Emneside for ING3302 Anvendt lineær algebra og statistikk

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten et faglig grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk som andre emner kan bygge videre på, og kunnskap om metoder og økonomiske modeller som et viktig verktøy i problemløsning knyttet til tjenesten i Sjøforsvaret.

​Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare hvordan verktøyene, metodene og teorien i lineær algebra kan brukes til å løse praktiske problem
  • gjøre rede for viktige teorier innen kjerneområdene sannsynlighetsregning og statistikk
  • referere til flere muligheter når det gjelder stokastiske modeller
  • beskrive grunnlagene i teorien om å fatte beslutninger under usikkerhet
  • gjøre rede for sentrale begreper, resultater og metoder innen stokastiske metoder, samt når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • benytte et relevant matematisk og statistisk symbol- og formelapparat og manipulere symboler og formler
  • løse kompliserte tekniske problemer vha. metodene i lineær algebra
  • formulere og løse stokastiske problemer, både analytisk og numerisk, og vurdere og gjøre rede for sine resultater
  • gjennomføre enkel økonomisk modellering
  • bruke stokastiske og statistiske metoder og verktøy relevant for sitt fagfelt

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • kommunisere med andre om stokastiske og økonomiske modeller både muntlig, skriftlig og i et formelapparat
  • forklare hvordan usikkerhet kan modelleres, måles og beregnes
  • referere hvordan ny kunnskap og metode innen stokastisk modellering utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis
 2. Det legges vekt på å bruke eksempler fra andre tekniske emner og fra tjeneste i Sjøforsvaret som illustrasjon av emnet.

  Det forventes ca 16 timer arbeidsinnsats per uke (forelesning, oppgaveløsning, prosjekt, selvstudium).

  • Antall sider pensum: 64 (i tillegg til kompendium)

  • Croft, A., Davison, R., Hargreaves, M., & Flint, J. (2013). Engineering Mathematics - A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and System Engineers (4.utg.). Harlow: Pearson-Education (kap. 8).
  • Berle, E., Langholm, T., & Meen, K.: Kompendium. Sjøkrigsskolen 2018 (kap.: Sannsynlighetsmodeller, Markovkjeder og Matematisk statistikk).
 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50 %

  Eksamen må bestås.

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator og skolens formelsamling

   

  Vurderingsform: Mappevurdering, individuell. Mappen er basert på 1 til 2 prøver, 2 til 3 innleveringer og 1 prosjektoppgave. Innholdet i mappen vil bli kunngjort ved semesterstart.

  Varighet:1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50 %: