Emneside for ING2303 Maritim elektroteknikk

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i elektriske kretser som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven. Emnet dekker kretselementer, passiv fortegnskonvensjon, Kirchhoffs strøm- og spenningslov. Emnet skal gi kadettem innføring imetoder i kretsanalyse, som nodespenningsmetoden, kildetransformasjoner, Thevenin og Norton- ekvivalenter og superposisjonsmetoden.

Videre dekkes induktans, kapasitans, oppladning og utladning av kondensator og transienter i 1. og 2. ordens kretser. Innenfor vekselstrøm dekkes strøm- og spenningsvisere, analyseteknikker i frekvensplanet, øyeblikkelig effekt, kompleks effekt, effektberegninger. I tillegg inneholder emnet trefasekretser og effektberegninger i disse.

STCW-kode:A-III/1, A-III/2, A-III/6, A-III/7STCW-funksjon: Maskineri på operativt og ledelsesnivå, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på støttenivået, det operative nivået og ledelsesnivået, vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået. samt veiledning maskinavdelingen.

​Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare sentrale begreper, resultater og metoder innen elektrofag
  • gjøre rede for når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • gjennomføre elektroteknisk modellering
  • resonnere systematisk, løse elektrotekniske problemer og gjøre rede for sine resultater slik at det belyser en problemstilling
  • anvende og gjøre rede for metodene i nettverksberegninger og nettverksanalyser
  • bruke måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata
  • bruke relevant dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte kretser

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • kommunisere med andre om elektrofag, både muntlig, skriftlig og i et formelapparat
  • forklare hvordan ny elektroteknisk kunnskap og metode utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr Sjøforsvarets utdanningsprogrammer punkt 2.9.1.3 Integrering og relevans.

  ·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  ·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

  ·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  ·      Laboratorieøvelser og datasimuleringer  

  ·      Prøver

 3. James W. Nilsson og Susan A. Riedel: Electric Circuits, 11. utgave, Pearson, ISBN: 978-1-292-26104-1, kapittel 1-4 og 7-10

  • Kretsvariable
  • Kretslelementer
  • Enkle motstandskretser
  • Teknikker i kretsanalyse
  • Induktans og kapasitans
  • Respons i førsteordens RL- og RC-kretser
  • Naturlig respons og sprangrespons i RLC-kretser
  • Vekselstrømskretser
  • Effekt i vekselstrømskretser
 4. Obligatorisk arbeidskrav: Laboratoriearbeid

  Obligatorisk arbeidskrav: Prøver og innleveringer

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60 %

   

  Vurderingsform: Mappevurdering

  Gruppering: Individuell

  Varighet: Semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40 %