arkiv_FMS2006_2553_document

Kapittel 7 - Sammenheng mellom eksponering for alvorlige hendelser og helseplager

Vi har sett på sammenhengen mellom belastning og helse ved å dele veteranene inn i fire grupper basert på deres svar på 20 spørsmål om alvorlige hendelser under tjenesten i Afghanistan. De som ikke har rapportert noen alvorlige hendelser er skilt ut i en gruppe. De resterende er delt i tre like store grupper (tertiler) basert på graden av eksponering for alvorlige hendelser. Det gir oss muligheten til å fremstille helsevariablene, som tidligere er omtalt, fordelt på de følgende fire gruppene som er presentert i kapittel 3: 1. Ingen eksponering for alvorlige hendelser (n=468). 2. Lav eksponering (n=1780). 3. Moderat eksponering (n=2137). 4. Høy eksponering (n=1832). Fordeling av belastning i hele populasjonen er fremstilt i Figur 3.1 i kapittel 3. Vi ønsket å undersøke sammenhengen mellom eksponering for alvorlige hendelser i Afghanistan (belastning) og både psykiske og kroppslige helseplager.
 

Belastning under tjenesten og psykiske helseplager

Som nevnt i kapittel 3 var det 635 personer (10,4 %) som rapporterte symptomer over klinisk grenseverdi for psykiske helseplager. Disse personene ble fordelt etter de fire graderingene av belastning. Andelen med psykiske plager i hver gruppe var: 3,4 % for de uten eksponering for alvorlige hendelser, 5,5 % for de med lav eksponering, 10,0 % for de med moderat eksponering og 17,5 % for de med høy grad av eksponering. Forholdet mellom belastning og psykiske helseplager er fremstilt i Figur 7.1.

Fig7_1Eksponering.svg
Fig7_2Eksponering.svg

Sammenhengen mellom PTSD og belastning i Afghanistan ble også undersøkt. Alle som har svart på dette instrumentet har rapportert minst én potensielt traumatiserende hendelse, derfor er det ingen i gruppen uten eksponering. I denne sammenligningen ser vi også en tydelig sammenheng mellom belastning og PTSD. Kun 0,3 % av de med lav eksponering hadde PTSD, andelen var 1,8 % blant personer med moderat eksponering og høyest, 7,6 %, hos de med høy grad av eksponering. Forholdet mellom belastning og PTSD er fremstilt i Figur 7.2.
 

Belastning og kroppslige helseplager

I undersøkelsen ble veteranene også stilt spørsmål om kroppslige helseplager. Gitt at vi allerede har sett en sammenheng mellom kroppslige og psykiske helseplager (se kapittel 6), er det grunn til å tro at eksponering for alvorlige hendelser i tjenesten også kan ha sammenheng med kroppslige helseplager. I tråd med dette fant vi at det var en signifikant, om enn moderat, korrelasjon mellom antall rapporterte kroppslige helseplager og eksponering for alvorlige hendelser (r = 0,18, p < 0,001). Dette forholdet er illustrert i Figur 7.3, som viser at grad av eksponering for alvorlige hendelser i tjenesten er assosiert med høyere rapportert forekomst av alle de fire kroppslige helseplagene som ble undersøkt.

Fig7_3Eksponering.svg

 

Oppsummering

I Afghanistan-undersøkelsen 2020 ønsket vi å undersøke sammenhengen mellom belastning under tjeneste i Afghanistan og senere helseplager. Det er godt dokumentert at å bli utsatt for alvorlige hendelser øker risiko for senere helseplager (13). I tråd med dette ser vi at det er en sammenheng mellom belastning og risiko for å utvikle både psykiske og kroppslige helseplager. Forholdet mellom graden av eksponering for alvorlige hendelser og risiko for å utvikle både PTSD og psykiske helseplager generelt, var svært tydelig. Dette understreker viktigheten av å kartlegge belastning blant veteraner for å kunne målrette tiltak.