Emneside for ING3302 Anvendt lineær algebra og statistikk

Hva lærer du

Emnet skal gi kandidaten et faglig grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk som andre emner kan bygge videre på, og kunnskap om metoder og økonomiske modeller som et viktig verktøy i problemløsning knyttet til tjenesten i Sjøforsvaret.

​Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • forklare hvordan verktøyene, metodene og teorien i lineær algebra kan brukes til å løse praktiske problem

  • gjøre rede for viktige teorier innen kjerneområdene sannsynlighetsregning og statistikk

  • referere til flere muligheter når det gjelder stokastiske modeller

  • beskrive grunnlagene i teorien om å fatte beslutninger under usikkerhet

  • gjøre rede for sentrale begreper, resultater og metoder innen stokastiske metoder, samt når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • benytte et relevant matematisk og statistisk symbol- og formelapparat og manipulere symboler og formler

  • løse kompliserte tekniske problemer vha. metodene i lineær algebra

  • formulere og løse stokastiske problemer, både analytisk og numerisk, og vurdere og gjøre rede for sine resultater

  • gjennomføre enkel økonomisk modellering

  • bruke stokastiske og statistiske metoder og verktøy relevant for sitt fagfelt

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • kommunisere med andre om stokastiske og økonomiske modeller både muntlig, skriftlig og i et formelapparat

  • forklare hvordan usikkerhet kan modelleres, måles og beregnes

  • referere hvordan ny kunnskap og metode innen stokastisk modellering utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis

 2. Det legges vekt på å bruke eksempler fra andre tekniske emner og fra tjeneste i Sjøforsvaret som illustrasjon av emnet.

  Det forventes ca 16 timer arbeidsinnsats per uke (forelesning, oppgaveløsning, prosjekt, selvstudium).

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Eksamen må bestås.

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator og skolens formelsamling