betongmeisling

Informasjon til eksterne gjester og innleide

Det er til enhver til en rekke gjester, samt innleide eksterne som utfører arbeid ved Haakonsvern, angitt som besøkende. Før adgang kan innvilges må det foreligge en formell invitasjon (gjelder gjester) og et tjenestlig oppdrag (gjelder innleide) fra en av Forsvarets virksomheter på basen.

All adgang til basen er behovsbetinget og gis utelukkende til ansatte ved basen, inviterte gjester, samt til innleide som skal utføre arbeide. Gyldig adgang kontrolleres for enhver som skal inn-passere. Dette er nødvendig for å ivareta sikkerheten til den samlede virksomheten ved basen.

Tone Størksen Sjef Sjøforsvarets baser.png
Kommandør Tone Størksen

Avdelingen Haakonsvern orlogsstasjon er Hovedbedrift ved Haakonsvern og skal i denne sammenheng sette krav til, samt koordinere en rekke typer arbeid/aktiviteter som utføres ved basen. Koordineringen omfatter både Forsvarets egne avdelinger og andre representerte etater, men også eksterne virksomheter og privatpersoner (besøkende) som har oppdrag, eller på annen måte er en gjest ved basen. 

Koordineringen starter når hovedbedriften får kjennskap til ditt besøk til basen (gjennom søknad om adgang), og slutter når du forlater basen. Avhengig av
typen arbeid som utføres skal også basen ha kjennskap til når og hvor arbeidet
skal utføres, og i enkelte tilfeller godkjenne arbeidet før det kan starte.

koordinering shh.png
Prinsippskisse for koordinering ved SHH

Klikk på relevant fane under for informasjon om de krav som gjelder for deg som invitert gjest eller innleid med oppdrag.

Informasjon og krav til besøkende

 1. Generelt

  Før du som besøkende ankommer basen skal din kontaktperson/oppdragsgiver ved basen ha søkt om adgang for deg. Adgang og utstedelse av adgangskort som gir den angjeldende tillatelse til selvstendig ferdsel inn/ut av basen for et fastsatt tidsrom gjøres kun når den besøkende innehar sikkerhetsklarering og er autorisert. Klarering/autorisasjon er det din kontaktperson ved basens ansvar å fremskaffe, noe som blir kontrollert før adgang innvilges.

  Du skal også ha lest igjennom informasjon om sikkerhet og generell fremtreden ved basen. Det henvises brosjyren Informasjon til ansatte og gjester ved Haakonsvern, se lenke under.

  Oppbevaring og behandling av personopplysninger

  Som besøkende er du nødt til å oppgi personopplysninger. Dette er en forutsetting for adgang. Dine personopplysninger som registreres av Haakonsvern orlogsstasjon oppbevares skjermet og kun tilgjengelig for de som behandler opplysningene.

 2. Oppmøte

  Alle besøkende skal møte ved Adgangskontoret Haakonsvern for kontroll og utlevering av adgangskort. Kontoret er åpent på hverdager fra kl. 0630 til kl. 1500. Det henstilles om å hente ut kort på et tidligere tidspunkt enn den dagen man skal ha adgang! Dette da det må forventes kø og betydelig ventetid innenfor visse dager og tidsrom. Generelt er det stort påtrykk fra kl. 0630 til 0900.

  Du skal medbringe gyldig identifikasjon.

  • Pass
  • Nasjonalt identitetskort
  • Førerkort

  Annen identifikasjon godtas ikke!

  Vær oppmerksom på at man i visse tilfeller må legge igjen identifikasjon som pant. Det er da viktig å ta med også annen identifikasjon enn førerkort. Førerkortet må du ha for å kunne føre kjøretøy inne på basen.

  Ved spørsmål kan kontoret nåes pr epost, eller telefonnummer 915 03003 (be om Adgangskontoret Haakonsvern).

  "Kortregler"

  • Adgangskortet skal alltid bære synlig på kropp inne på basen og skjules når man er utenfor basen
  • Det er forbudt å overdra kortet til andre
  • La aldri kortet ligge i kjøretøy
  • Mistet kort skal uten opphold meldes til Adgangskontoret
  • Misbruk av kort er straffbart
 3. Primært skal Hovedbedriften påse at sikkerheten er ivaretatt og at samtidig arbeid/aktivitet ikke medfører en fare, samt at det er etablert tilstrekkelig HMS internkontroll.

  Ved Haakonsvern innebærer den helhetlige koordineringen at Hovedbedriften:

  • Har kjennskap til ditt besøk, herunder hva ditt oppdrag er, hvor du skal oppholde, din kontaktinformasjon m.m.
  • Gir deg som besøkende nødvendig overordnet sikkerhet og koordineringsinformasjon gjeldende for hele basen
  • Påser at området du skal jobbe ved har en lokal avdeling som ivaretar stedlig koordinering
  • Påser at du har inngående kjennskap til varslingsrutiner for akutte hendelser med behov for nødhjelp og andre uønskede hendelser.

  Koordinering ved spesifikke områder samt i bygg på basen gjøres av en utpekt avdeling fra Forsvaret eller oppdragsgivers. Dette vil si at du som innleid IKKE skal iverksette arbeid som kan påvirke andre virksomheter uten at dette er koordinert lokalt. Er du usikker, forhold deg til din oppdragsgiver!

 4. Alle besøkende skal motta grunnleggende informasjon relatert til sikkerhet og fremtreden ved basen. Her fremkommer også ditt ansvar som besøkende.

  Dette gjøres pr i dag ved at:

  1. Hovedbedriften utgir informasjon som den besøkende er pliktig å lese innen dato for adgang, herunder:

  • Brosjyre - Informasjon for ansatte og gjester.
   Informasjonene er rettet mot basens egne ansatte, samt gjester som ikke skal utføre arbeid ved basen utover vanlig kontorarbeid
  • Brosjyre - Informasjon for oppdragsgivere og innleide.
   Informasjonen er rettet mot både de som er oppdragsgiver ved base, samt de som utfører teknisk/manuelt arbeid ved basen.
   DENNE BROSJYREN ER IKKE PUBLISERT P.T.

  Informasjonen kan leses/lastes ned via lenker under.

  2. Den besøkendes kontaktperson (oppdragsgiver) ved basen gir den besøkende informasjon om krav som gjelder ved det aktuelle område/bygget/anlegget den besøkende skal oppholde seg ved, eller utføre arbeid i.

  I fremtiden skal det etableres e-læringskurs som grunnlag for adgang.

 5. I visse tilfeller tillates det at personell som ikke innehar klarering/autorisasjon får adgang til basen. Det settes da krav til følge under hele oppholdet.

  Det gis ikke særskilt sikkerhetsinformasjon til denne gruppen personell da vedkommende som følger skal ivareta alle sikkerhetsaspekter knyttet til den besøkendes opphold.

Brosjyre - Informasjon for ansatte og gjester til Haakonsvern

Sikkerhetspolicy for Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern (SHH)

 • SHH skal kjennetegnes som en arbeidsplass hvor sikkerhet, effektivitet, trivsel, et godt fellesskap og samhold og en høy grad av samarbeid på tvers av virksomhetene er vektlagt og ivaretatt
 • Virksomheten skal oppfylle krav fra sivile og militære etater/instanser, og SHH skal være et samordnet område innen Helse-/Miljø og sikkerhet
 • Det ytre miljøet skal skånes mot uheldig påvirkning som følge av virksomheten.