20220508AA_14

Hva er en veterankontakt?

Veterankontakten kan være kommunens viktigste ressurs innen kunnskap om veteranfeltet, informasjon om tjenester og utforming og oppfølging av tiltak i kommunens veteranplan.

Etablering av kommunal veterankontakt kan være et effektivt tiltak, for å sikre at kommunen har en intern ressursperson som til enhver tid er oppdatert på veteranfeltet. Veterankontakten fungerer også som et kontaktpunkt for eksterne aktører inn mot kommunen for veteranrelaterte henvendelser. For kommuner som har utarbeidet en veteranplan vil veterankontakten være en ressurs som kan hjelpe kommunen med å holde i arbeidet med å følge opp tiltakene i planen. 

Rollen som veterankontakt

  • Rollen bør tildeles en ansatt i kommuneadministrasjonen som er tett på beslutningstakerne i kommunen, men som samtidig har kapasitet til å ivareta rollen som veterankontakt ved siden av de ordinære arbeidsoppgavene.
  • Ingen forutsetning å være veteran selv, men det er en stor fordel dersom vedkommende har et stort engasjement og interesse for fagfeltet.
  • Ha god kjennskap til kommunens veteranplan eller -strategi.
  • Ha oversikt over kommunens tilbud til veteraner og deres familier.
  • Ha oversikt over relevante samarbeidspartnere for kommunen og hvilke ressurser disse representerer på veteranfeltet.
  • Være oppdatert på veteranfeltet, og kunne veilede veteraner og deres pårørende i hjelpesystemet.
  • Fungere som kommunens kontaktpunkt for veteraner, pårørende, andre kommuner, aktører innenfor veteranfeltet, veteranorganisasjoner og Forsvaret.
  • Sørge for å holde kommunens informasjon til veteraner oppdatert.
  • Bidra til at kommunen jevnlig sørger for informasjon til ansatte som vil komme i kontakt med veteraner om veteranfeltet, og sørge for at de får relevant kompetanseheving.
  • Ha kjennskap til sentrale aktører og ressurser innenfor veteranfeltet og deres tilbud.
 1. Veteranfeltet er et levende felt som stadig er i utvikling og som omfatter mange ulike aktører, og da stiller det betydelige krav til veterankontakten om å holde seg oppdatert.

  • Nettverk for veterankontakter: Det oppfordres til å etablere et nettverk for veterankontakter i de forskjellige regionene. Det vil kunne besørge at veterankontaktene har en arena der de kan knytte kontakter, utveksle erfaringer, oppdatere seg på veteranfeltet og sikre kompetanseheving.
  • Regionale ressurssentre mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har i samarbeid med ulike aktører utarbeidet kurs om veteraner:
   • «E-læring om veteraner» er et grunnkurs om veteraner fra internasjonale operasjoner. Målgruppen for kurset er offentlige aktører som vil kunne komme i befatning med veteraner gjennom sitt arbeid, deriblant kommunale veterankontakter. Kurset er digitalt og er tilgjengelig for alle på KS Læring.
   • «Kompetansemoduler for kommunene om veteraner» er en kursrekke bestående av fem moduler som er rettet inn mot hver sin målgruppe. Et av modulene har veterankontakter som målgruppe. Den omhandler veterankontaktens rolle og gir kunnskap om vanlige reaksjoner og utfordringer hos veteraner og i deres familier.
 2. «Forsvarets åpne dør» er et tilbud til alle veteraner og deres familier. Her kan man få svar på spørsmål om dekorasjoner, dokumentasjon og internasjonale operasjoner, samt råd og veiledning om Forsvarets og samfunnets ulike tilbud til veteraner – uavhengig av når og hvor tjenesten var. Åpen dør består av et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og deres familier. De fleste i dette teamet er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner. Kontakt: veteraner@mil.no eller tlf 800 85 000 (kl. 0800-1500 på hverdager).  

  Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner bistår veteraner og deres familier med oppfølging og veiledning i møte med det offentlige. For mer informasjon og kontakt: www.siops.no

  Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)
  er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. For mer informajson og kontakt: www.nvio.no

  • www.kameratstøtte.no - En nettbasert veiledningstjeneste for veteraner og familien, drevet av NVIO og Mental Helse.
  • Kameratstøttetelefonen (NVIO) 800 48 500 - En landsdekkende, døgnbemannet hjelpetelefon hvor du får snakke med en som har tjenestegjort utenlands. Du kan være anonym.  

  Kompetansemiljøet for veteransaker NAV Elverum (Råd og veiledning for veteraner) har ansvar for at personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge får god oppfølging i NAV. Derfor er det opprettet et eget kompetansemiljø for veteransaker ved NAV Elverum.

  Du kan kontakte kompetansemiljøet på Elverum direkte dersom du er veteran og ønsker informasjon og veiledning. Kompetansemiljøet bistår også andre NAV-kontor og Forsvaret i spørsmål knyttet til veteransaker. For mer informasjon og kontakt: NAV Elverum

  Familievernkontoret Innlandet Øst, avdeling Hamar gir et tilbud til veteraner og veteranfamilier som har behov for veiledning i forbindelse med tjenestegjøring før, under eller etter en internasjonal operasjon. Avdelingen har et særskilt ansvar for å bidra til kompetanseheving av andre familievernkontorer vedrørende spesielle utfordringer tilknyttet veteranfamilier. For mer informasjon og kontakt: Familievernet sitt tilbud til veteranfamilier

  Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker som blant annet er berørt av traumatisk stress, selvmordsproblematikk og vold. RVTSene bidrar til kompetanseheving, blant annet gjennom kurspakker, veiledning og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer. 

Veterankontaktnettverk

Det anbefales at veterankontakten holder seg jevnlig oppdatert på veteranområdet, da dette er i stadig endring med mange aktører involvert. Man kan oppleve å ha få personer i egen kommune som besitter samme kompetanse eller erfaring på veteranområdet.

Vi oppfordrer derfor kommunale veterankontakter til å opprette nettverk, slik at man kan møtes for å utveksle erfaringer og bygge nettverk med andre kommunale veterankontakter i sin region.  

Noen fylker/regioner er i prosess med å etablere eller har etablert nettverk for veterankontakter allerede.

Har du spørsmål om veterankontaktnettverket?

Kontakt din regionale rådgiver i Forsvarets veterantjeneste. Hvis det allerede er etablert et slikt nettverk i ditt fylke/din region, kan Forsvarets veterantjeneste være behjelpelig med å sette deg i kontakt med nettverket: veteraner@mil.no

Slik lager du en veteranplan
Har du fått en rolle som veterankontakt i din kommune? Slik lager du eller videreutvikler en veteranplan.
Hvordan kontakte veteranene?
Hvem er veteranene og hva har de opplevd? Hvordan når jeg ut til veteranene i min kommune?

Myter om veteranarbeidet

 1. Dette er en sannhet med modifikasjoner, da det er riktig at Forsvaret har et tidsbegrenset ansvar for oppfølging. Det begrenser seg til ett år etter avsluttet tjenesteperiode, (ref. Forsvarsloven §54 Rett til oppfølging). Forsvarets oppfølging er kjent som “ettårsprogrammet”.

  I etterkant av dette programmet skal veteraner ivaretas av den kommunen de er bosatt i. Til tross for dette har Forsvaret en rekke tilbud til sine veteraner.

 2. Dette er ikke helt riktig, men enkelte veteraner trenger oppfølging. Forskning viser at de fleste veteranene klarer seg bra, og opplever utenlandstjenesten som en positiv og mestrende erfaring. Enkelte veteraner kan oppleve å få utfordringer selv mange år etter endt tjeneste, og vil ha behov for tilpasset oppfølging som følger av dette.

 3. Veteraner skiller seg ikke nødvendigvis fra folk flest. De kan riktignok ha erfaringer fra krigsområder som er få forunt, men samtidig er veteranene ofte ressurssterke og samfunnsengasjerte innbyggere på lik linje med mange andre. 

  Veteraner trenger verken mer eller mindre enn andre, men en forståelse for hva de har vært igjennom kan virke inkluderende og betryggende for veteranen.  

 4. Forsvaret mener at alle kommuner som har veteraner bosatt bør ha en veterankontakt, selv de små kommunene. Vi ser at veteranarbeidets kjerneverdier; anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging ikke bør begrenses av størrelsen på veteranpopulasjonen i kommunen. Disse kjerneverdiene skal ikke kun hegne om veteranen selv, men også veteranens familie. 

  Ikke alle veteraner har behov for ivaretakelse og oppfølging, men alle veteraner fortjener samfunnets anerkjennelse for den innsatsen de har gjort i fredens tjeneste.  

 5. Forsvaret er kjent med at de fleste veterankontaktene i kommunene har denne oppgaven i tillegg til flere oppgaver som skal gjøres. Forsvaret ønsker derfor å tilrettelegge for at oppgaven føles meningsfull både for veterankontakten og veteranene som mottar bistand. Enkelte kommuner vil oppleve mer pågang fra veteraner og/eller pårørende enn andre.

  Det er nærliggende å tro at mengdetrening og en god oversikt over det kommunale tjenestetilbudet vil hjelpe veterankontakten til å oppleve oppgaven som givende og at man utgjør en forskjell for veteranen.

 6. Selv om kommunen ikke har utarbeidet en veteranplan, vil det være fordelaktig å ha en veterankontakt. Både med tanke på utarbeiding av en potensiell veteranplan, men også for å sikre at kommunen har en ressursperson på fagfeltet. 

 7. Som veterankontakt er din funksjon å primært være en veileder for veteranen, slik at han/hun finner de riktige tjeneste i sin hjemkommune. Veterankontaktene har ikke noe ansvar for den kliniske oppfølgingen av veteranen og/eller pårørende. 

  Å navigere blant de kommunale tjenestenes tilbud kan være utfordrende, så her vil veterankontaktenes kompetanse komme til sin rett.