Hans majestets kongens garde gjennomfører innrykk for nye rekrutter som vil gjennomfører førstegangs tjenesten Hæren. Første post for rekruttene er testing av Covid-19 for å utelukke at rekruttene kan smitte.

Forsvaret og koronaviruset

Her er informasjon til tilsette, soldatar og presse om aktivitetar og tiltak i Forsvaret i samband med koronavirusutbrotet. Sida blir oppdatert forløpande.

Forsvaret følgjer heile tida dei gjeldande smitteverntiltaka og nasjonale føringar som kjem frå nasjonale og lokale myndigheiter.

Kontaktar og informasjon

  • Rundt 3000 allierte soldatar kjem i januar 2021 til Noreg for å drive alliert øving og samtrening. Dei blir sett i karantene med ein gong og følgd opp med testing og re-testing. Dette belastar ikkje den sivile testkapasiteten, og Forsvaret har svært strenge tiltak for å hindre smittespreiing. Les meir her.
  • Er du journalist eller pressearbeidar og ønskjer kommentar frå nokon i Forsvaret? Kontakt ein av pressekontaktane våre.
  • Er du kalla inn til teneste i Heimevernet? Då finn du informasjon her.
  • Soldatar og tilsette i Forsvaret kan finne relevant informasjon her. Ein finn òg meir detaljert informasjon på intranett.
  • Under pandemien støttar Forsvaret sivilsamfunnet med personell, utstyr og tiltak. Les meir om kva vi gjer her.
  • Koronarestriksjonane har ført til fleire endringar for Forsvarets musikk. Les meir her.

Covid-19 i Forsvaret

Per måndag 18. januar 2021 klokka 08.00 var det registrert 87 laboratoriebekrefta aktive tilfelle av covid-19 i Forsvarets pasientjournal (SANDOK). Dette er blant alt av Forsvarets personell, og omfattar alle vernepliktige og militært og sivilt tilsette. 60 av dei 87 tilfella er utanlandske soldatar som har kome til Noreg for alliert trening.

I tillegg til dei aktive tilfella har Forsvaret på same tid registert 257 friskmelde av covid-19.

Det er inga automatisk rapportering på covid-19 til Forsvarets sanitet, og vi jobbar med å koble registera våre opp mot det nasjonale meldingssystemet for smittsomme sjukdomar (MSIS). Talet her omfattar alle tilfelle som avdelingane i Forsvaret har registrert inn i SANDOK.

Det kan vere ei underrapportering av talet på tilfelle. Dette kan skuldast at:

  • nokre avdelingar av skjermingshensyn ikkje registrerer slike opplysningar
  • ein pasient ikkje har rapportert inn smittestatusen sin
  • det er ei forseinka registrering av andre årsaker

Dette er likevel det offisielle talet til Forsvaret, og omfattar rapportering frå alle driftseningar og greiner i Forsvaret.

Tidslinje:

Sundag 10. januar 2021

3000 allierte soldatar kjem til Noreg i januar for vintertrening og samøving med norske styrkar. Per 10. januar hadde 1600 utanlandske soldatar kome til landet. Blant dei har det vore 45 smittetilfelle: 41 amerikanarar og 4 britar. Alle utanlandske soldatar som kjem til landet, blir augneblinkeleg sett i karantene og testa for covid-19. Positive tilfelle blir sett i isolasjon og re-testa seinare. Forsvaret har kontroll, og sjukdom og testing belastar ikkje det sivile helsevesenet. Les meir her

Måndag 9. november 2020

Forsvarets høgskule har utbrot av covid-19 på Krigsskulen på Linderud i Oslo. Per måndag morgon har det i løpet av helga komen inn 20 positive prøvar. Dei smitta er isolerte, og registrerte nærkontaktar er sett i karantene. Smittevernet på staden blir leia av sjef Krigsskulen i samråd med militær lege. Skulen har måndag sett i verk massetesting i samarbeid med bydelslegen.

Tysdag 3. november 2020

• Etter omfattande testing er det sidan fredag ikkje registrert fleire tilfelle av covid-19 ved Hærens avdelingar i indre Troms. Tysdag 27. oktober testa 2 personar i Panserbataljonen på Setermoen leir positivt på covid-19. Etter omfattande testing auka talet på smitta til 19 personar fredag same veke. Sidan då er det ikkje påvist fleire tilfelle, og dei strenge smittetiltaka Forsvaret har innført, ser difor ut til å ha effekt. Les meir her.

Fredag 30. oktober 2020

• Ut frå den aktuelle smittesituasjonen vurderer Heimevernet fortløpande om øvingar skal gjennomførast eller avlysast. Heimevernet er i dialog med Forsvarets sanitet og sivile helsemyndigheiter om dette, både lokalt og sentralt. Deltakarar og andre vil bli varsla ved eventuelle endringar.  

• Tre tilsette ved Sjøforsvarets hovudbase Haakonsvern i Bergen har fått påvist covid-19. Sjøforsvaret har sett aktuelle nærkontaktar i karantene, og har kontroll på smittesituasjonen ved basen.

Torsdag 29. oktober 2020

• Det er påvist covid-19 hos to soldatar i Panserbataljonen ved Setermoen leir. Fleire er sett i karantene, og Hæren har skjerpa smitteverntiltak og innført fleire tiltak for å unngå smittespreiing. Hæren jobbar tett med Bardu kommune med tanke på testing og smittesporing. Situasjonen påverkar ikkje Hærens operative evne.

Måndag 26. oktober 2020

• Fleire soldatar ved Huseby leir har testa positivt for covid-19. Soldatane høyrer til same tropp i Hans Majestet Kongens Garde, og nødvendige smitteverntiltak og karantenar er sett i verk for å hindre smittespreiing.

Mandag 10. august 2020

 • Ti personer i besetningen på KV «Andenes» blir testet for covid-19 etter å ha utviklet milde luftveissymptomer. Les saken.

Tirsdag 5. mai 2020

• Heimevernsdistriktene 01 Oslofjord, 12 Trøndelag, 14 Sør-Hålogaland og 16 Nord-Hålogaland avsluttet i dag sin bistand til politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland. Opplandske heimevernsdistrikt 05 og Finnmark heimevernsdistrikt 17 støtter fortsatt Politiet med utvidet grensekontroll. 

Tirsdag 7. april 2020

• Forsvarets oppdrag med å støtte politiet med utvidet grensekontroll på Oslo lufthavn Gardermoen, som har blitt utført av Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, ble i dag avsluttet. 

Fredag 3. april 2020

• Forsvaret har iverksatt 13 bistandsanmodninger siden koronaepidemien kom til Norge. 10 av dem pågår fortsatt, mens 3 av dem er avsluttet. 
• Oppdraget hvor en sykepleier fra KNM Harald Hårfagre støttet Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger ble avsluttet i dag.

Onsdag 1. april 2020

• For at Forsvarets operative evne skal kunne ivaretas, går innrykket av vernepliktige som normalt etter påske. Forsvaret gjør tilpasninger av innrykk og rekruttskole i tråd med helsemyndighetenes tilrådinger, fra de nye vernepliktige forlater hjemstedet til de er ferdig med rekruttskolen. Les saken.

Fredag 27. mars 2020 

• Regjeringen fastsatte i dag en midlertidig forskrift som slår fast at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon under koronaepidemien. Les saken.               

Onsdag 25. mars 2020 

• En liaisonoffiser fra Forsvarets operative hovedkvarter støtter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fra og med 26. mars.
• Rygge Airshow utsettes til 2021 som følge av koronavirussituasjonen. Les saken.

Tirsdag 24. mars 2020 

• Heimevernets bidrag med å støtte politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland, ble i dag forlenget til å gjelde frem til midten av april. Fra og med i dag er også Oslofjord heimevernsdistrikt 01 en del av dette bidraget, som ble iverksatt 17. mars.

Mandag 23. mars 2020 

• Støtte til en større sykehuskapasitet på Bærum sykehus gjennom rammeavtalen Forsvaret har med Wilhelmsen Group Service er iverksatt.

Fredag 20. mars 2020 

• En sykepleier fra KNM Harald Haarfagre støtter Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger fram til 2. april.
• To personer fra Forsvarets operative hovedkvarter gir liaisonstøtte til Helse Nord i Bodø. En oppdatert liste over hva Forsvaret støtter det sivile samfunnet med per 20. mars finner du her.

Onsdag 18. mars 2020

• Etter bistandsanmodning fra Politidirektoratet støtter Heimevernet nå med grensekontroll, inkludert på Oslo Lufthavn Gardermoen. Til sammen deltar 300 soldater fra Opplandske heimevernsdistrikt 05, Trøndelag heimevernsdistrikt 12, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 og Finnmark heimevernsdistrikt 17. Soldatene har begrenset politimyndighet, men skal ikke bære våpen.

Tirsdag 17. mars 2020

• Heimevernets støtte til Avinor og Ullensaker kommune på Oslo Lufthavn Gardermoen er avsluttet i sin nåværende form. Oppdraget går over til å bistå politiet med grensekontroll. Ytterligere 250 heimevernssoldater fra Opplandske heimevernsdistrikt 05, Trøndelag heimevernsdistrikt 12, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 og Finnmark heimevernsdistrikt 17 starter i kveld klargjøring til støtte til fem politidistrikt med grensekontroll langs svenskegrensen.

Mandag 16. mars 2020

• Forsvaret støtter med telt til fremskutt mottakssenter ved Haukeland sykehus.
• Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 støtter politiet med utvidet grensekontroll på Oslo Lufthavn.
• Mottakskontrolloppdraget til Heimevernet ved Oslo Lufthavn som ble iverksatt 14. mars, avsluttes. 

Søndag 15. mars 2020

• Forsvarets rammeavtale med sivile flyselskaper ble iverksatt for å evakuere personer fra Svalbard til fastlandet. Det vil si at Forsvaret hjalp til med å chartre et fly gjennom våre merkantive avtaler. Fra Forsvarets side ble oppdraget avsluttet samme dag.

Lørdag 14. mars 2020 

Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 er satt inn for å bistå på Oslo Lufthavn. HV-soldater hjelper nå til med mottakskontroll. Les saken. 

Fredag 13. mars 2020

• Forsvaret støtter Avinor med utlån av militære flyoperative flater ved Sola Lufthavn.
• Norwegian Combat Service and Support Battalion (NOR CSSBN) støtter Orkdal Sykehus med ekstern mottaksenhet.

Torsdag 12. mars 2020

• Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) i perioden 21. mars til 1. april kanselleres på grunn av FHIs anbefaling vedrørende COVID-19. Dersom du er innkalt, skal du IKKE møte til opptaksprøver. Flybilletter bestilt gjennom Forsvaret, blir kansellert av Forsvaret. Mer informasjon vil den enkelte deltaker motta innen en uke. 
• Forsvaret er parat til å tilby sivilsamfunnet støtte i forbindelse med koronavirus-utbruddet i Norge. 
• Norsk Militær Tattoo 2020 avlyses for å minimere risikoen for økt smittespredning i samfunnet. Les saken.

Onsdag 11. mars 2020

• Forsvaret har besluttet at øvelse Cold Response skal avvikles. Dette gjøres som følge av koronavirus-situasjonen i Norge. Det blir en kontrollert avvikling av øvelsen i samråd med helsemyndighetene. Les saken.

Tirsdag 10. mars 2020

• Tirsdag kveld ba helsedirektør Bjørn Guldvog Forsvaret vurdere om øvelse Cold Response skal fortsette. Øvelsen skal etter planen avsluttes 18. mars. Forsvarets øverste ledelse holder onsdag morgen et møte for å diskutere veien videre. Resultatet fra dette møtet vil bli offentliggjort straks etter møtet.

Mandag 9. mars 2020

• Prøveresultatene fra Skjold er negative. 
• To personer testet for koronavirus på fartøyer. 
• Forsvaret støtter Drammen sykehus med lån av telt til fremskutt triage. 

Søndag 8. mars 2020

• Prøvesvarene fra Elvegårdsmoen og Sessvollmoen er negative.
• Finland har trukket seg fra øvelse Cold Response. Les saken.

Fredag 6. mars 2020

• Ytterligere én person i Skjold leir er testet for smitte. 
• Øvelse Cold Response vil gjennomføres med noen justeringer. 
• Hæren har gjort ytterligere tiltak etter koronavirus ved Skjold garnison. 

Torsdag 5. mars 2020

• Bekreftet tilfelle av koronavirus ved Skjold garnison. Les saken.
• Mistenkt koronasmitte ved Skjold garnison.