X_20221020tk__2959

Operasjon Interflex

Noreg tar del i opplæringa av ukrainske soldatar. Dette skjer i England gjennom det britiske initiativet Operasjon Interflex. Les meir om oppdraget her.

Kva gjer Noreg?

Noreg er eitt av landa som deltar i opplæringa i Storbritannia, og Heimevernet leiar det norske bidraget. I januar 2023 starta den andre norske kontingenten med opplæring av ukrainsk personell i England. Det noverande bidraget består av rundt 75 instruktørar. Om lag halvparten av dei kjem frå Heimevernets struktur, resten er frå andre delar av Forsvaret, eller frå utanfor styrkestrukturen.

Seinare vinteren/våren 2023 startar den tredje norske kontingenten opp, og fleire kontingentar er planlagde. Regjeringa har òg vedtatt at talet på norske instruktørar skal aukast frå 75 til 150. Til sommaren 2023 vil over 1000 ukrainarar ha fått opplæring av norsk personell.

Parallelt med innsatsen gjennom Interflex bidrar Noreg òg med opplæring av ukrainsk militærpersonell på andre område i 2023. Dette omfattar opplæring av ukrainske eksplosivryddarar i Litauen og fagutdanning innan sanitet, skarpskyting og lagførarutdanning i Noreg.

Bakgrunn

I februar 2022 gjekk Russland til angrep på Ukraina. Krigen gjer at det ukrainske forsvaret treng mange nye soldatar for å kunne forsvare landet sitt. Mange av dei nye soldatane har ingen eller liten erfaring frå det militære, og mange har lite militære kunnskapar.

For å støtte Ukraina med soldatutdanning, tok Storbritannia i juni 2022 leiarrolla for ei omfattande og systematisert trening av ukrainske soldatar. Initiativet har fått namnet Operasjon Interflex, og opplæringa finn stad i England i Storbritannia. I løpet av fem intensive veker får dei ukrainske soldatane ei utdanning som skal gjere dei betre i stand til å forsvare landet sitt.

Tidlegare norske bidrag

Det første norske bidraget starta i oktober 2022 og varte til slutten av november. Det hadde ein styrkesjef frå Heimevernet og instruktørar hovudsakeleg frå Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) i Brigade Nord. I tillegg stilte erfarne instruktørar som var rekrutterte frå styrkestrukturen til Heimevernet.