Emneside for OPS2301 Sjømilitære operasjoner og taktikk

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å gi deltagerne en grunnleggende innføring planlegging og gjennomføring av sjømilitære operasjoner på taktisk nivå. Emnet bygger på den generelle militære profesjonsutdanning elevene har fått gjennom MILM1111 Offiseren, samfunnet og krigen, MILM1301 Sjømaktens grunnlag, og MILM1302 Militær problemløsning og metode.

Emnet søker å etablere forståelse for sjømilitære operasjoners egenart, og de viktigste teoretiske, doktrinelle og prosedyremessige trekkene ved maritim krigføring på taktisk nivå.

Gjennom forelesninger, arbeid i faste grupper og praktiske øvelser og krigsspill søker emnet å

 1. Gi deltagerne forståelse for det Norske Sjøforsvaret som organisasjon

 2. Maritim krigføring som en prosess bestående av billedbygging, manøver og engasjement

 3. De sentrale krigføringsdimensjonene i maritim krigføring, herunder luftvern (Anti-Air Warfare - AAW), overflatekrigføring (Anti-Surface Warfare - ASuW), anti-undervannskrigføring (Anti-Submarine Warfare - ASW) og minekrigføring (Naval Mine Warfare - NMW).

 4. Forholdet mellom sjønektelse, sjøkontroll og maktprojeksjon

 5. Praktisk anvendelse av de begrensningene politiske og legale rammer setter for maritim krigføring

 6. Spesielle operasjoner innenfor maritim krigføring

 7. Viktigheten av planlegging i utførelse av maritime operasjoner

Emnet er praksisnært og går til kjernen av den operative utøvelsen av yrket som marineoffiser. Målet med emnet er å gi deltagerne grunnlag for å for å utnytte ethvert potensial i fartøy, besetning, vær og omgivelser til å skaffe seg en fordel i forhold til motparten i sjømilitære operasjoner.

 1. Kunnskap

  Kandidaten..

  (K1) har bred kunnskap om Forsvarets og Sjøforsvarets oppgaver, organisasjon og relevante støttefunksjoner.

  (K2) kjenner til nasjonalt og NATO ordreverk som Sjøforsvarets offiserer må forholde seg til

  (K3) Har bred kunnskap om maritime operasjoner, både historisk og i dag, og maritime bidrag til fellesoperasjoner

  (K4) har bred kunnskap om taktikk og prosedyrer for maritim krigføring på taktisk nivå

  (K5) har bred kunnskap om militærmaktens muligheter og begrensninger, inkludert legale og politiske hensyn, i fred, krise og krig, med vekt på Sjøforsvarets funksjon

  (K6) har bred kunnskap om sjømilitær operasjonsplanlegging

  Ferdigheter

  Kandidaten..

  (F1) kan lese og forstå operative dokumenter og ordreverk

  (F2) kan planlegge maritime operasjoner og presentere sine planer med korrekt bruk av sjømilitære begreper

  (F3) kan kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved øvelser og militære operasjoner

  (F4) kan anvende relevante sjømilitære faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer for å bekle operativ stilling i henhold til generalrullen under landligge, gange i sjøen, klart skip og angrepslaget om bord på Sjøforsvarets fartøy.

  (F5) kan anvende faglig kunnskap og arbeide både selvstendig og i team

  (F6) reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å utnytte ethvert potensial i fartøy, besetning, vær og omgivelser til å skaffe seg en fordel i forhold til motparten

   

  Generell kompetanse

  Kandidaten..

  (G1) kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en fartøysbesetning eller sjømilitær avdeling, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

  (G2) evner å formidle  sjømilitære teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer, og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

 2. Undervisningen vil bestå av klasseromsundervisning, selvstudier, oppgaveløsninger, praktiske oppgaver og øvelser. Der det er mulig og naturlig skal deler av undervisningen gjennomføres på engelsk for å gi elevene mulighet til å praktisere dette i størst mulig grad. 

  Organisering og koordinering

  Emnet bygger på den undervisning kadettene har fått i emnene Sjømaktens grunnlag og Militær problemløsning i sem II. Emnet undervises i 6 uker. I noen timer er det behov å hente inn spesialister innenfor krigføringsområdet. Dette koordineres med Marinens krigføringssenter(MKS).

  Arbeidsmåter

  • Klasseromsundervisning: Forelesninger, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver
  • Veiledningstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med publikasjoner, besvarelser av oppgaver
  • Gruppearbeid: Kadettene arbeider i faste grupper, og løser oppgaver i fellesskap
  • Krigsspill: Kadettene løser ulike oppdrag og oppgaver ved hjelp av krigsspill i ulike former, herunder gulvspill, spill i simulator og taktisk sanntids krigsspill.
 3. Andersen, M og Ødegaard, G. (Red). Militære fellesoperasjoner - en innføring. Abstrakt forlag.

  Booth, K. (2014). Navies and foreign policy, Routledge.

  Cares, J. R. and A. Cowden (2021). Fighting the fleet. Operational art and modern fleet combat, Naval Institute Press.

  Forsvaret (2013). Stabshåndbok for Sjøforsvaret. KNM Tordenskjold.

  Forsvaret (2015). Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, Forvarsstaben.

  Forsvaret (2019). Forsvarets fellesoperative doktrine. Forsvaret.

  Grove, E. (1990). The future of sea power, Naval Institute Press.

  Hughes, W. P. (2018). Fleet tactics and naval operations, Naval institute press.

  NATO (2008). MTP 1(D) VOLUME I Multinational Maritime Tactical Instructions and Procedures, NATO Standardisation Office.

  NATO (2016). AJP-3.1 Allied joint doctrine for maritime operations, NATO standardization Office (NSO).

  O'Flatherty, C. (2019). Naval minewarfare. Politics to practicalities, The Choir Press.

  Reeve, J. (2003). An anatomy of the face of naval battle. The face of naval battle. J. S. Reeve, David. Crows Nest, Allen & Unwin: 3-37.

  Rubel, R. C. (2010). "Talking about Sea Control." Naval War College Review 63(4).

  Speller, I. (2019). Understanding naval warfare, Routledge.

  Utdrag av Norsk og Nato doktrinepublikasjoner med gradering t.o.m. BEGRENSET, herunder APP-11, ATP-1, ATP-31, ATP-28, AXP 1, AXP 2, MC 362/2, STP 35, STP 50.

  Forelesningsnotater fra leksjoner med gradering t.o.m. BEGRENSET

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Krav til å bestå eksamen er 40 % korrekt besvarelse iht tabell nedenfor:

  A 100 - 89 %

  B 88 - 77 %

  C 76 - 65 %

  D 64 - 53 %

  E 52 - 40 %

  F < 40 %