Haakonsvern Hovedkai fra luften

Informasjon til våre omgivelser

Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern, det vil si marinebasen som et samlet område med en rekke selvstendige avdelinger og etater, er en betydelig virksomhet i regionen. Det er derfor et behov for oss å informere våre omgivelser, samtidig som våre omgivelser har behov for informasjon fra oss.

I fanene under har vi besvart de spørsmål som sjef Haakonsvern orlogsstasjon som basesjef og Hovedbedrift oftest mottar fra det sivile samfunn.

Spørsmål vi ofte mottar

 1. Sjef Haakonsvern orlogsstasjon er basesjef og Hovedbedrift ved Haakonsvern. Som basesjef og Hovedbedrift skal sjef Haakonsvern orlogsstasjon blant annet regulere adgang og sette krav til, samt koordinere en rekke typer arbeid/aktiviteter som utføres ved basen.
  I tillegg er sjef Haakonsvern sjef for avdelingen Haakonsvern orlogsstasjon, en avdeling i Sjøforsvaret som leverer ulike tjenester til basens brukere.

  Virksomheten ved marinebasen består av en rekke selvstendige avdelinger/etater som har egne dedikerte oppgaver, og som ikke er underlagt sjef Haakonsvern orlogsstasjon. 

 2. Haakonsvern orlogsstasjon drifter selve marinebasen og leverer et utvalg definerte tjenester til basens brukere. Basen består av en rekke selvstendige avdelinger og tusenvis av ansatte, kun et fåtall ansatt i avdelingen Haakonsvern orlogsstasjon. 

  Når du kontakter oss via de eposter som er lagt ut på basens internettsider har vi kun anledning til å svare på henvendelser som gjelder drift av selve basen. Vi kan ikke svare på forespørsler angående søknad om jobb, utplassering, kurs/vitnemål, spørsmål til andre avdelinger.

  Se fanene under for veiledning til å få besvart andre typer spørsmål.

 3. Haakonsvern er et militært område hvor adgang reguleres blant annet av:

  Adgang forutsetter at den besøkende har et tjenestlig behov for adgang. Det vil si at man må ha fått et formelt oppdrag på basen som direkte understøtter driften av Forsvarets virksomhet eller være invitert inn som gjest. I visse tilfeller og som et unntak tillates besøk av grupper, eksempelvis ideelle foreninger eller andre som har et reelt utbytte av å besøke basen.

  Spørsmål knyttet til adgang kan rettes til Haakonsvern orlogsstasjon - Adgangskontor, via epost.

 4. Se egen informasjonsside for eksterne gjester og innleide (besøkende)

 5. Forsvaret ved Haakonsvern er oppmerksom på sine naboer og tar på alvor de påvirkninger arbeid og aktiviteter ved basen kan medføre for omgivelsene.

  For våre naboer har vi etablert en egen informasjonsside hvor vi redegjør for vår egen påvirkning og som har til hensikt å varsle om slike aktiviteter i god tid før disse starter. Siden finner du HER.

 6. Sivile og utvalgte militære stillinger lyses ut via ulike internettportaler (www.nav.no, www.finn.no). Haakonsvern orlogsstasjon har ikke oversikt over ledige stillinger. Vi oppfordrer derfor alle som har spørsmål om jobb ved basen til å benytte Forsvarets internettside Jobb og karriere. På denne siden finner man ledige stillinger. Man kan også registrere sin generelle interesse for jobb, slik at Forsvarets HR personell kan identifisere aktuelle kandidater og ta kontakt direkte.

 7. Da Haakonsvern er et militært område hvor alle som oppholder seg der primært skal inneha sikkerhetsklarering, er det ikke mulig å gjennomføre utplassering/praksis for skoleelever, studenter mm, eller benytte Forsvarets virksomhet til å utarbeide oppgaver til høyere utdanning.

  I visse tilfeller kan det gjøres unntak. Dette gjøres kun når:

  • Den som søker har en bekjent og hvor vedkommende har Haakonsvern som fast arbeidsplass, samt kan fungere som en "foresatt" for den det gjelder. Den bekjente må, på vegne av den angjeldende, fremskaffe plass og deretter avklare muligheten for adgang med HOS-Adgangskontor
   og
  • Når arbeidet som skal utføres i utplasseringen/praksisen, eller i fm oppgaven ikke gir tilgang til skjermingsverdig informasjon.
   Dette ansvaret påhviler den avdelingen ved basen som er ansvarlig for det aktuelle området man skal ha opphold ved.
 8. Haakonsvern orlogsstasjon kan ikke bistå med å fremskaffe dokumentasjon. Spørsmål knyttet til tjenestebevis, vitnemål, kursbevis mm må rettes til avdelingen som utstedte dette, eller til Forsvarets personell og vernepliktsenter.

 9. Haakonsvern orlogsstasjon er ikke en samlebetegnelse på all virksomhet ved marinebase Haakonsvern. Basen består av en rekke selvstendige avdelinger og tusenvis av ansatte, kun et fåtall ansatt i avdelingen Haakonsvern orlogsstasjon. Vi har således IKKE anledning til å behandle eposter om tilbud til Forsvaret, eller meldinger om at en forsendelse er sendt til en av virksomhetene ved marinebasen.

  Tilbud om produkter eller tjenester må rettes som angitt av Forsvaret.

 10. Pakke-/brevpost

  Har du eller du eller din virksomhet fremsendt pakke-/brevpost til en avdeling eller en ansatt ved Haakonsvern vil disse ankomme på rett sted så lenge du har merket pakke-/brevposten med mottakende avdeling eller navn på bestiller/mottaker (helst begge). Her er det avgjørende at du som avsender innehar denne informasjonen slik at forsendelser ikke forsinkes! Pakker uten tydelig mottaker (navn, avdeling) risikerer retur. Husk også å merke pakke-/brevposten med avsender!

  Forhold deg primært til den post-/pakkeadressen du har mottatt av din kontaktperson ved basen.
  Har du ikke en slik kontaktperson kan du sende:

  a) bedriftspost til:

  Navn på avdeling/fartøy
  K-punkt nr (hvis du har mottatt et slikt)
  Att: personnavn til mottaker
  Haakonsvern 1
  5173 LODDEFJORD

  og b) private brev/pakker til:

  Navn på avdeling/fartøy
  K-punkt nr (hvis du har mottatt et slikt)
  Att: personnavn til mottaker
  Haakonsvern
  5886 BERGEN

  Faktura

  Alle faktura MÅ fremsendes til postadressen som er angitt på Innkjøpsordren du har mottatt i fm Forsvarets bestilling av ditt firmas varer/tjenester. Gjøres ikke dette må det forventes betydelige forsinkelser i betalingen.

 11. Virksomheten ved Haakonsvern består av en rekke selvstendige avdelinger/etater. Haakonsvern orlogsstasjon kan kun svare på spørsmål om egen virksomhet, samt spørsmål knyttet til drift av selve marinebasen.

  Haakonsvern orlogsstasjon har ikke anledning til å oppgi navn, telefonnummer eller epost til ansatte i Forsvaret.

  Spørsmål som omhandler andre avdelinger/etater ved basen må rettes direkte til disse.

  Svært få avdelinger i Forsvaret har en dedikert epost adresse hvor eksterne kan kontakte avdelingen. Det anbefales derfor å benytte tilgjengelige kanaler. Disse finner man her.

 12. Nei, det er forbudt å fotografere/filme militære områder.

  Dette forbudet gjelder også i sjøen:
  Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold.

  Er det behov for fotografering i basens nærområder ved bruk av drone, eksempelvis i fm utarbeidelse av salgsprospekt for bolig, gjelder følgende fremgangsmåte:

  1. Militært område skal ikke fotograferes/filmes
  2. Sertifisert droneoperatør
  3. Søknad til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (www.nsm.no), som følge av at det skal filmes i nærheten av militært område
  4. Klarering med Avinor og etterlevelse av andre føringer knyttet til bruk av drone
  5. Varsling av Haakonsvern orlogsstasjon - Operasjonsavdeling og militær helikopterbase, [email protected].
 13. Hvis du har spørsmål som utelukkende relaterer seg til drift av selve marinebasen kan du kontakte oss via epost [email protected].

  Vi besvarer IKKE på spørsmål relatert til jobb/utplassering/praksis, vitnemål/kursbevis, eller spørsmål som er rettet mot andre avdelinger/virksomheter ved basen. Vi har ikke anledning til å videreformidle informasjon til disse eller oppgi epost, telefonnummer eller navn på ansatte ved basen.

Mål

Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern skal ha et godt omdømme, et godt samarbeid med og relasjoner til det sivile samfunn og til basens naboer, og vi skal samlet sett være en ansvarlig og relevant bidragsyter i både fred, krise og væpnet konflikt.