Strategi mot 2030

For å være klar til å møte fremtidens utfordringer må Heimevernet være riktig organisert, bemannet, utstyrt og trent. Heimevernets strategi er delt inn i tre utviklingsområder.

Øvelse Hovestad 2017. Tropp 1 fra innsatsstyrke Grebe (HV-05) har utført oppdrag i Oslo/ Akershus, underlagt Polar Bear (HV-01). / The norwegian Home Guard during the exercise

Målsettingene i denne strategien skal omsettes til konkrete tiltak på kort og lang sikt. Ambisjonen er at målene skal være oppnådd i 2030. Noen målsettinger krever innsats over tid og samarbeid med andre aktører. 

For å løse fremtidens utfordringer må Heimevernet være riktig organisert, utstyrt og trent. For å sikre måloppnåelse tar strategien utgangpunkt i tre sentrale utviklingsområder: Heimevernssoldaten, bruken av Heimevernet og vår totale beredskap.

HVs egenart

Heimevernet ble etablert 6. desember 1946 som en konsekvens av andre verdenskrig i lys av slagordet «Aldri mer 9. april».

Allerede fra begynnelsen ble Heimevernet organisert med lokale og raskt mobiliserbare styrker. Dette sikret sterke bånd i avdelingen og god lokalkunnskap. 

Soldatenes nettverk, livserfaring og sivile kompetanse stod sentralt, og forsvarsviljen var stor.

Med sin nærhet til det sivile samfunn representerer heimevernsstyrkene en landsdekkende forsvarsevne som enhver motstander må ta hensyn til.

Skal Heimevernet være relevant i fremtiden må vi være villig til endring og kontinuerlig utvikling i takt med omgivelsene, samtidig må Heimevernets egenart bevares.

Verden rundt oss

De siste årene er det gjort betydelige grep for å utvikle både Heimevernet og Forsvaret for- øvrig i takt med den endrede og mer krevende sikkerhetspolitiske situasjonen. Det tradisjonelle synet på krig er erstattet av en verden i kontinuerlig konflikt. En konflikt der aktiviteter skjer i gråsoner, ofte i skjæringspunktet mellom sektorer, etater og lovverk.

Å forstå omgivelsene er viktig for enhver organisasjon, også Heimevernet.

Endringer i omgivelsene stiller krav til hvordan Heimevernet er innrettet.

For å være klar til å møte fremtidens utfordringer må Heimevernet være riktig organisert, bemannet, utstyrt og trent. Vår visjon er: Klar for fremtidens krav