Emneside for ING2303 Maritim elektroteknikk

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i elektriske kretser som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven. Emnet dekker kretselementer, passiv fortegnskonvensjon, Kirchhoffs strøm- og spenningslov. Emnet skal gi kadetten innføring i metoder i kretsanalyse, som nodespenningsmetoden, kildetransformasjoner, Thevenin og Norton- ekvivalenter og superposisjonsmetoden.

Videre dekkes induktans, kapasitans, oppladning og utladning av kondensator og transienter i 1. og 2. ordens kretser. Innenfor vekselstrøm dekkes strøm- og spenningsvisere, analyseteknikker i frekvensplanet, effektberegninger og kompleks effekt. 

STCW-kode:A-III/1, A-III/2, A-III/6, A-III/7STCW-funksjon: Maskineri på operativt og ledelsesnivå, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på støttenivået, det operative nivået og ledelsesnivået, vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået. samt veiledning maskinavdelingen.

​Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskap

  kadetten..

  • (K1) har kunnskap om sentrale begreper, resultater og metoder innen elektrofag

  • (K2) har kunnskap om grunnleggende elementer i elektriske kretser

  • (K3) har kunnskap om når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer.

  Ferdigheter

  kadetten..

  • (F1) kan gjennomføre elektroteknisk modellering

  • (F2) kan resonnere systematisk, løse elektrotekniske problemer og gjøre rede for sine resultater slik at det belyser en problemstilling

  • (F3) kan anvende og gjøre rede for metodene i nettverksberegninger og nettverksanalyser

  • (F4) kan beherske måleutstyr til feilsøking og testing av elektriske kretser på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata

  • (F5) kan kontrollere programvareversjon og bruke relevant dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte kretser

  Generell kompetanse

  kadetten.. 

  • (G1) kan kommunisere med andre om elektrofag, både muntlig, skriftlig og ved hjelp av formler

  • (G2) kjenner til og kan forklare hvordan ny elektroteknisk kunnskap og metode utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis

 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr Sjøforsvarets utdanningsprogrammer punkt 2.9.1.3 Integrering og relevans.

  ·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  ·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

  ·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  ·      Laboratorieøvelser og datasimuleringer  

  ·      Prøver

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Obligatorisk arbeidskrav: Laboratoriearbeid

  Obligatorisk arbeidskrav: Prøver og innleveringer

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F