_Y1A7423

Ny distriktssjef i Telemark og Buskerud HV-distrikt

Tirsdag 31. august ble oberstløytnant Tony Platek ny distriktssjef ved Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03). Han overtar etter oberst Morten Sundal som har vært sjef de siste to årene.

Hva blir viktig for deg i jobben som sjef for HV-03 fremover?

_Y1A7445.jpg
Oberstløytnant Tony Platek.

– I likhet med resten av Heimevernet er HV-03 i operasjoner hver dag, og det overordnede målet er å bli beredskapsklar. HV-03 har en meget velfungerende distriktsstab som vet hva som forventes og hva som gjøres. Mitt fokus blir primært på områdesjefene. Det er de som skaper den reelle beredskapen og kampkraften, sier Platek.

– For at områdesjefene skal lykkes er de avhengige av min og distriktsstabens understøttelse. I tillegg må jeg bruke tid på totalforsvaret og spesielt sivile samvirkepartnere jeg har i mitt ansvarsområde. Å bli kjent med både områdesjefer og samvirkepartnere er noe jeg virkelig ser frem til.

Går til ny jobb i Forsvarets sanitet

Sjefsskiftet fant sted i Heistadmoen leir utenfor Kongsberg, og det var sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen som gjennomførte.

– Morten Sundal har gjort en formidabel jobb som sjef for HV-03. Han har riktignok sittet bare i to år, men på de to årene har han vært en bauta her i Heistadmoen leir og omegn. Han har gradvis utviklet et bedre og bedre distrikt. Det er enhver sjefs ønske å levere avdelingen i litt bedre stand enn da man tok over. Samtidig har Sundal gitt Heistadmoen et tydelig fotavtrykk som militær garnison og han har ivaretatt gode relasjoner til våre sivile samarbeidspartnere. Jeg kan derfor si at Sundal har levert på alle disse tre områdene, sier generalmajor Elisabeth Michelsen.

Morten Sundal starter i ny jobb som sjef for Forsvarets Sanitet Regiment på Sessvollmoen, en stilling han ble beordret inn i fra 1. august 2021.

_Y1A7350.jpg
Oberst Morten Sundal.

– Tjenesten som sjef for HV-03 har vært svært givende og lærerik. Jeg er først og fremst takknemlig over å ha fått muligheten til å lede alle de fantastiske løsningsorienterte menneske i HV-03. Den forsvarsviljen og innsatsen som heimevernssoldatene representerer, gjør meg svært ydmyk og stolt, sier avtroppende sjef Morten Sundal.

Samvirket med øvrige deler av totalforsvaret og Heimevernets rolle som Forsvarets representant er andre området Sundal fremhever som svært sentrale.

– Jeg er svært takknemlig over å ha lært mange av samarbeidspartnere å kjenne, selv om det har vært en utfordrende tid som følge av pandemien. På tross av Covid-19 har vi likevel fått gjennomført mye aktivitet i Heistadmoen garnison. Vi har evnet å holde våre fasiliteter åpne og tilgjengelige for andre avdelinger fra Forsvaret. Det er i skyte- og øvingsfeltene at styrkeproduksjon og operativ evne bygges og vedlikeholdes. I den sammenheng har vi mye å takke alle de fantastiske ansatte i garnisonsavdelingen i HV-03, avslutter Sundal.

Vil møte soldatene

– Pandemien har dessverre medført at områdenes øving og trening ikke har gått helt som planlagt de siste 18 månedene. Jeg ser derfor frem til at aktiviteten i HV-03 forhåpentligvis tar seg opp utover høsten, slik at vi i det minste kan opprettholde våre ferdigheter og øve på de oppgavene vi skal løse. Økt aktivitet vil også gi meg mulighet til å reise rundt for å møte så mange som mulig av soldatene jeg er sjef for, avslutter oberstløytnant Tony Platek.

Tony Platek har bakgrunn fra grensevakten, Telemark bataljon, Forsvarets operative hovedkvarter og Hærens våpenskole. Det siste halvannet året har han jobbet i Heimevernsstaben på Terningmoen. Tony Platek har i tillegg vært fire runder i Afghanistan på tropps- og bataljonsnivå.

Som ny sjef i HV-03 overtar Platek et heimevernsområde som omfatter 39 kommuner, og har sentrale forsvars og samfunnsfunksjoner lokalisert i ansvarsområdet. Her vil han lede 16 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-03 heter Gunnerside og består av rundt 200 befal og soldater.