Forsvarets stabsmusikkorps under Norsk militær tattoo 2018 / Forsvarets stabsmusikkorps during the Norwegian Military Tattoo 2018

Forsvarets fellestjenester

Forsvarets fellestjenester (FFT) er felles stab og administrasjon for flere av Forsvarets avdelinger.

FFT består av

 1. Forsvarets avdeling for regelverk og dokumentasjonsforvaltning (FERD) er en avdeling under Forsvarets fellestjenester. FERD ble etablert 1. august 2022 og består av følgende to seksjoner:

  • Seksjon for regelverk og juridiske tjenester (RE)

   RE kvalitetssikrer regelverk i forsvarssektoren og bistår avdelingene i Forsvarets fellestjenester med juridiske tjenester. RE er Forsvarets rådgivende organ for regelverk og styringsdokumenter.
   • Ugradert regelverk er tilgjengeliggjort i FOBID
   • Les mer om seksjonen her.

  • Seksjon for dokumentasjonsforvaltning og arkiv (DA)

   DA er sentralt postmottak og arkiv for Forsvaret. Vi mottar all inngående post og digitaliserer denne for videre saksbehandling. Seksjonen leverer arkivtjenester og arkivfaglig dokumentasjonsforvaltning og forvaltning av Forsvarets nye sak- og arkivløsning som etter planen tas i bruk i 2024. DA har sitt utspring i nå avviklede Forsvarets arkivtjeneste (FAT).

 2. Fører regnskap for hele Forsvaret. Alle fakturaer til og fra Forsvaret går via regnskapsavdelingen.

 3. Skal sikre at virksomheten til Forsvaret blir organisert, utført og revidert i samsvar med kravene i sikkerhetsloven. 

 4. Jobber med anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner. Gjennom kunnskap om operasjoner og kunnskap om veteraner forbedres stadig Forsvarets oppfølging av veteranene.

  Forsvarets veterantjeneste samarbeider også med veteranorganisasjonene og en rekke andre aktører for å øke befolkningens kunnskap om veteraner og den innsatsen de har gjort, og gjøre tilbudene til veteraner og veteranfamilier bedre kjent. Veterantjenesten driver Forsvarets veteransenter, et tilbud til alle Forsvarets veteraner og deres familier. I tillegg forvaltes forsvarssjefens dekorasjoner av Forsvarets veterantjeneste.

 5. ​Forsvaret kommunikasjon (FKOM) består av en analyseavdeling, markedsavdeling, medieproduksjonsavdeling og en avdeling for digital kommunikasjon.

  FKOM har et trettitalls ansatte, de fleste er sivilt ansatte fagpersoner.

  FKOM har fagansvaret for disse kommunikasjonsområdene i Forsvaret:

  • Omdømme-, PR-, markeds- og rekrutteringskommunikasjon 
  • Forsvarets digitale kanaler internt og eksternt 
  • Interaksjonsdesign og audiovisuell kommunikasjon
  • Visuell profil og militær heraldikk    

  I tillegg samarbeider FKOM tett med Kommunikasjonsenheten (KE) i Forsvarsdepartementet som har ansvaret for talsmannsfunksjonen, krisekommunikasjon og strategisk kommunikasjon.

  FKOM samarbeider også med øvrige avdelinger i Forsvarets informasjons- og rekrutteringsorganisasjon.

  Analyseavdelingen har ansvaret for gjennomføringen av Forsvarets innbyggerundersøkelse, medarbeiderundersøkelse, verneplikts- og utdanningsundersøkelsen, kampanjetester og medieovervåkning/medieanalyser.

  Digital kommunikasjon har innholdsansvar for Forsvarets intranett og eksterne digitale kanaler, og produserer og leverer innhold til Forsvarets egne digitale kanaler: forsvaret.no, intranett og Forsvarets profiler i sosiale medier. Avdelingen bidrar også i Forsvarets PR-arbeid overfor eksterne medier og har ansvaret for medietrening i Forsvaret.

  Markedsavdelingen utøver fagansvaret for markedskommunikasjon i form av rekrutterings- og omdømmekampanjer. Omdømmekampanjenes hensikt er å styrke Forsvarets legitimitet og å skape tillit i befolkningen. Rekrutteringskampanjene til Forsvaret skal sikre at vi får de beste hodene til våre utdanninger og våre ledige stillinger.

  Medieproduksjon produserer og distribuerer foto, film og lyd, samt heraldikk og grafikk på trykte og digitale medier.

 6. Er et redaksjonelt uavhengig fagblad, med oppgave å formidle informasjon og debatt og Forsvaret. Innholdet er derfor ikke nødvendigvis et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. Hovedredaksjonen holder til i Oslo, med et eget lokalkontor for Nord-Norge på Bardufoss.

 7. Består av flere museer og arenaer for utstillinger knyttet til Forsvarets historie. Har som hovedoppgave å bevare-, dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norsk forsvarshistorie. 

  Les mer om Forsvarets museer her.

 8. Består av fem profesjonelle militærkorps: Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo, Kongelige norske marines musikkorps i Horten, Sjøforsvarets musikkorps i Bergen, Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Hærens musikkorps i Harstad. De norske militærkorpsene løser en rekke seremonielle, konstitusjonelle og konserterende oppdrag både i og utenfor Forsvaret.

  Les mer om Forsvarets musikk her

 9. Organiserer tjenester innen tro og livssyn i Forsvaret. Legger til rette for tros- og livssynsundervisning, underviser i etikk og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål samt tilbyr sjelesorg og kirkelige og andre seremonier og tjenester. 

 10. Fellesbetegnelse for kommandantskapene på Forsvarets sju historiske festningsanlegg: Akershus festning, Bergenhus festning, Kristiansten festning (inkludert Hegra festning), Fredriksten festning, Kongsvinger festning, Oscarsborg festning, Vardøhus festning. 

 11. Akershus festning utgjør er av Norges fineste og eldste kulturmiljøer. Festningen har status som nasjonalsymbol på grunn av sin rolle som sete for konge- og statsmakt. I dag er Akershus festning hovedsete for Statsministerens kontor, Forsvarets politiske og militære ledelse, samt flere av Forsvarets fellesavdelinger.

  Oppgaven til Akerhus kommandantskap er å holde Akerhus festning i militær hevd, og hovedoppdraget er å representere Forsvaret lokalt ved merkedager, seremoniell og protokoll, samt i det sivil-militære kultursamarbeidet.

 12. Tillitsvalgtordningen er en samarbeidsordning mellom vernepliktige inne til førstegangstjeneste og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå, samt den politiske ledelsen.

  Tillitsvalgtordningen setter soldaten i sentrum. Det vil si at ordningen jobber for en forbedring av soldatenes ivaretakelse og rettigheter under tjeneste. Ordningen er også vesentlig for å sikre soldatenes medbestemmelse i saker som angår de vernepliktige.