Emneside for ING2501 Matematiske metoder 2

Studiepoeng
10
Studieår
2021
Engelsk emnetittel
Mathematical Methods 2

Hva lærer du

Emnet vil gi studentene innføring i og forståelse for bestemte matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder til anvendelse i emnene «Elektro» og «Signalbehandling», relatert til militære kommunikasjonssystemer. Emnet vil gi en innføring i enkel matematisk modellering, og dataverktøy vil bli benyttet aktivt i undervisningen for lettere å bringe til veie forståelse for matematikken. Studentene skal kunne skrive selvstendige forklaringer på begreper og problemstillinger i pensum. Studenten vil utvikle kunnskaper og ferdigheter innen det å jobbe selvstendig og i team, samt utvikle sine kritiske og analytiske evner gjennom å jobbe grundig med prosjekter. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer

• Lineære ligningssystemer og matriser

• Vektorrom

• Lineære transformasjoner

• Egensystemer og diagonalisering

• Indreprodukt og ortogonalitet

• Matematisk dataverktøy

• Potensrekker

• Fourierrekker

• Fouriertransform 

 1. Kunnskap 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • vise forståelse av de matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder som inngår i emnets temaer innen lineær algebra ​

  • forklare begrepet rekker, herunder Potens- og Fourierrekker ​

  • forklare Fouriertransformen av periodiske og ikke-periodiske funksjoner 

  Ferdigheter 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • grunnleggende bruk av matematisk dataverktøy 

  • løse grunnleggende lineæralgebraiske problemer knyttet til ligningssystemer, matriser og lineære transformasjoner 

  • løse grunnleggende lineæralgebraiske problemer knyttet til vektorrom 

  • løse grunnleggende lineæralgabraiske problemer knyttet til egensystemer og diagonalisering 

  • løse grunnleggende lineæralgebraiske problemer knyttet til indreprodukt og ortogonalitet 

  • regne ut Taylorrekker og anvende linearisering til løsning av enkle differensiallikninger

  • regne ut Fourierrekker for enkle funksjoner 

  • regne ut Fouriertransformen av enkle funksjoner, og skal kunne bruke dette til å løse en del standard differensiallikninger 

  • finne overgangene mellom tids- og frekvens representasjon av et signal

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • gjøre rede for begreper og metoder innenfor emnet• planlegge og gjennomføre gruppeprosessen, samt det å jobbe selvstendig, i forbindelse med prosjektarbeidet 

 2. Forelesninger, prøver, øvinger, rapportskriving og løsning av problemstillinger i grupper 

 3. Bretscher. (2013). Linear algebra with applications​ (5. utg.). Pearson education 

  Croft: (2017). Engineering mathematics (5. utg.). Pearson education 

 4. Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Begge vurderingsenheter må bestås for å få karakter i emnet.Hvis stryk i første vurderingsenhet, lineær algebra, vil kontinuasjon være en 4 timers deleksamen.Hvis stryk i den andre vurderingsenheten, vil det bli opplyst om hvilken form kontinuasjon skal ha. Eventuell ny sensur på vurderingsenheten utføres på alt som inngår i denne, etter at karakteren er satt.

   

  Obligatorisk arbeidskrav: Obligatorisk øving innen rekker og transform

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: Prosent

  Andel:2/6

  Første del av vurderingen omhandler lineær algebra: • Eksamen i lineær algebra

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart

   

  Vurderingsform: Prosjektoppgave

  Gruppering: Gruppe

  Karakterskala: Prosent

  Andel:1/6

  Andre del av vurderingen omhandler rekker og transform: • 2 gruppeinnleveringer - den første • eksamen

   

  Vurderingsform: Prosjektoppgave

  Gruppering: Gruppe

  Karakterskala: Prosent

  Andel: 1/6

  Andre del av vurderingen omhandler rekker og transform: • 2 gruppeinnleveringer - den andre • eksamen

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: Prosent

  Andel: 2/6

  Andre del av vurderingen omhandler rekker og transform: • 2 gruppeinnleveringer • Deleksamen - denne

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart