Emneside for MILM3405 Virksomhetsstyring og refleksjon over luftmilitær praksis

Studiepoeng
10
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Performance management and reflection over military practice in Air Force

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å reflektere over den totale læringsprosessen i GOU, og omsette dette til en handlingsplan for utøvelse av egen lederfilosofi i Luftforsvaret . Emnet skal gi kadettene kunnskap om virksomhetsstyring i Forsvaret og hvordan virksomhetsstyring utøvelse daglig gjennom linjelederrollen. Emnet skal bidra til å redusere gapet mellom utdanning og yrkespraksis.

Engelsk undervises på tredjeåret parallelt med MILM3404 og MILM3405. Hovedformålet med engelsktemaet English Language and Communication in the Air Force er å videreutvikle kadettenes kunnskaper og ferdigheter i engelsk og forståelsen av viktigheten av språk- og kommunikasjonskompetanse i Luftforsvaret og Forsvaret.

Emnet er inndelt i tre hovedtema.

 1. Refleksjon over luftmilitær praksis har til hensikt å skape en handlingsplan for eget lederskap gjennom utformingen av en egen lederfilosofi som baseres på kunnskap ervervet gjennom hele GOU. Dette inkluderer kunnskap om ens personkarakter, bransje, teoretisk kunnskap, kunnskap om styrkende dokumenter i Forsvaret og kulturelle forhold. Som en del av emnet skal kadettene dele erfaringer fra MILM 3401 Bransjeutdanning for å gi hele kullet en grunnleggende innsikt i de forskjellige bransjers praksis, og hvilke faktorer som er sentrale for å utøve effektiv samhandling mellom bransjer i Luftforsvaret.  
 2. Virksomhetsstyring skal gi kadettene grunnleggende kunnskap om virksomhetsstyring i Forsvaret og hvordan linjelederrollen utøves i praksis.
 3. English Language and Communication in the Air Force
 1. Kunnskap;

  Etter emnet kan kadetten

  • Beskrive alle bransjene i Luftforsvaret, og hvilke faktorer som er sentrale for å skape effektiv samhandling mellom bransjene i fred, krise og krig. 
  • Beskrive aktuelle problemstillinger i NATO og drøfte hvordan disse berører Forsvaret. 
  • Drøfte egen lederfilosofi basert på relevante teorier og erfaringer.
  • Beskrive ansvar og myndighet i linjelederrollen
  • Beskrive HMS-systemet i Forsvaret.
  • Beskrive kollegasøtteordningen i Luftforsvaret. 
  • Drøfte språk- og kommunikasjonsproblematikk i egen bransje i lys av relevant akademisk litteratur

   

  Ferdigheter;

  Etter emnet kan kadetten

  • Presentere og drøfte egen lederfilosofi basert på kunnskap ervervet gjennom GOU.
  • Under veiledning utøve praktiske oppgaver i linjelederrollen.
  • Under veiledning utøve kollegastøtte og selvmordsforebyggende tiltak.
  • Analysere egne observasjoner omkring engelsk språk og kommunikasjon i egen bransje, og formulere det i en koherent akademisk tekst

  Generell kompetanse;

  Etter emnet har kadetten generell kompetanse til å

  • Utøve ledelse i egen bransje.
  • Utøve samvirke med andre bransjer.
  • Utøve rollen som linjeleder.
  • Vise kritisk forståelse for engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvaret
 2. Emnet gjennomføres med en kombinasjonen av studentaktive og problemløsende aktiviteter, studietur og kurs.

 3. Fredriksen. P & Moldjord. C (2018). Kollegastøtte. Handout. Luftkrigsskolen. (www.kollegastotte.com)

  Forsvaret (2020). Forsvarets grunnsyn på ledelse. FOBID. Forsvaret

  Pensum iht anvisninger i linjelederkurs og HMS-kurs.

 4. Det gjennomføres 4 obligatoriske kurs i emnet; HMS-kurs, Linjelederkurs, Selvmordsforebyggende kurs og Kollegastøttekurs. Disse kursene er obligatoriske og vurderes med gjennomført/ikke-gjennomført.

  Arbeidskrav muntlig fremlegg: muntlig engelsk presentasjon av skriftlig arbeidskrav i MILM3404 (totalt ca. 20 minutter)

  Individuell paperinnlevering: Emnet evalueres med en eksamen bestående av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlig eksamen er en offisers- og lederutviklingsrapport på 5000 ord. Denne vil telle 80% av karakteren i emnet. I tillegg skal sentrale deler av rapporten presenteres i en muntlig eksamen. Denne delen teller 20% av karakteren.