Forsvarets stabsmusikkorps under Norsk militær tattoo 2018 / Forsvarets stabsmusikkorps during the Norwegian Military Tattoo 2018

Forsvarets fellestjenester

Forsvarets fellestjenester (FFT) er felles stab og administrasjon for flere av Forsvarets avdelinger.

FFT består av

 1. Forsvarets avdeling for regelverk og dokumentasjonsforvaltning (FERD) er en avdeling under Forsvarets fellestjenester. FERD ble etablert 1. august 2022 og består av følgende to seksjoner:

  • Seksjon for regelverk og juridiske tjenester (RE)

   RE kvalitetssikrer regelverk i forsvarssektoren og bistår avdelingene i Forsvarets fellestjenester med juridiske tjenester. RE er Forsvarets rådgivende organ for regelverk og styringsdokumenter.
   • Ugradert regelverk er tilgjengeliggjort i FOBID
   • Les mer om seksjonen her.

  • Seksjon for dokumentasjonsforvaltning og arkiv (DA)

   DA er sentralt postmottak og arkiv for Forsvaret. Vi mottar all inngående post og digitaliserer denne for videre saksbehandling. Seksjonen leverer arkivtjenester og arkivfaglig dokumentasjonsforvaltning og forvaltning av Forsvarets nye sak- og arkivløsning som etter planen tas i bruk i 2024. DA har sitt utspring i nå avviklede Forsvarets arkivtjeneste (FAT).

 2. Forsvarets økonomisenter (FØS) leverer økonomitjenester til hele Forsvaret, og regnskapstjenester til Forsvarsmateriell. FØS har kontorer i Bergen og på Bardufoss.

  Les mer her om hvordan du sender post og fakturaer til Forsvaret.

 3. Skal sikre at virksomheten til Forsvaret blir organisert, utført og revidert i samsvar med kravene i sikkerhetsloven. 

 4. ​Forsvaret kommunikasjon (FKOM) har rundt 40 ansatte og har tre avdelinger:

  • Stratkom og analyse
  • Marked og samfunn
  • Innhold og produksjon

  FKOM har fagansvaret for disse kommunikasjonsområdene i Forsvaret:

  • Omdømme-, PR-, markeds- og rekrutteringskommunikasjon 
  • Forsvarets digitale kanaler internt og eksternt 
  • Interaksjonsdesign, visuell profil og audiovisuell kommunikasjon

  I tillegg samarbeider FKOM tett med Kommunikasjonsenheten (KE) i Forsvarsdepartementet som har ansvaret for talspersonsfunksjonen, krisekommunikasjon og strategisk kommunikasjon.

  FKOM samarbeider også med øvrige avdelinger i Forsvarets informasjons- og rekrutteringsorganisasjon.

  Avdeling for stratkom og analyse jobber med strategisk kommunikasjon og kommunikasjon rundt militærøvelser og lignende. Avdelingen gjennomfører også Forsvarets innbyggerundersøkelse, medarbeiderundersøkelse, verneplikts- og utdanningsundersøkelsen, kampanjetester og medieovervåkning/medieanalyser. Avdeling har også ansvar for Forsvarets mediebank.

  Avdeling for marked og samfunn utøver fagansvaret for markedskommunikasjon i form av rekrutterings- og omdømmekampanjer. Avdelingen produserer og publiserer innhold på Forsvarets digitale kanaler: forsvaret.no, intranett og sosiale medier, og den bidrar med medierådgivning og PR-arbeid. I tillegg har avdelingen ansvar for utvikling og forvaltning av digitale kanaler, Min side og visuell profil.

  Avdeling for innhold og produksjon produserer og leverer foto, film og lyd til alle flater. Avdelingen produserer prisbelønnede podkaster som Forsvarspodden, Våre historier og Klar til strid. Den er også ansvarlig for større filmproduksjoner til egne kanaler og eksterne flater.

 5. Består av flere museer og arenaer for utstillinger knyttet til Forsvarets historie. Har som hovedoppgave å bevare-, dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norsk forsvarshistorie. 

  Les mer om Forsvarets museer her.

 6. Består av fem profesjonelle militærkorps: Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo, Kongelige norske marines musikkorps i Horten, Sjøforsvarets musikkorps i Bergen, Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Hærens musikkorps i Harstad. De norske militærkorpsene løser en rekke seremonielle, konstitusjonelle og konserterende oppdrag både i og utenfor Forsvaret.

  Les mer om Forsvarets musikk her

 7. Organiserer tjenester innen tro og livssyn i Forsvaret. Legger til rette for tros- og livssynsundervisning, underviser i etikk og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål samt tilbyr sjelesorg og kirkelige og andre seremonier og tjenester. 

 8. Fellesbetegnelse for kommandantskapene på Forsvarets sju historiske festningsanlegg: Akershus festning, Bergenhus festning, Kristiansten festning (inkludert Hegra festning), Fredriksten festning, Kongsvinger festning, Oscarsborg festning, Vardøhus festning. 

 9. Akershus festning utgjør er av Norges fineste og eldste kulturmiljøer. Festningen har status som nasjonalsymbol på grunn av sin rolle som sete for konge- og statsmakt. I dag er Akershus festning hovedsete for Statsministerens kontor, Forsvarets politiske og militære ledelse, samt flere av Forsvarets fellesavdelinger.

  Oppgaven til Akerhus kommandantskap er å holde Akerhus festning i militær hevd, og hovedoppdraget er å representere Forsvaret lokalt ved merkedager, seremoniell og protokoll, samt i det sivil-militære kultursamarbeidet.

 10. Tillitsvalgtordningen er en samarbeidsordning mellom vernepliktige inne til førstegangstjeneste og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå, samt den politiske ledelsen.

  Tillitsvalgtordningen setter soldaten i sentrum. Det vil si at ordningen jobber for en forbedring av soldatenes ivaretakelse og rettigheter under tjeneste. Ordningen er også vesentlig for å sikre soldatenes medbestemmelse i saker som angår de vernepliktige.

 11. Er et redaksjonelt uavhengig fagblad, med oppgave å formidle informasjon og debatt og Forsvaret. Innholdet er derfor ikke nødvendigvis et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene.