Emneside for SPR3720 Russisk i en etterretningsfaglig kontekst

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Russian for intelligence purposes

Hva lærer du

Emnet undervises i studiets siste semester og bygger på kunnskaper og ferdigheter fra de tidligere avlagte språk- og områdekunnskapsemner innen russisk fordypning samt etterretningsemnene. Emnet skal bidra til å forberede studentene på å bruke språkkunnskapene sine innenfor etterretningsprofesjonen, og setter språklæringen inn i en tydelig etterretningsfaglig kontekst.

Emnet gir innsikt i den russiske sikkerhetsarkitekturen, herunder de viktigste russiske styrkedepartementene (силовые структуры) og deres ansvarsområder, modus operandi og underliggende doktriner. Emnet gir også kunnskaper om Russlands militærmakt (det russiske forsvarets organisering og kommandostrukturer, avdelinger og forband, taktikk, doktriner).

Med utgangspunkt i tidligere avlagte språkemner, videreutvikler SPR3620 studentenes praktiske lese- og lytteferdigheter (de passive språkferdighetene), og bygger ut kunnskapene om russisk etterretningsfaglig - og militær terminologi. Det legges en særlig vekt på å oppfatte og overføre implisitte og skjulte budskap. Emnet utdyper videre studentenes kritiske sans og teoretiske grunnlag for analytisk arbeid med kildemateriale på fordypningsspråket. I tillegg til språkundervisning og seminarer med utgangspunkt i studentprosjekter, er sentrale temaer for undervisningen retorikk (eksempelvis politisk retorikk, ordkrigens virkemidler, indirekte kommunikasjonsstrategier, journalistikk og ytringskultur i Russland, kildekritikk og vurdering av kilders kredibilitet. Dette gjøres innenfor en militær og etterretningsfaglig kontekst med hovedvekt på arbeid med åpne kilder, og med utgangspunkt i materiale som er aktuelt og relevant for relasjonen mellom Russland og Norge/NATO.

Som en del av emnet gjennomføres det praksis der kadettene må bruke sin kunnskap innenfor russisk militærmakt til å utarbeide og formidle relevante etterretningsprodukter i ulike fora.

Opptakskrav

Emnet bygger på kunnskaper, kulturforståelse og ferdigheter fra alle avlagte emner innen russisk fordypning og forutsetter bestått eksamen i disse.

 1. Kunnskap

  Studenten

  • Har bred kunnskap om Russlands militærmakt og de russiske styrkedepartementene (силовые структуры), deres modus operandi og doktriner

  • har bred kunnskap om språket i bruk – ulike domener og registre, kommunikasjonsstrategier og retoriske virkemidler

  • har kunnskap om kriterier for kildevurdering, herunder språklige

  • har bred kunnskap om den russiske medievirkeligheten, herunder utviklingstrekk, regulering/lovgivning, sensur/selvsensur

  Ferdigheter

  Studenten

  • Kan analysere og vurdere tekster/lydmateriale på fordypningsspråket med hensyn til stilistisk særpreg og ulike språklige/retoriske virkemidler, og gi adekvate og pålitelige oversettelser og sammendrag av materialet på norsk

  • Kan analysere kildemateriale med henblikk på agenda og kontekst, og identifisere faktorer som ulike målgrupper og bias

  • Kan bruke sin kunnskap om Russlands militærmakt og styrkestrukturer til å analysere, produsere og formidle etterretning basert på russiske og tilsvarende aktørers aktivitet og handlinger.

  Generell kompetanse

  Studenten

  • har en internalisert forståelse og respekt for kompleksiteten i språklige ytringer og er bevisst sitt ansvar når hun bruker språkferdigheter og analytisk kunnskap i arbeid med meningsoverføring mellom språk

  • bruker sine lese- og lytteferdigheter og sin innsikt i russisk språkbruk med integritet og kan bidra på en pålitelig måte inn i en etterretningsprosess

  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i russisk språk, områdekunnskap og etterretning for å bidra til beslutningsstøtte i en etterretningsfaglig kontekst

 2. Arbeidsformer

  Undervisningen består av veiledet prosjektarbeid som bearbeides og presenteres i seminar. Med utgangspunkt i oppgaver og oppdrag skal studentene enkeltvis og i grupper organisere innhenting og analyse av kildemateriale og levere produkter som oversettelser, rapporter, vurderinger, kildeoversikter, samt terminologilister og annen dokumentasjon på språklæringsaktivitet. Studentenes innleveringer samt særlig interessant kildemateriale er utgangspunkt for presentasjoner/briefer, og/eller gjennomgang og diskusjon i seminarundervisningen. I tillegg gis det forelesninger og seminarer i medierelatert bakgrunnsstoff, søkemetoder og kommunikasjonsteori (diskursanalyse, kommunikasjonsstrategier, retorikk). Emnet forutsetter mye selvstudier.

  Praksis: Kadettene vil gjennomføre praksis der de bruker kunnskapene sine innenfor russisk militærmakt til å utarbeide analyser og -vurderinger som skal gi beslutningsstøtte til relevante mottakere.

 3. Til sammen ca 500 sider med artikler og bøker/bokkapitler (teori og analyse), eksempler:

   

  Russlands militærmakt og sikkerhetstjenester:

  Bukkvoll, Tor et. al. (2017): Ti år med russisk forsvarsmodernisering. FFI-rapport VITEN (36 pp)

  Link: 10 år med russisk forsvarsmodernisering (ffi.no)

  Galeotti, Mark (2016): Putin’s Hydra: Inside Russia’s Intelligence services. European Council of Foreign Relations (20 pp)

  http://www.jstor.com/stable/resrep21577

  Grau, Lester W. and Bartles, Charles K. (2022): Getting to Know the Russian Battalion Tactical Group | Royal United Services Institute (rusi.org) (4 pp)

  Link: Getting to Know the Russian Battalion Tactical Group | Royal United Services Institute (rusi.org)

  Sinovets, Polina and Renz, Bettina (2015): Russia's 2014 Military Doctrine and beyond: Threat Perceptions, Capabilities and Ambitions. NATO Defence College (13 pp)

  Link: http://www.jstor.com/stable/resrep10265

  Barndollar, Gil (2020): «The Best or Worst of Both Worlds?: Russia’s Mixed Military Manpower». Part of report. System Center for Strategic and International Studies, Report Title: The Diversity of Russia’s Military Power

  Link: Stable URL: https://www.jstor.org/stable/resrep26533.6

  Voennaja Doktrina Rossijskoj Federatsii (29 pp)

  Osnovy gosudarstvennoj politiki Rossijskoj Federatsii v oblasti jadernogo sderzjivanija (7 pp) / Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence

   

  Kommunikasjonsteori/pragmatikk/retorikk:

  Svennevig, Jan: Språklig samhandling – Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse, Kap 5 – 8. (s 143-280).

  Baker, Mona (2011): In Other Words – A course Book in Translation, Routledge. Kap 7: Pragmatic equivalence, (44 pp) og kap 8: Beyond equivalence: ethics and morality (26 pp)

  Wortman, Richard S. (2017): Language and Rhetoric in Russian Political History, Bloomsbury Academic (256pp), utvalgte kapitler

  Sentrale taler og artiklar av Putin og sentrale politiske ideologar

  Media:

  Kuznetsova, Elizaveta (2018): Framing and Counter-Framing in World Politics: The Case Study of Russian International Broadcasting, RT (PhD dissertation - City, University of London, Department of International Politics). Kap 4. RT Today and its Soviet Roots: Context and Historical Links, 21 pp

  Kap 5. Case Study I: Framing Syrian Crisis, 37 pp

  Kap 6. Case Study II: Framing Crimean Referendum, 35 pp

  http://openaccess.city.ac.uk/20909/

  Elisabeth Schimpfössl and Ilya Yablokov (2019): Post-Socialist Self-Censorship: Russia, Hungary and Latvia. Aston University, 17 pp

   

  Diskursanalyse/retorisk analyse i praksis:

  Allison, Roy (2014): Russian ‘deniable’ intervention in Ukraine: how and why Russia broke the rules, i: International Affairs 90: 6 (2014) 1255–1297, 42 pp

  Khrushcheva, Olga and Poberezhskaya, Marianna: The Arctic in the political discourse of Russian leaders: the national pride and economic ambitions. 27 pp

  Link: Manchester Metropolitan University https://core.ac.uk/download/pdf/46664522.pdf

  Staun, Jørgen (2017): Russia's strategy in the Arctic: cooperation, not confrontation; Published online by Cambridge University Press: 08 May 2017. 18 pp

  https://doi.org/10.1017/S0032247417000158

  Eller tilsvarende

 4. Arbeidskrav

  Emnet har oppstart i overgangen mellom 5. og 6. semester, og undervisningen strekker seg over 8-10 uker med totalt ca. 150 timer styrt aktivitet. Av dette er 12-14dobbelttimer forelesninger og seminarer knyttet til teori, bakgrunnsstoff og metode.

  All undervisning og alle læringsaktiviteter er obligatoriske, og produkter/oppgaver skal leveres innen de frister som settes av faglærer i undervisningsplanen ved emnets oppstart. Studentarbeidene inngår i mappe og evalueres fortløpende av faglærer(e). Minst 80% av arbeidene må være godkjent før kandidatene går opp til eksamen.

  Vurdering og sensur

  Vurdering og sensur gjennomføres i henhold til skolens eksamensinstruks med nedenstående presiseringer. Studentenes måloppnåelse evalueres ved individuell skriftlig skoleeksamen (6 timer), hvor det gis oppgaver knyttet til ukjent skriftlig - og lyd/audio-materiale. Eksamen vurderes av en kommisjon bestående av faglærer(e) og intern/ekstern sensor fra et etterretningsmiljø. Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F med A-E for bestått og F for ikke bestått.