Forsvarets mentorprogram

Programmet fokuserer på mentoring som verktøy i utvikling av toppledere i Forsvaret.

Sjef Forsvarets høgskole generalmajor Dag R. Aamoth under lanseringen av boken militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis på Litteraturhuset i Oslo

Forsvarets mentorprogram skal utvikle militære ledere samt ledelsesprosesser i Forsvarets høyere ledersjikt. 

Programmets målsetting inkluderer utvikling av den enkelte leder og ledelsesutvikling som en kollektiv utvikling av ledelse i team/ avdeling, og i Forsvaret som helhet. Målet er å videreutvikle kunnskap og gi økt forståelse for faktorer som påvirker lederadferd og ledelsesprosesser. 

Forsvarets mentorprogram består av fem temabaserte samlinger (fire hele dager hver gang). Total varighet på programmet er omtrent ti måneder, og samlingene finner sted på Østlandet. Deltakerne kommer fra forskjellige grener og hvert kull består av 15 deltakere (adepter) og 15 mentorer på flaggoffisersnivå. Eksamen er frivillig og gir 15 studiepoeng.  

 

 1. Mentorprogrammet bygger på mentoring som pedagogisk metode. Programmet tar utganspunkt i at ledelse og god lederadferd kan læres og videreutvikles. I tillegg vil deltagerne oppleve ny innsikt i samhandling med aktørene i programmet. Erfaringene fra eget lederskap bringes inn av deltagerne.

  Veilederne legger til rette for ytterligere læring gjennom  teori og faglig belysning (foredrag), praksis (erfaringsbaserte caser) samt refleksjon og deling av erfaringer (både individuelt, i små grupper og i plenum). 
   

  Aktørene i programmet:

  • adepter er programmets primære målgruppe og tildeles studiepoeng etter bestått eksamen
  • mentor er erfarne toppledere fra Forsvarets øverste toppledersjikt og er viktige bidragsytere i adeptens utvikling
  • veileder fasiliterer for læring og gjennomfører de faglige og administrative prosessene i programmet. Veileder kan bidra til en bevisstgjøring og utvikling av adeptens egenskaper og potensial.


  Programmet er basert på over 20 års erfaring og kontinuerlig evaluering av Forsvarets mentorprogram, i tillegg til forskning og teori innen lederutvikling og mentoring. Erfaringene viser at både deltakere og mentorer rapporterer å ha stort utbytte av programmet. Når toppledere setter av tid til å dele og reflektere over egne erfaringer med andre, forsterkes læringen. Læringen intensiveres dessuten når deltakerne kombinerer teori og forskning om ledelse, med praksis og refleksjon. 

  Luftkrigsskolen ved Forsvarets høgskole er i dag ansvarlig for gjennomføringen av programmet. Luftforsvarets mentorprogram ble etablert i 2000 og endret navn til Forsvarets mentorprogram i 2019. Fagansvarlig er major Kåre Inge Skarsvåg. 

   

 2. Mentoring er en overordnet betegnelse som omfatter programmets innhold og pedagogiske profil, samt samarbeidet mellom aktørene i programmet. 

  Mentorskap er erfaringsutveksling og læring mellom adepter og mentorer. Mentor har mer erfaring enn adepten på et høyere ledelsesnivå og kan bistå adepten i dennes utvikling i lederrollen. 

  Mentors bidrag er blant annet å stille spørsmål som får adepten til å reflektere over et konkret tema. Mentoren kan dele av sine erfaringer og gjennom dette bidra til å gi adepten økt mot til handling, selvrefleksjon og utvikling som leder, i en organisatorisk og karrieremessig kontekst. Hen kan være rollemodell og eksponent for en god leder- og læringskultur. 

  Mentorene vil normalt gjennomføre ca. 8 til 10 samtaler med sin adepter i løpet av programmets varighet. 

 1. Adeptene er offiserer i Forsvaret som er kvalifisert til å bekle stillinger på oberst/kommandør-nivå og høyere. I hovedsak vil adeptene være oberstløytnanter, kommandørkapteiner og allerede utnevnte oberster. 

  Det er ikke mulig å søke selv 

  Mentorprogrammet er ikke et program man søker på, men blir tilbudt plass på. Seleksjonsgrunnlaget og uttak gjennomføres av de tre grenstabene. Offiserer i fellesstillinger selekteres fra den gren de tilhører. 

  De 15 mentorene kommer fra Forsvarets øverste ledelse, primært fra brigader/flaggkommandør- og admiral/generals-nivået, med en jevn fordeling fra alle forsvarsgrener. Utvelgelsen av mentorer skjer gjennom formelle prosesser mellom fagansvarlig og sjef Forsvarets høgskole. Det gjennomføres fire halvdagsseminarer for mentorene i perioden. Samlingene ledes av veilederne og inneholder teori og faglige perspektiver på aktuelle temaer innenfor ledelse og mentorrollen, refleksjon over mentorpraksis og deling av erfaringer. 

 2. Samlingene er temabaserte og omfatter presentasjon av teori, erfaringsforedrag, praktiske arenaer for adeptene, og erfaringsdeling mellom adeptene. På selve samlingene og mellom samlingene arbeider adeptene med individuell handlingsplan for egen lederutvikling. 

  Programmet vektlegger de utfordringer, dilemmaer og problemstillinger som målgruppen opplever er relevant i deres nåværende og fremtidige lederroller. Programmets pedagogiske profil tar utgangspunkt i erfaringsbasert læring hvor dialog og refleksjon over militær praksis skaper muligheter for erfaringsoverføring, bevisstgjøring, meningsdannelse og utvikling. 

  Refleksjon er viktig for å knytte teori og praksis og gjennom dette danne ny kunnskap. Denne refleksjonen vil foregå muntlig og skriftlig, individuelt og i samspill med mentor, veiledere og øvrige deltakere i programmet. Det tilrettelegges for en praktisk tilnærming slik at samlingenes ulike tema/perspektiv kan prøves ut i egen organisasjon under programmets gjennomføring. 

  Samlingene tar utgangspunkt i teori innen temaene: ledelse, læring og pedagogikk, organisasjonslære, psykologi, sosiologi, etikk, filosofi, historie og skjønnlitteratur. 

  Deltagerne får tilbakemeldinger gjennom hele programmet. Tilbakemeldingen vil gi adepter økt bevissthet om hvordan hen gjennom sin ledergjerning påvirker sine omgivelser. 360° lederutviklingsverktøyer benyttes for å gi innsikt i egen lederatferd og sitt utviklingspotensial.

  Programmets samlinger (tema):

  Samling 1:
  Lærings- og utviklingsprosesser for leder og team i den militære profesjonen.

  Samling 2:
  Identitet, verdier og valg i militært lederskap.

  Samling 3:
  Forebygging og mestring av stress i militær kontekst – topplederens ansvar!

  Samling 4:
  Rollen som militær toppleder - beslutningsprosesser, makt og tillit.

  Samling 5:
  Vilje og drivkraft som militær toppleder.

Mentoring som verktøy i utvikling av toppledere i Forsvaret
Kapittel 17 i boken Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis (red. Rino B. Johansen og Jan Ketil Arnulf) handler om mentoring. Kapittelet er skrevet av major og hovedlærer FHS Luftkrigsskolen, Christina Stokkeland og førsteamanuensis FHS Luftkrigsskolen, Christian Moldjord.
 1. Kåre Skarsvåg 2

  Kåre Inge Skarsvåg

  Major
  Hovedlærer
  Telefon: 92019076