Institutt for militærpsykiatri og stressmestring

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) har fagansvar for psykiatri i Forsvaret. Instituttets kjernevirksomhet er forebygging og behandling av stressrelaterte helseplager.

Lege Olaf Helse i samtale med en pasient på Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk
Doctor Olaf Helse during a medical call at the National Military Medical Practices in Oslo

Klinisk behandling

Ved IMPS arbeider det psykiatere og psykologer med spesialkompetanse på traume- og stressrelaterte helseplager. Vi er et supplement til sivil spesialisthelsetjeneste, og har regionale team lokalisert fem ulike steder i landet. Her kan du få tilbud om målrettet og avgrenset behandling av psykiske helseplager, uavhengig av om du er stadig tjenestegjørende eller veteran. Vi kan også bistå med å finne hjelp i det sivile helsevesenet. Dersom du opplever psykiske helseplager, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Sakkyndighetsarbeid

IMPS utfører sakkyndighetsarbeid i forbindelse med seleksjon, tjenestedyktighets- og erstatningssaker. Eksempelvis kan vi vurdere om det foreligger en psykisk belastningsskade og hvorvidt denne skaden kan knyttes til tjenesten.

Undervisning og veiledning

En sentral del av vår virksomhet er å undervise og veilede militært personell og militære ledere i forebygging og mestring av stress. Dette gjøres før, under og etter oppdrag. I tillegg veileder vi sivilt helsepersonell i ivaretakelse og behandling av veteraner med psykiske helseplager. Ved spesielle behov kan vi også tilby undervisning og veiledning til andre statlige og sivile aktører.

Forskning og rådgivning

Sakkyndighetsarbeid
IMPS utfører sakkyndighetsarbeid i forbindelse med seleksjon, tjenestedyktighets- og erstatningssaker. Eksempelvis kan vi vurdere om det foreligger en psykisk belastningsskade og hvorvidt denne skaden kan knyttes til tjenesten.
Gjennom forskning på stressbelastninger, psykisk helse og kliniske forløp, både blant stadig tjenestegjørende og veteraner, ønsker vi å bidra til økt kunnskap. Kunnskapen vi samler danner blant annet grunnlag for undervisning, rådgivning og klinisk virksomhet. IMPS er også gitt i oppdrag å være rådgiver for militær og politisk ledelse. Rådene vi gir til disse instansene er i stor grad basert på kunnskap innhentet gjennom egen forskning. Til tross for at det er gjennomført omfattende internasjonal forskning på stressmestring og militære populasjoner, er det viktig å samle spesifikk kunnskap om norske forhold. Dette ettersom det er utfordrende å overføre andre lands resultater til norske militærpopulasjoner, blant annet på grunn av forskjeller i kultur, organisering og aktivitet.
IMPS ønsker gjennom sin forskning å besvare tre hovedspørsmål
1. Hvordan står det til med den psykiske helsen til stadig tjenestegjørende og veteraner? 2. Hvilke faktorer påvirker soldaters psykiske helse før, under og etter tjenesten? 3. Hvordan behandle tjenesterelaterte psykiske helseplager på en god måte?

Kontaktinformasjon

Hovedkontoret til Institutt for militærpsykiatri og stressmestring er samlokalisert med Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP) i Oslo. I tillegg har IMPS fem regionale stressmestringsteam som dekker de ulike landsdelene:

 • Nord-Norge (Bardufoss)
 • Midt-Norge (Trondheim)
 • Vestlandet (Bergen)
 • Sørlandet (Stavanger)
 • Østlandet (Sessvollmoen)

Ønsker du å komme i kontakt med IMPS, vennligst henvend deg til hovedkontoret i Oslo. De kan videreformidle kontakt til de regionale teamene:

 • Telefon: 23 09 79 30
 • E-post: [email protected]
 • Postadresse: Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
 • Besøksadresse: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo​

Dekning av reiseutgifter

​​​Veteraner som får behandling ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk eller Institutt for militærpsykiatri og stressmestring kan få dekt sine reiseutgifter. Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste behandlingssted.

 • Retten gjelder både stadig tjenestegjørende personell og personer som ikke lenger er ansatt i Forsvaret.
 • Reiseavstanden til behandlingsstedet må være over 3 km, og reisen må godkjennes av behandleren. Dette kan gjøres per telefon eller ved konsultasjon.
 • Pasienten må selv legge ut for reisen, og får refundert utgiftene i etterkant. Dersom man ikke har mulighet til å legge ut kan man ta kontakt for å få utgifter utbetalt på forhånd. Dette må søkes om i god tid.
 • Behandlingen må være relatert til tjenesten i internasjonale operasjoner.

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk

Her kan veteraner før, under og etter tjeneste henvende seg med spørsmål om helseplager relatert til utenlandstjeneste. Avdelingen gjennomfører også medisinsk seleksjon for utenlandstjeneste.

Pil til høyre
Illustrasjon militær lege