Emneside for OPG3701 Bacheloroppgave

Emnehistorikk
Studiepoeng
15
Studieår
2023

Hva lærer du

I arbeidet med oppgaven skal studenten bygge på kunnskap, ferdigheter og kompetanse fra allerede gjennomførte emner i studiet. Studenten skal fordype seg i et tema som er vesentlig for etterretningsprofesjonen eller direkte relevant for stillingen studenten skal fylle i sin plikttjeneste. Tittel og oppgavetema skal søke å støtte den til enhver tid planlagte eller pågående FoU-aktivitet ved Etterretningsskolen.

Mange studenter vil erfare at arbeidet med bacheloroppgaven innebærer repetisjon av tidligere gjennomførte emner og at nye sammenhenger og ny innsikt skapes når flere emner skal kombineres mot ett nytt tema. Gjennom denne tverrfaglige tilnærmingen vil bacheloroppgaven bidra til oppnåelse av studiets læringsutbytte.

Ved bestått emne skal studenten ha tilegnet seg et nytt forhold til og dypere forståelse for etterretning spesielt og kunnskap generelt. I de tidligere emnene ved studiet har studenten vært forbruker av kunnskap; en målsetning med bacheloroppgaven er at studenten selv skal produsere relevant kunnskap om språk og/eller etterretningsfaget.

Målgruppe

Studenter med opptak til bachelorprogrammet i språk og etterretning, 180 studiepoeng.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fulført foregående emner iht. studieplan.

Emnets oppbygning

Bacheloroppgaven påbegynnes i 5. semester og leveres i 6. semester.

I 5. semester skal studenten levere sin prosjektbeskrivelse med tentativ angivelse av problemstilling og tematikk, og studenten får oppnevnt veileder. Deler av 6. semester settes av til utarbeidelse av bacheloroppgaven.

 1. Læringsutbyttet er beskrevet slik at studenten skal kunne velge tema fra hele studiet. Dette innebærer at språk eller kultur tema eventuelt gjerne settes i en etterretningsfaglig ramme.

  Kunnskap

  Studenten…

  • kan demonstrere kjennskap til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen studiet.

  • kan demonstrere kjennskap til relevant praksis innen etterretningsprofesjonen, inkludert språk og områdekunnskap.

  Ferdigheter

  Studenten…

  • kan gjøre rede for og drøfte sentrale teorier og empiri innen så vel etterretningsfag og språk- og områdekunnskap.

  • kan beskrive en problemstilling som har faglig og praktisk interesse

  • kan benytte tilegnet fagkunnskap og empiri.

  • kjenner til og kan gjøre rede for relevante teorier, bruk av verktøy og metoder.

  • kan gjøre rede for det valgte emnets plass og relasjon i forhold til andre faglig områder og disipliner.

  Generell kompetanse

  Studenten…

  • kan anvende vitenskapelig metode til å besvare problemstillingen.

  • kan planlegge og gjennomføre et større arbeid med et faglig tema over tid.

  • kan reflektere over hvordan ulike faktorer kan påvirke profesjonsutøvelsen.

 2. Studentens styring av egen tid samt evt. etablering og gjennomføring av gruppearbeid, vil være påvirkende for læringsutbyttet. Individuell veiledning knyttet til oppgaven vil være fremtredende i studentens hverdag og læringsmiljø.

  Studentens evne til å benytte refleksjonsnotater, øvelser, selvstudier og det daglige praktiske etterretningsarbeidet vil være avgjørende for studentens læringsutbytte og dermed emnets resultat.

 3. Selvvalgt litteratur, ca. 1200-15000 sider. Selvvalgt pensum skal godkjennes av veileder.

 4. Arbeidskrav

  Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent før arbeidet med bacheloroppgaven kan påbegynnes. Student og veileder skal inngå en skriftlig veiledningsavtale og sette opp en møteplan.

  Vurdering og sensur

  Vurderingsform

  Tidspunkt

  Varighet

  Karakterskala

  Vekt

  Bacheloroppgave

  6. semester

  2 semester

  A-F

  100 %

   

   

  Bacheloroppgaven er et individuelt produkt og skal være på 5-7000 ord. Etter søknad kan oppgaven leveres på studentens fordypningsspråk.

  Eventuelle tillatte hjelpemidler: Alle