Emneside for ING2501 Matematiske metoder 2

Studiepoeng
10
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Mathematical Methods 2

Hva lærer du

Emnet vil gi kadettene innføring i og forståelse for bestemte matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder til anvendelse i emnene «Elektro» og «Signalbehandling», relatert til militære kommunikasjonssystemer. Emnet vil gi en innføring i enkel matematisk modellering, og dataverktøy vil bli benyttet aktivt i undervisningen for lettere å bringe til veie forståelse for matematikken. Kadettene skal kunne skrive selvstendige forklaringer på begreper og problemstillinger i pensum. Kadetten vil utvikle kunnskaper og ferdigheter innen det å jobbe selvstendig og i team, samt utvikle sine kritiske og analytiske evner gjennom å jobbe grundig med prosjekter. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer

• Lineære ligningssystemer og matriser

• Vektorrom

• Lineære transformasjoner

• Egensystemer og diagonalisering

• Indreprodukt og ortogonalitet

• Matematisk dataverktøy

• Potensrekker

• Fourierrekker

• Fouriertransform 

 

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Alle vurderingsenheter må bestås for å få karakter i emnet. Hvis stryk i en av de skriftlige deleksamenene, vil kontinuasjon være en 4 timers skriftlig deleksamen. Hvis stryk på mappeeksamen, vil det bli opplyst om hvilken form kontinuasjon skal ha. Eventuell ny sensur på mappeeksamen utføres på alt som inngår i denne, etter at karakteren er satt på mappen.

 1. Kunnskap 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • vise forståelse av de matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder som inngår i emnets temaer innen lineær algebra ​

  • forklare begrepet rekker, herunder Potens- og Fourierrekker ​

  • forklare Fouriertransformen av periodiske og ikke-periodiske funksjoner 

  Ferdigheter 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • grunnleggende bruk av matematisk dataverktøy 

  • løse grunnleggende lineæralgebraiske problemer knyttet til ligningssystemer, matriser og lineære transformasjoner 

  • løse grunnleggende lineæralgebraiske problemer knyttet til vektorrom 

  • løse grunnleggende lineæralgabraiske problemer knyttet til egensystemer og diagonalisering 

  • løse grunnleggende lineæralgebraiske problemer knyttet til indreprodukt og ortogonalitet 

  • regne ut Taylorrekker og anvende linearisering til løsning av enkle differensiallikninger

  • regne ut Fourierrekker for enkle funksjoner 

  • regne ut Fouriertransformen av enkle funksjoner, og skal kunne bruke dette til å løse en del standard differensiallikninger 

  • finne overgangene mellom tids- og frekvens representasjon av et signal

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • gjøre rede for begreper og metoder innenfor emnet

  • planlegge og gjennomføre gruppeprosessen, samt det å jobbe selvstendig, i forbindelse med prosjektarbeidet 

 2. Forelesninger, prøver, øvinger, rapportskriving og løsning av problemstillinger i grupper.

  Planlagt undervisningstid er omtrent 140 skoletimer eksklusive eksamener og lesedager. Omtrent 50 av skoletimene gjennomføres før første deleksamen.

 3. Bretscher. (2013). Linear algebra with applications​ (5. utg.). Pearson education. Totalt antall sider i boken er 528.

  Croft: (2017). Engineering mathematics (5. utg.). Pearson education. Totalt antall sider i boken er 1024.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Obligatorisk øving innen rekker og transformasjon er påkrevd for å bli vurdert i emnet.

   

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (skoleeksamen) i lineær algebra, på papir

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel:1/3

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator

  Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart

   

  Vurderingsform: Mappeeksamen i rekker og transformasjon, innlevert på Wiseflow

  Gruppering: Gruppe

  Karakterskala: A-F

  Andel:1/3

  Består av to prosjektrapporter

   

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (skoleeksamen) i rekker og transformasjon, på papir

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/3

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator

  Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart