4Z6A6662

Trening i Heimevernet skal være trygt

For at soldatene i Heimevernet skal kunne trene under trygge forhold, er det viktig at alle følger de reglene og rutinene som Heimevernet har laget for å unngå smitte.

Heimevernsoldatene skal trene under trygge forhold, i samsvar med sivile helsemyndigheters råd.

Heimevernet er en viktig del av vår nasjonale beredskap og skal kunne operere i en nasjonal krise som korona-pandemien. Derfor arrangeres helt nødvendig aktivitet som kurs og årlig trening, tilpasset koronasituasjonen med strenge smitteverntiltak.

VURDERER SITUASJONEN
Heimevernet følger Folkehelseinstituttet og Forsvarets sanitet sine råd. Situasjonen i samfunnet følges nøye og endringer kan komme fort. HV har god dialog med sivile helsemyndigheter og gjennomfører treninger i tråd med deres anbefalinger. 

Fordi smittesituasjonen kan variere fra sted til sted, kan det være at enkelte områder og distrikt velger å redusere aktiviteten, mens andre fortsetter som før. Det viser at Heimevernet hele tiden vurderer situasjonen og setter inn tiltak.

HV har gode rutiner for å forhindre og i verste fall håndtere smitte. 1-meters regelen skal overholdes og det skal ikke være nærkontakt. I tillegg er det en rekke andre tiltak som gjennomføres når det er trening og kurs. Blant annet skal ingen syke eller med symptomer møte på HV-trening. Soldatene blir også screenet i det dem møter opp på treninger, HV følger FHI sine retningslinjer med hånd- og hostehygiene, samt økt renhold.

STRENGE RETNINGSLINJER
Heimevernets har lagt seg på en meget streng linje hva gjelder smittevern. I tillegg er det egne lokale krisehåndteringsplaner.

HV tar hensyn til at noen soldater har samfunnskritiske jobber og at noen kan ha pårørende i risikogruppen. Her er god dialog med områdesjefen nøkkelen til å løse utfordringene.

Med andre ord er det lagt ned mye arbeid for å unngå smitte under trening og kurs, og det er viktig at disse rutinene blir fulgt. Heimevernet tilrettelegger for dette, men man ser at avstandskravet kan være vanskelig å etterleve på steder hvor mange skal passere, noe medieoppslag de siste dagene har vist eksempler på.

ALLE MÅ FØLGE REGLENE
Det er viktig at ledelsen og befal, men også hver enkelt soldat, tar et stort ansvar for at reglene og rutinene blir fulgt. Samtidig skal det være lav takhøyde for å si fra internt dersom man føler at smittevernstiltakene ikke blir fulgt.

Når vi nå ser at smitten øker i store deler av Norge, så er det viktig at alle i Heimevernet blir mer bevisst på at smittevernreglene blir fulgt – også etter at man har tatt av seg uniformen. 

Til nå har 20.000 HV-soldater gjennomført trening i høst. Det har ikke vært registrerte tilfeller av covid-19 etter disse treningene. Fordi øving og trening i Heimevernet er avgjørende for Forsvarets operative evne, blir det avgjørende at alle fremover er lojale til reglene og rutinene som er satt av Heimevernet.