Heimevernet og covid-19

Her finner du relevant informasjon om din tjeneste i Heimevernet i forbindelse med koronaviruset.

Soldater fra Heimevernets avdeling HV-01 Polar Bear VI støtter Politiet med grensekontroll på Ørje grensestasjon under Korona utbruddet

Har du fått innkallelse til ekstraordinær tjeneste i Heimevernet som følge av koronasituasjonen? Det er ikke gjort endringer i retningslinjene for godtgjørelser og fritak. Informasjonen på denne siden er primært ment for soldater i innsatsstyrkene og områdestrukturen.

Godtgjørelser og tillegg

Heimevernet bistår Politiet og Tollvesen med grensekontroll i Innlandet fylke under Konrona-krisen

Er du innkalt til ekstraordinær tjeneste i forbindelse med krisehåndtering som følge av koronasituasjonen, har du rett til utbetaling av:

 • Tjenestetillegg- menige/godtgjørelse for befal og offiserer
 • Tillegg for ekstraordinær tjeneste
 • Kompensasjonstillegg for menige
 • Reiseutgifter og eventuelle reisedager

Les mer om økonomi i Heimevernet her

Relevante temaer

 1. Dersom din innkalling til planlagt aktivitet i Heimevernet er blitt kansellert, kan du fortsatt ha rett til kompensasjon fra Forsvaret.

  Har du oppmøte uten å ha gjennomført aktiviteten, har du rett til godtgjøring ut fra perioden som fremgår på innkallingen, og dette vil telle mot tjenesteplikten. Gjennomført tjeneste registreres, og godtgjøring/tillegg utbetales i henhold til den perioden som fremgår av innkallingen.

  Har du ikke hatt oppmøte, men har blitt påført utgifter på grunn av innkallingen, kan du søke om kompensasjon for utgifter du har blitt påført på grunn av kansellering. I søknaden må du fremlegge dokumentasjon på sannsynliggjorte utgifter. Søknaden behandles av ditt heimevernsdistrikt.

 2. Personell som mottar ytelser fra NAV, skal melde fra om mottatte ytelser fra Forsvaret. Ytelser fra Forsvaret utbetales etter bestemmelser i Fredsregulativet og i henhold til innkalling og/eller gjennomført tjeneste.

 3. Flere av våre soldater har sivile yrker som av Folkehelseinstituttet er definert som samfunnskritiske. Heimevernet er en ansvarlig samfunnsaktør og vil ta hensyn til dette. Imidlertid har også soldater i Forsvaret en samfunnskritisk rolle under denne krisen.

  Det kan ikke søkes om fritak fra tjeneste før du har mottatt innkallelsen fra Heimevernet. Det er soldaten som søker, ikke arbeidsgiver.

 4. Har du mottatt innkallelse til ekstraordinær tjeneste under Korona-krisen, kan du søke fritak og/eller utsettelse. Dette gjelder for de av HVs soldater som har et yrke som av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er definert som samfunnskritisk, eller som av familiære årsaker ikke ønsker å møte.

  Som HV-soldat er det viktig å vite at alle søknader om fritak/utsettelse leveres din områdesjef så fort som mulig etter at du har mottatt innkallelsen. Områdesjefen kan velge å ta klagen til følge eller sende den videre til HV-distriktet for avgjørelse der.

 5. Personell som pålegges karantene etter avsluttet oppdrag i Forsvaret, er å anse som ikke arbeidsføre og skal benytte egenmelding og/eller sykemelding i forhold til egen arbeidsgiver.

  Forsvaret kan tilby karantene-lokaliteter til tjenestepliktige som ikke kan eller bør være i karantene hjemme på grunn av fare for spredning av smitte til personer i risikogrupper eller som ivaretar samfunnskritiske funksjoner (helsearbeidere f.eks.).

  For å unngå å bringe smitte inn i Forsvarets lokaliteter, kan hotell brukes som karantene-lokaliteter.

Trening og øving i Heimevernet

Her er informasjon til deg som skal inn til øving, trening eller kurs fremover.

Pil til høyre
Områdesoldater (HV-02) under befalstrening på Kjeller flyplass.
Pil til høyre
Brev til arbeidsgivere som har HV-soldater i sin bedrift

Har du spørsmål om tjenesten? Kontakt ditt HV-distrikt

ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01

Oslofjord HV-distrikt 01

Telefon: 69 23 83 00

ORG_heraldikk_HVNETT_HV-05

Opplandske HV-distrikt 05

Telefon: 62 40 82 91

ORG_heraldikk_HVNETT_HV-12

Trøndelag HV-distrikt 12

Telefon: 74 83 67 10

ORG_heraldikk_HVNETT_HV-14

Sør-Hålogaland HV-distrikt 14

Telefon: 75 11 22 00

ORG_heraldikk_HVNETT_HV-16

Nord-Hålogaland HV-distrikt 16

Telefon: 48 99 35 81

ORG_heraldikk_HVNETT_HV-17

Finnmark HV-distrikt 17

Telefon: 78 49 23 00

Pil til høyre
Her finner du kontaktinformasjon til resten av Heimevernets distrikter