Emneside for SPR1721 Grunnemne – Russisk muntlig

Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Basic Course in Spoken Russian

Hva lærer du

Innledning 

Emnet ses i sammenheng med SPR1620. Gjennom grunnemnene skal studentene tilegne seg en god grunnleggende praktisk beherskelse av russisk skriftlig og muntlig, og kjennskap til hele det grammatikalske apparatet i det russiske språket. 

Emnet fokuserer på oppøving av gode grunnleggende kommunikasjons- og lytteferdigheter i russisk. Emnet gir trening som skal automatisere morfologi og aktivisere et allsidig dagligdags ordforråd. Videre øves samtaleferdigheter, oppfattelse av talt russisk, enkel muntlig faktapresentasjon og tolking til norsk. Det vises 15-20 russiske filmer av varierende lengde.  

 1. Kunnskap 

  Studenten… 

  • har et ordforråd som gjør ham/henne i stand til å kommunisere med russiskspråklige om dagligdagse og kjente temaer 

  Ferdigheter 

  Studenten… 

  • har en god praktisk beherskelse av russisk fonetikk, intonasjon og morfologi 

  • forstår autentisk russisk tale om kjente emner (moderat taletempo) 

  • kan gjengi, oversette og/eller nedskrive enkle lydfiler på russisk til tekst 

  • kan fortelle om seg selv, sin bakgrunn, utdanning og interesser på russisk 

  • kan beskrive, gi innholdsreferat av og uttrykke egne tanker og meninger om filmer og tekster fra pensum på russisk 

  Generell kompetanse 

  Studenten… 

  • kan gi uttrykk for egne tanker og meninger og begrunne disse på russisk 

 2. Undervisningen består av seminar der studentene trener sine kommunikasjonsferdigheter, lytteforståelse og evnen til muntlig redegjørelse på russisk. Med kommunikative siktemål gjøres det også øvelser for å aktivisere og muntlig trene inn riktige grammatikalske strukturer. Studentene framlegger korte muntlige presentasjoner for hverandre, deltar i rollespill og samtale. Russiske filmer gir både lyttetrening, og danner utgangspunkt for innholdsbeskrivelser og samtaler/meningsytringer/diskusjon.  

 3. Tekstpensum (felles for emnene SPR1720 og SPR1721) 

  Anikina, Marina N. (2018): Lestnitsa. Utsjebnik po russkomu jazyku dlja natsjinajusjtsjikh. Moskva: Izdatel’stvo «Russkij jazyk». (464 sider) 

  Gloseliste- og oppgavekompendium til Lestnitsa: ca. 300 sider egenprodusert materiale 

  Grammatikkompendium til Lestnitsa: ca. 135 sider egenprodusert materiale 

  Lesetekster og andre oppgaver: ca. 100 sider 

   Tekstpensum totalt: ca. 1000 sider 

   Auditivt og audiovisuelt materiale 

  Lytteoppgaver: ca. 60 lytteoppgaver med varierende varighet, til sammen ca. 150 minutter lydmateriale 

  Film: ca. 15-20 russiske filmer, de fleste med engelsk tekst, som vises i plenum (varierer fra kurs til kurs) 

   

 4. Undervisningen strekker seg over første og andre semester, med til sammen om lag 200 timer styrt aktivitet. Det kreves stor egeninnsats og aktiv deltagelse av studentene. Det er obligatoriske innleveringer av oppgaver i tilknytning til lyttemateriale på ukentlig basis. 

  I lytting avholdes ca. 12 prøver av 30-45 minutters varighet i løpet av undervisningsperioden. Prøvene inngår i et program av ukentlige progresjonsprøver i emnegruppen russisk grunnkurs. Prøvene er individuelle og normalt uten bruk av hjelpemidler, og vurderes med karakterene godkjent/ikke godkjent. Disse karakterene trekkes ikke inn i sluttvurderingen av studentens måloppnåelse, men inngår i en kontinuerlig underveisevaluering av studenten. Vurdering og sensur 

  Eksamen avholdes ved slutten av andre semester, og består av to deler. Den ene delen er en skriftlig prøve i lytteforståelse. Den andre delen er en muntlig prøve i samtaleferdigheter, hvor også muntlig oversettelse/tolking fra russisk til norsk kan inngå. Ved bedømmelsen vektlegges kandidatenes passive og aktive ordforråd, grammatikalske beherskelse, uttale og generelle evne til å kommunisere på russisk. Normert varighet på hver av delene er 20-25 minutter.

  Ved karaktersettingen vektes de to delene likt. Ved eventuell stryk i en av disiplinene går kandidaten opp til ny prøve (kontinuering) i den disiplinen det gjelder.

  Eksamen vurderes av en kommisjon bestående av faglærer(e) og ekstern sensor fra et av universitetene. 

  Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F med A-E for bestått og F for ikke bestått.