Emneside for ING2301 Funksjoner, differensialligninger og numeriske metoder

Hva lærer du

Emnet handler om de viktigste funksjoner i matematikken, deres egenskaper og anvendelser. Det tar også opp modeller som formuleres med enkle differensialligninger av første og av andre grad, samt løsning av slike ligninger. Videre skal emnet gi en innføring i grunnleggende begreper og teknikker i program­mering, som så anvendes til å løse ligninger numerisk.

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • gjøre rede for hvor og hvordan derivasjon og integrasjon anvendes
  • forklare egenskapene til trigonometriske funksjoner og eksponensialfunksjoner/logaritmefunksjoner
  • forstå teorien om og betydningen av de komplekse tall
  • gjøre rede for hvordan sammenhengen mellom disse, de trigonometriske funksjonene og eksponensialfunksjonen på kompleks form fører til utvikling av Fourierrekker
  • forstå hvordan programmering brukes til å løse matematiske problemer

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • bruke solide regneferdigheter til å løse oppgavene innenfor grunnleggende problemstillinger fra ingeniørmatematikken
  • benytte et relevant matematisk symbol- og formelapparat og manipulere symboler og formler
  • tenke og resonnere matematisk, det vil si, stille opp matematiske modeller, løse matematiske problemer, både analytisk og numerisk, og vurdere og gjøre rede for sine resultater
  • bruke matematiske metoder og verktøy

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare hvordan matematikk kan brukes til å løse praktiske og tekniske problem­er
  • kjenne og behandle matematiske modeller som andre emner og personlig faglig utvikling kan bygge videre på
  • formulere matematiske modeller innen en ingeniørfaglig ramme
  • anvende et relevant formelapparat og kommunisere om matematikk, både muntlig og skriftlig
 2. Emnet koordineres med de andre tekniske emnene.

  Det legges vekt på å bruke eksempler fra disse og fra tjeneste i Sjøforsvaret.

  Det forventes ca 16 timer arbeidsinnsats per uke (forelesning, oppgaveløsning, prosjekt, selvstudium).

 3. Antall sider pensum: 379

  • Berle, E., Langholm, T. & Meen, K. (2019). Innføring i Programmering. Sjøkrigsskolen.
  • Croft, A., Davison, R., Hargreaves, M. & Flint, J. (2013). Engineering Mathematics - A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and System Engineers (4. utg.). Harlow: Pearson-Education.
   • Tallsystemer: Kap. 1.3
   • Funksjoner generelt: Kap. 2
   • Trigonometriske funksjoner: Kap. 3
   • Logiske porter: Kap. 5
   • Komplekse tall: Kap 9.1 - 9.5, 9.7 - 9.9
   • Derivasjon: Kap. 10 - 12
   • Integrasjon: Kap. 13 - 15 og 16.3
   • Ordinære differensialligninger: Kap. 19
   • Numeriske metoder for å løse differensialligninger: Kap. 20.5 - 20.6
   • Fourier-rekken: Kap 23.1 - 23.3 og 23.5
 4. Vurderingsform: Mappevurdering

  Gruppering:

  Individuell

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Mappen består av innleveringer, prøver og prosjektoppgave med muntlig redegjøring. Detaljer oppgis ved semesterstart.

  Hjelpemidler: Lærebok, formelsamling, kalkulator