20210323_ODA_9892

Mali

I årene 2013–2023 støttet Norge myndighetene i Mali gjennom FN-operasjonen MINUSMA. Norge stilte med både analyseenhet, stabsoffiserer og flere transportfly-bidrag.

Det sikkerhetspolitiske landskapet i verden forandrer seg raskt. Fremveksten av voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet, terrorisme og piratvirksomhet påvirker oss alle – også her hjemme i Norge.

Mali er en innlandsstat i Vest-Afrika, og er nesten fire ganger større enn Norge. Mali har gjennom 2000-tallet vært preget av uroligheter, særlig i nord. For å støtte maliske myndigheter opprettet FN operasjonen MINUSMA våren 2013. MINUSMA skulle bidra til å gi landets innbyggere en tryggere hverdag, og bedre vilkår for demokrati, sikkerhet og økonomisk vekst.

En mer stabil stat skulle gjøre maliske myndigheter bedre rustet til å få kontroll over de islamistiske gruppene i nord. Det ble også lettere å få stoppet de mange smuglerrutene som sender våpen og narkotika nordover mot Europa. Menneskesmuglere bruker også ruter gjennom Mali. Norge deltok i MINUSMA fra høsten 2013 og frem til operasjonen ble avsluttet i desember 2023. Den siste norske stabsoffiseren dro hjem 15. desember 2023, og MINUSMA ble terminert 31. desember 2023.

Hva gjorde Norge?

Norge stiltet med ulike bidrag til MINUSMA siden 2013. Først en analyse- og informasjonsenhet, siden med tre transportfly-bidrag (2016, 2019 og 2020–21) og drift av den norske leiren Bifrost, like utenfor hovedstaden Bamako. Leiren var drevet av en norsk avdeling og sikret av et norsk vakt- og sikringslag. Leiren ble avviklet i november 2022 og overlevert FN.

I tillegg bidro Norge med stabsoffiserer til MINUSMAs militære hovedkvarter i Bamako. I 2023 hadde Norge seks offiserer ved hovedkvarteret og trappet gradvis ned før den siste norske offiseren forlot MINUSMA 15. desember 2023.

Se under for mer informasjon om bidragene Norge stilte med til MINUSMA:

Norge og MINUSMA

 1. I september 2013 var de fire første norske offiserene på plass i Mali. Fra 2013 til november 2015 bidro Norge med omtrent 20 offiserer i FNs informasjons- og analyseenhet ASIFU. Tre av analytikerne ble igjen i tre måneder for å sikre en god overgang med analytikerne som overtok etter Norge. 

  Informasjons- og analyseenheten samler inn og analyserer informasjon fra flere aktører. Dette innebærer blant annet å se på etniske strømninger og stammemotsetninger, korrupsjon og vanstyre både i Mali og i MINUSMAS interesseområde. Hensikten er å etablere en forståelse for sikkerhetssituasjonen i Mali, noe som bidrar til å øke sikkerheten for FN-personellet i operasjonsområdet. 

  I mars 2014 dro personell fra maskin- og konstruksjonskompaniet fra Ingeniørbataljonen i Brigade Nord til Bamako. Oppgaven deres var å sette opp norsk materiell i den multinasjonale FN-leiren som huser analyseenhetens hovedkvarter, der blant annet det norske styrkebidraget befinner seg. Kompaniet brukte seks uker på å bygge sin del av campen. Målet var å etablere campen før regntiden startet, noe de klarte med glans.  

  Maskin- og konstruksjonskompaniet som holder til på Rena, har blitt benyttet i internasjonale operasjoner siden 2000-tallet. De er mest kjent for å ha bygget den norske leiren Camp Nidaros i Mazar-e Sharif i Afghanistan samt et feltsykehus i Tsjad.

 2. Høsten 2014 ble det besluttet at ingeniører fra Forsvaret skulle støtte Sverige med oppbyggingen av en svensk leir i FN-operasjonen i Timbuktu nord i Mali, etter forespørsel fra Sverige. Det svenske bidraget har ansvaret for en del av informasjonsinnhentingen i analyseenheten Norge hadde en lederrolle i. I begynnelsen av november 2014 ble et norsk mentorteam med spesialkompetanse fra maskin- og konstruksjonskompaniet sendt til Timbuktu. Dette bidraget ble avsluttet i mars 2015.​

 3. I slutten av november 2015 ble en styrke etablert i Bamako for å klargjøre infrastruktur og fasiliteter for det nye norske transportflybidraget i Mali. Styrken, Theatre Enabling Force, bestod av personell fra Hærens maskin- og konstruksjonskompani på Rena, Cyberforsvarets Communication and Information System Task Groups og ledelse med stab fra Luftforsvaret.

  27. januar 2016 meldte den norske styrken Norwegian Tactical Airlift Detachment (NORTAD) seg klare. ​Bidraget bestod av et C-130J Hercules transportfly og et Fly-Away Security Team fra Ørlandet. Til sammen bestod det norske styrkebidraget av omtrent 70 personer. Flyet fraktet til sammen over 550 000 kilo gods og 15 000 passasjerer til det risikoutsatte Nord-Mali. Bidraget ble avsluttet i november 2016.

  I 2016 tok Norge initiativ til et samarbeid med Belgia, Danmark, Sverige og Portugal om et kontinuerlig lufttransport-bidrag i Mali. Denne avtalen sikrer at FN-oppdraget har et transportfly til disposisjon de neste årene. Landene bytter på å stille med fly og personell til dette oppdraget. Norge har deltatt med flybidrag i 2016, 2019 og i 2020–21.

  1. april 2019 vedtok den norske regjeringen å forlenge rotasjonsordningen med to år, til og med 2022. 

 4. Fra 15. mai til 15. november 2019 bidro Norge med ett Hercules C-130J transportfly som taktisk transportkapasitet for å frakte personell og last rundt i Mali. Detasjementet fra Norge bestod av rundt 60 kvinner og menn med bakgrunn fra ulike fagfelt som var nødvendig for å løse oppdraget. 

 5. Fra desember 2020 til 24. mai 2021 bidro Norge med ett Hercules C-130J transportfly for tredje gang. Bidraget het offisielt Norwegian Tactical Airlift Detachment (NORTAD III).

  Flyet ble brukt som taktisk transportkapasitet for å frakte personell og forsyninger rundt i Mali. Detasjementet besto av rundt 70 kvinner og menn med yrker som flygere, navigatører, lastemestere, teknikere, sikringspersonell og annet støttepersonell.

 6. MINUSMA hadde sitt militære hovedkvarter i hovedstaden Bamako. Herfra ble de ulike avdelingene og styrkene i Mali koordinert og styrt. Norge stilte med en en rekke stabsoffiserer gjennom MINUSMAs historie.

  I 2023 hadde Norge seks stabsoffiserer ved hovedkvarteret. Den siste dro hjem 15. desember 2023, og MINUSMA ble terminert ved nyttår samme år.

Bakgrunnsinformasjon

 1. 25. april 2013 vedtok FNs s​ikkerhetsråd, gjennom resolusjon 2100, operasjon MINUSMA (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). FN-misjonen ble bedt om å støtte politiske prosesser i landet samt å utføre en rekke sikkerhetsrelaterte oppgaver. I juli 2013 bisto styrkene med å gjennomføre et fritt, fredelig og inkluderende valg i Mali.

  25. juni 2014 vedtok FNs sikkerhetsråd gjennom resolusjon 2164 å endre mandatet. De nye oppgavene til operasjonen var å sørge for sikkerheten til og beskytte sivile, støtte nasjonal politisk dialog og forsoning, bistå i reetableringen av statlige myndigheter og gjenoppbygging av sikkerhetssektoren samt å fremme og beskytte menneskerettighetene i landet. 29. juni 2015 ble mandatet utvidet og innebefatter blant annet å støtte, monitorere og føre tilsyn med gjennomføringen av våpenhvilen samt å støtte implementeringen av freds- og forsoningsavtalen som ble vedtatt 20. juni 2015.

  MINUSMA hadde sommeren 2023 fullmakt til en total styrke på 15 779, hvorav 10 116 var soldater og 1575 politifolk. I tillegg var et antall stabsoffiserer, sivilt personell og frivillige tilknyttet operasjonen.​​

  I 2023 krevde Malis overgangsregjering at MINUSMA skulle trekkes ut av Mali. I juni besluttet FNs sikkerhetsråd å avslutte operasjonen, og MINUSMA ble avsluttet 31. desember 2023.

 2. Etter 2010 har det hersket mye uroligheter i Mali, og da spesielt i Nord-Mali. Korrupsjon, maktmisbruk, klimautfordringer og svake statlige institusjoner, er blant de mange og kompliserte årsakene til urolighetene.

  I januar 2012 ble en serie med angrep nord i Mali gjennomført av en gruppe Tuareger, et urfolk i Nord-Mali. Gruppen kalte seg Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA). De fikk støtte fra de islamistiske gruppene Ansar Dine, Al-Qaida og Mouvement pour l'unicíte et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO).

  22. mars 2012 kuppet en militær junta som kalte seg selv Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'Etat, regjeringen i et militærkupp. Juntaen besto av soldater som hadde blitt beseiret i nord. Kuppet førte til at staten i nord kollapset, noe som gjorde at MLNA overtok kontrollen over de viktige byene Kidal, Gao og Timbuktu nord i Mali. Ikke lenge etterpå brøt det igjen ut uro i nord, da de islamistiske gruppene vendte seg mot Tuaregene og innførte sharialover og brutale straffer.

  På bakgrunn av dette satte Frankrike i 2013 inn soldater for å bistå regjeringen og gjenerobret deretter de viktige byene Timbuktu, Gao og Kidal. Frankrikes bidrag maktet på noen få uker å gjennomføre flere effektive operasjoner. Frankrike har senere tonet ned sitt bidrag og overlatt større deler av ansvaret til maliske og andre styrker.

  Sikkerhetssituasjonen i Mali er krevende, men med store forskjeller mellom nord og sør.

MINUSMA – offisielt nettsted (engelsk)