sommerbrett-20151020OST_4189

Undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering

Les mer om undersøkelsen her.

Forsvaret gjennomfører undersøkelser for å kartlegge omfanget av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Resultatene er viktige for å kunne jobbe målrettet mot mobbing og seksuell trakassering.

I 2020 gjorde Forsvaret en ny undersøkelse. Resultatene ble kunngjort mandag 22. februar 2021 klokken 12.00. Se opptak av fremleggingen her.

Undersøkelsen er analysert av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har analysert funnene og laget en rapport. For mer informasjon om metode og analyse – og nedlastning av rapporten, se FFIs nettsider:

Innførte tiltak

Den første store kartleggingsundersøkelsen ble gjort i 2018. Ut fra funnene i den innførte Forsvaret ni omfattende tiltak for å styrke det målrettede arbeidet for å endre holdninger og kultur:

  1. Holdnings- og informasjonskampanje(r) som skal tydeliggjøre at MOST ikke er i henhold til Forsvarets verdier og samtidig informere om hvordan uønskede hendelser varsles.
  2. Nedsette en arbeidsgruppe med hensikt å utarbeide et direktiv fra forsvarssjefen som omhandler retningslinjer og regelverk vedrørende mobbing og seksuell trakassering. Direktivet bør blant annet regulere forhold som for eksempel seksuell omgang mellom vernepliktige på militært område, forbud mot kjønns- og sexrelaterte huskeregler, seksualiserte vitser o.I. Direktivet bør også presisere alle ansattes, og især sjefers, plikt til å gripe inn når upassende oppførsel observeres.
  3. Gjennomgå Forsvarets system for varsling, og vurdere hvordan dette kan synliggjøres bedre enn i dag. 
  4. Sette søkelyset på Forsvarets organisasjonskultur relatert til mobbing og seksuell trakassering. Arbeidsgruppen foreslår at forsvarssjefen og hans sjefsgruppe gjennomfører et eget seminar med dette som prioritet, og at det derigjennom legges en strategi for det videre arbeidet. Det anbefales at det nyttes ekstern kompetanse til dette arbeidet innledningsvis.
  5. Utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse (HEL) bør kvalitetssikres slik at ledere på alle nivåer i Forsvaret informerer og følger opp dette i den daglige tjenesten.
  6. Tydeliggjøre at det er et lederansvar å sikre at Forsvarets systemer for varsling fungerer i praksis. Oppfølgingen av varslingssakene må derfor håndteres profesjonelt, og uten at det er en «fryktkultur» der ansatte ikke tør varsle på grunn av frykt for konsekvenser for egen karriere.
  7. Etablere en intranettside som inneholder all nødvendig informasjon som kan fungere som en verktøykasse for ledere og ansatte i Forsvaret. Siden bør som et minimum inneholde informasjon om varsling, veiledning for sjefer, informasjon om ivaretagelse og Forsvarets policyer relatert til emnet.
  8. Det anbefales at MOST-undersøkelsen valideres og utvikles slik at den kan gjennomføres jevnlig. Dette vil bidra til økt kunnskap om temaet og vise om iverksatte tiltak har effekt. Det bør også iverksette ytterligere forskning innenfor temaer eller avdelinger som en ønsker mer informasjon rundt.
  9. Opprett en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakasseri ng. Stillingen bør innledningsvis ha en tidshorisont på to år.

Korleis varsle om uønskte hendingar

Som militærpolitisoldat (MP-soldat) blir du gitt politimyndighet på militært område og for alt militært personell. Dette gjør at det stilles store krav til soldatenes egnethet. Rekruttperioden fungerer derfor også som en seleksjonsperiode. Det er med andre ord ikke sikkert at du får anledning til å tjenestegjøre som MP-soldat, selv om du er innkalt til militærpolitiet. Øvelse Vargtass på Sessvollmoen er den siste store prøvelsen soldatene må igjennom for å bli sertifisert militærpoliti. // As a soldier in the military police (MP-soldier) you are given police-authority of military areas and of all military personell. As a result, there are high demands for the capabilities of each individual soldier. Henceforth the recruitment-period is also used as a period of selection. In other words, you might not get the oppurtunity to serve as military police, even if that is where you have been conscripted. The 'Vargtass'-exercise at Sessvollmoen is the last trial the soldiers has to go through to be certified as military police.

Har du eller nokon du kjenner, opplevd mobbing, trakassering, eller andre kritikkverdige hendingar? Då er det viktig at du seier ifrå.

Du kan varsle til din næraste leiar, eller til ein annan leiar i Forsvaret. Du kan òg seie ifrå til verneombod eller hovudverneombod. Har du vore utsett for vald, valdtektsforsøk eller valdtekt, ta kontakt med politiet (telefon 800 40 008 eller 02800) eller militærpolitiet (militært nummer 0510 2000, sivilt nummer 23 09 20 00).

Har du sett andre bli utsette for mobbing eller seksuell trakassering, har du plikt til å hjelpe. Du må varsle til næraste leiar eller ein annan leiar i Forsvaret, til verneombod eller hovudverneombod. Ver ein god makker og kollega, hjelp andre. Er det ikkje hensiktsmessig å varsle til næraste leiar, kan du varsle Forsvarets sentrale varslingskanal.

Forsvarets sentrale varslingskanal

E-post: [email protected]
Varslingstelefonen: 800 89 666
Postadresse: Forsvarssjefens internrevisjon, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo.

Vi svarar varslingstelefonen og på e-postar i vanleg arbeidstid.