generell kompetanse

  Kadetten...

  • Viser evne og vilje til å utvikle eget lederskap gjennom bruk av personlig handlingsplan

  • Vise evne til å lede planlegging og gjennomføring av militær maritime operasjoner på engelsk

  • Kan gjennomføre og bestå grenvise fysiske krav- og skytetester.

 2. Emnet inneholder hoveddelen av lederskapsundervisningen og praksisarenaene på sjøkrigsskolen. Det skal være en rød tråd i tematikk gjennom alle årene, og MILM3301 utgjør tema som behandles i andre året.

  I tillegg til tema som er gjennomgående for hele utdanningen (kloke beslutninger, moralsk og fysisk robusthet og teamutvikling) skal det operativ planlegging være en viktig del av emnet, sammen med utvikling av krigerkultur. Forsvaret er en mangfoldig organisasjon hvor det er viktig å fremheve det beste i alle arbeidstakere, derfor er også mangfoldledelse et prioritert tema. I tillegg gjennomføres kortere undervisningsopplegg i forsvarskunnskap, krisehåndtering, militær pedagogikk, stress, forståelse for det indre liv i marinefartøy og skillet mellom offiser og spesialist.

  Handlingsplan benyttes som verktøy for utvikling og studentene vil bli vurdert på om de utvikler gode handlingsplaner, og etterlever disse på en god måte. I tillegg gjennomføres det fysiske tester ihht forsvarets gjeldende testregime og det skal skrives en semesteroppgave. Semesteroppgaven utgjør hoveddelen av den karaktergivende vurderingen i emnet. 

   

  I snitt benyttes annenhver onsdag over to semester, samt relevante øvelser som programmeres i gjennomføringsplanen. 

  I tillegg gjennomføres Øvelse MAROPS, ØVELSE SJØKRIGER og JOST I & II som læringsaktiviteter. Kadetter deltar som øvende, veiledere eller øvingsstab. 

  Undervisningsperioder vil bestå av både gjennomgang av teori, gruppeoppgaver, skriftlig refleksjon samt noe praksis. 

 3. Pensum utgis ved starten av hvert semester

 4. Vurderingsform: Skriftlig innlevering (80 %)

  Emnet avsluttes med innlevering av skriftlig oppgave. Oppgaven skal presenteres og forsvares muntlig. 

  Karakterskala A - F

  Vurderingsform: Handlingsplan (20 %)

  I starten av emnet utarbeides en handlingsplan for å ivareta lederutvikling i løpet av emnet. Kvaliteten på handlingsplanen og evnen til egenutvikling vurderes mot slutten av emnet. 

  Karakterskala A - F

   

  Arbeidskrav: Fysiske tester

  Forsvarets fysiske tester vil bli gjennomført i løpet av emnet 

  Karakterskala: Bestått/Ikke bestått