Emneside for ING2302 Dynamikk og kjemi

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i mekanikk (med vekt på dynamikk, rotasjonsbevegelse, svingninger og bølger) samt kunnskaper i uorganisk kjemi. Dette danner et faglig grunnlag i dynamikk og kjemi som andre emner bygger på.

Emnet dekker følgende faglig innhold: rettlinjet kinematikk (posisjon og forflytning, fart og fartsendring, akselerasjon, bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon, anvendelse av derivasjon og integrasjon), krumlinjet kinematikk (vektorer, vektorkomponenter, vektorfunksjoner, vektorregning, posisjonsvektor, forflytningsvektor, fartsvektor, akselerasjonsvektor, baneakselerasjon og sentripetalakselerasjon, bevegelsesligninger på vektorform og komponentform, prosjektilbevegelse, sirkelbevegelse med konstant eller varierende banefart, kartesiske koordinater og sylinderkoordinater), krefter (Newtons lover på vektorform og komponentform, sammensatte systemer, rettlinjet og krumlinjet bevegelse, prosjektilbevegelse med luftmotstand), bevegelsesmengde og kraftstøt (bevegelsesmengdebevaring, rettlinjet og i planet, impulsloven), energi og arbeid (kinetisk energi, potensiell energi i tyngdefeltet og for elastisk fjær, mekanisk energi og energibevaring, arbeid og endring av kinetisk eller mekanisk energi, effekt), rotasjonskinematikk (vinkelfart, vinkelakselerasjon, bevegelsesligninger ved konstant vinkelakselerasjon), massesenter og treghetsmoment (ved summasjon eller enkel integrasjon, parallellakseteoremet), energi og spinn (rotasjonsenergi, energibevaring ved bevegelse med rotasjon, spinnbevaring ved ren rotasjon), rotasjonsdynamikk (kraftmoment, momentsatsen, arbeid og endring av rotasjonsenergi, effekt), svingninger og bølger (harmoniske svingninger, frie, dempede og tvungne svingninger, resonans, harmoniske bølger, dispersjonsrelasjoner for vannbølger, intensitet, lydnivå, desibelskala, dopplereffekt, overlagring, sveving, bølgerefleksjoner, stående bølger, svingninger og bølger på kompleks form (viserform), standbølgeforhold (SWR), akustikk, partikkelsvingninger og trykksvingninger, lydtrykk, transmisjon og refleksjon ved grenseflate), kjemi (atomstruktur og periodesystemet, kjemiske forbindelser, navnsetting og bindingstyper, løsninger, gasser, kjemiske reaksjonslikninger og kvantitative beregninger, forbrenningsreaksjoner, fullstendige forbrenningsreaksjoner, kjemisk likevekt, termodynamikk og kinetikk, syre-base-reaksjoner og redoksreaksjoner, elektrokjemi, spenningsrekken, galvaniske celler, elektrolyse, korrosjonsformer og korrosjonskontroll).

Emnet følger STCW-kode A-III/2 og STCW-funksjon Maskineri på ledelsesnivå.

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskap

  Kadetten..

  • (K1) har kunnskap om sentrale begreper og metoder i dynamikk og kjemi

  • (K2) har kjennskap til sammenhenger mellom ulike fenomener i dynamikk og kjemi og praktiske anvendelser

  Ferdigheter

  Kadetten..

  • (F1) kan bruke et relevant begreps- og formelapparat

  • (F2) kan gjøre rede for sentrale fenomen i dynamikk

  • (F3) kan bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte fenomener innen dynamikk

  • (F4) kan resonnere systematisk, løse mekaniske/kjemiske problemer og gjøre rede for sine resultater

  • (F5) kan sette opp kjemiske reaksjonsligninger og anvende dem praktisk innenfor forbrenning av hydrokarboner

  • (F6) kan forklare hva reaksjonshastighet innebærer

  Generell kompetanse

  Kadetten..

  • (G1) kan benytte naturvitenskapelige tenkemåter og metoder

  • (G2) kan kommunisere skriftlig og muntlig om fysikk og kjemi

 2. Informeres om ved emnets oppstart. 

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen. Både dynamikk-delen og kjemi-delen av eksamen må bli vurdert som bestått hver for seg.

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

 5. Dynamikk-delen og kjemi-delen utgjør henholdsvis 75 % og 25 % av hele emnet.