Institutt for militærpsykiatri og stressmestring

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) er en nasjonal ressurs som støtter med stressmestringskapasiteter ved kriser, katastrofer og alvorlige hendelser – nasjonalt og internasjonalt.

Soldater-imps-toppbilde
 1. IMPS beredskapsvakt er tilgjengelig 24/7, 365 dager i året. Vår hovedoppdrag er å støtte Forsvaret, men vi støtter også ved sivile kriser, katastrofer og alvorlige hendelser. IMPS gir lederstøtte, i tillegg til å gi oppfølging av stressreaksjoner på gruppe og individnivå.

  Militært helsepersonell ved IMPS har et spesielt ansvar for å følge opp operative avdelinger i Forsvaret også i fredstid – spesielt avdelinger som løser internasjonale oppdrag. Således har vi et lavterskeltilbud, og dette legger også til rette for støtte ved katastrofer, kriser og krig.

 2. IMPS har spisskompetanse på krisehåndtering, belastningsrelaterte psykiske plager og stressmestring. Vi driver undervisning og rådgivning av soldater, ansatte og militære ledere, så vel som til en rekke sivile offentlige instanser etter avtale. Dette er et svært viktig forebyggende og helsefremmende arbeid som øker personellets robusthet, og deres evne til å mestre situasjoner med høy belastning.

  Det er enhver militær leders oppgave å løse oppdraget og samtidig tar vare på sitt personell. IMPS’ undervisning og rådgivning tar spesielt sikte på å gi militære ledere økt kunnskap og kompetanse på psykisk helse, samt støtte dem i deres ivaretagelse av personellet. Dette øker Forsvarets operative evne.

 3. Ved IMPS arbeider det psykiatere, psykologer og spesialsykepeiere med spisskompetanse på traume- og stressrelaterte helseplager. Vi er et supplement til sivil helsetjeneste, og vi er lokalisert på seks forskjellige steder i landet.

  Vernepliktige

  Det behandlingstilbudet IMPS leverer til vernepliktige er å forstå som en spesialisthelsetjeneste. Dersom du er inne til førstegangstjeneste og ønsker å snakke med en militærpsykolog ber vi deg om å ta kontakt med din lokale sykestue. Gjør dette helst i samråd med din militære leder. På sykestuen vil en militærlege henvise deg til psykolog ved behov.

  Fast ansatte

  Dersom du er fast ansatt i Forsvaret og ønsker å komme i kontakt med en militærpsykolog, kan du ta kontakt med din nærmeste militære leder, eventuelt kan du henvende deg til din lokale sykestue. Dersom du er i en avdeling som blir spesielt fulgt opp av et stressmestringsteam kan du ta kontakt direkte. Du finner ytterligere informasjon om IMPS’ tilbud til stadig tjenestegjørende på Forsvarets intranettsider.

  Veteraner

  IMPS har et ansvar overfor veteraner etter internasjonale operasjoner i 1 år etter avsluttet tjeneste. Også etter at det har gått 1 år siden avsluttet internasjonal tjeneste kan man få råd og veiledning om hvordan/hvor man kan få hjelp i sivilt helsevesen.

  Dersom du er veteran etter internasjonale operasjoner og har psykiske problemer, anbefaler vi deg å ta kontakt med din fastlege. Ønsker du råd og veiledning fra militærpsykolog, ber vi deg ta kontakt med Stressmestringsteamet i Oslo (se kontaktinformasjon i bunnen av siden).

 4. IMPS forsker på stressbelastninger, psykisk helse og kliniske forløp, både blant stadig tjenestegjørende og veteraner. Selv om det gjennomføres omfattende internasjonal forskning på stressmestring og militære populasjoner, er det viktig å samle spesifikk kunnskap om norske forhold. Kunnskapen vi samler danner blant annet grunnlag for undervisning, rådgivning av militær og politisk ledelse, samt klinisk virksomhet.

  IMPS samarbeider med en rekke sivile forskningsmiljøer.

 5. Institutt for militærpsykiatri og stressmestring har utarbeidet noen råd og veiledere for å håndtere stress og psykisk helse i forbindelse med Ukraina-krigen. Last ned pdf-er fra dokumentlisten lenger ned på siden.

Kontaktinformasjon

Hovedkontoret til Institutt for militærpsykiatri og stressmestring ligger på Gamle Logen ved Akershus festning i Oslo. IMPS har seks regionale stressmestringsteam som dekker de ulike landsdelene:

 • Stressmestringsteam Oslo, lokalisert på Gamle Logen i Oslo – dekker Viken
 • Stressmestringsteam Østlandet, lokalisert på sykestua på Sessvollmoen – dekker Østlandet
 • Stressmestringsteam Nord-Norge, lokalisert på sykestua på Bardufoss – dekker Nord-Norge
 • Stressmestringsteam Trøndelag, lokalisert på sykestua på Værnes – dekker Trøndelag
 • Stressmestringsteam Vestlandet, lokalisert på sykestua på Haakonsvern – dekker Vestlandet
 • Stressmestringsteam Sør-Vestlandet, lokalisert på sykestua på Madla – dekker Sør-Vestlandet og Sørlandet.

Er du veteran og ønsker å komme i kontakt med militærpsykolog?

Da ber vi deg vennligst om å henvende deg til Stressmestringsteamet i Oslo. De videreformidler kontakt til de regionale teamene ved behov.

Stressmestringsteamet i Oslo har følgende kontaktinformasjon:

 • Telefon: 23 09 79 30
 • E-post: fsan.nmp@mil.no
 • Postadresse: Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
 • Besøksadresse: Gamle Logen, 4. et, Grev Wedels plass 2, Oslo​

Dersom du ønsker å komme i kontakt med ledelsen ved IMPS, kan disse treffes i kontortiden:

 • Telefon: 23 09 79 56
 • Postadresse: Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
 • Besøksadresse: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo​

Dekning av reiseutgifter

​​​Veteraner som får behandling ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk eller Institutt for militærpsykiatri og stressmestring kan få dekt sine reiseutgifter. Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste behandlingssted.

 • Retten gjelder både stadig tjenestegjørende personell og personer som ikke lenger er ansatt i Forsvaret.
 • Reiseavstanden til behandlingsstedet må være over 3 km, og reisen må godkjennes av behandleren. Dette kan gjøres per telefon eller ved konsultasjon.
 • Pasienten må selv legge ut for reisen, og får refundert utgiftene i etterkant. Dersom man ikke har mulighet til å legge ut kan man ta kontakt for å få utgifter utbetalt på forhånd. Dette må søkes om i god tid.
 • Behandlingen må være relatert til tjenesten i internasjonale operasjoner.

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk

Her kan veteraner før, under og etter tjeneste henvende seg med spørsmål om helseplager relatert til utenlandstjeneste. Avdelingen gjennomfører også medisinsk seleksjon for utenlandstjeneste.

Pil til høyre
Illustrasjon militær lege