Emneside for ING3303 Marinefartøy, flyteevne og konstruksjon

Hva lærer du

Emnet skal gi nødvendig skipsteknisk kunnskap til å betjene, vedlikeholde og føre tilsyn med fartøyer i rollen som maskin- og havarioffiser i Marinen. Det skal danne et godt faglig grunnlag for bacheloroppgaven og videre studier.

Emnet har følgende faglige innhold: Skipets geometri og hydrostatikk: Framstilling av linjetegning, beregning av hydrostatiske størrelser og koeffisienter, Kurveblad / hydrostatiske tabeller, Bonjean-kurver, lastemerker, Undervannsbåters hydrostatikk, stabilitet, trim og likevektspolygoner. 

Intakt og skade stabilitet, overflatefartøyer: Tverr- og langskips stabilitet. Lasting, lossing, krengeprøve, vektregnskap, Effekt av fri væskeoverflate og skade til sjø, Stabilitet ved dokking/grunnstøting, Framstilling av GZ kurver fra linjetegning, Dynamisk stabilitet. Militære krav til intakt og skadestabilitet. Havarikontroll. Regler for krigsfartøy. Sjøfartsdirektoratets og klasseselskaps regelverk for handelsfartøy. Gjeldende IMO-konvensjoner (SOLAS, MARPOL og Lastelinje). 

Styrke, struktur og skrogvedlikehold: Oppbygging av skrogstrukturer, tegningsgrunnlaget for bygging av skroget. Materialvalg, Globale og lokale laster på skroget. Belastninger på skrogbjelken i stille vann og for designsjø. Skjærkraft-, moment-, og defleksjonsdiagrammer, Spenningsanalyse av tverrsnitt ved midtstasjonen, Knekning av søyler og platefelt, Sjokklaster og skipets respons, Periodisk besiktigelse og vedlikehold av skroget., Regler/standarder for bygging av krigsfartøy, Sjøfartsdirektoratets forskrifter og klasseselskaps regelverk for handelsfartøy, klassesystematikk. Internasjonale regelverk, IMO og SOLAS. 

Motstand og framdrift: Motstandskomponenter. Metoder for beregning av slepemotstand og slepeeffekt. Modellforsøk i slepetank med tilhørende fullskala prøvedata. Propell og vannjet-teori . Bestemmelse av en propells hoveddimensjoner, propulsjonsvirkningsgrad, kavitasjonsproblematikk, herunder støy fra propulsorer og skrog. Forsøk i kavitasjonstunnel. Dimensjonering av motor og propell til gitt skip. Klutsjer og koblinger mellom motor og propell. Utmattingsproblematikk  og mekaniske forhold for propell/ror akslinger. 

Sjøgående egenskaper: Fartøyets bevegelser i sjøgang. Møtefrekvens, Response Amplitude Operator (RAO) og bevegelsesspektre. Vurdering av sjøgående egenskaper. Modellforsøk. Demping av rullebevegelsen, ytelser av ulike anlegg, demonstrasjon av rulldemping. 

Manøvreringsegenskaper: Ror og finner. Utforming av skrog og ror i forhold til manøvreringsevnen, modellforsøk av finne. Manøverprøver og NATO krav. Gruntvannseffekter, simulator og modellforsøk. Prosjektering: Prosjektering av fartøyer - fram til byggekontrakt. Livsløpsbetraktninger., Skipsbyggingsmetoder, arbeidsgang på byggeverksted fra kontraktinngåelse til levering. 

Sjømilitære fartøys konsepter: Fartøystyper aktuelle for Sjøforsvaret og teorien bak disse.

Emnet følger STCW-kode: A-III/1, A-III/2 og STCW-funksjon: Maskineri og kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • gjøre rede for militære og sivile fartøyskonstruksjoner innen stabilitet, havarikontroll, styrke, skipets effektbehov og dynamiske egenskaper, vedlikehold og tilsyn

  • gjøre rede for energikonverteringen til propulsjonslinjen og samspillet mellom skip og framdriftsanlegg

  • gjengi gjeldende militært/sivilt regelverk på området

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • resonnere systematisk og løse problemer knyttet til marinefartøyers stabilitet, styrkemessige forhold, bevegelser og energibehovet til framdrift

  • anvende og gjøre rede for virkningsgradene til fremdriftslinjen for ulike fartøysløsninger

  • dimensjonere en framdriftaksling mht. belastning og utmattingsproblematikk

  • bruke fasiliteter og måleutstyr på laboratoriet, samt framstille og tolke måledata

  • bruke relevant dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte forhold

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • kommunisere med andre om skip og propulsjon av skip både muntlig, skriftlig og i et formelapparat

  • har kadettene innsikt i hvordan kunnskap og metode innen området utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis

  Praktisk organisering og arbeidsformer

  Det er vektlagt å bruke eksempler fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer

  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium

  • Laboratorieøvelser og datasimuleringer

  • Prøver

  Emnet koordineres med verkstedopplæringen/seilasperioder og emnene Marint framdriftsmaskineri, Marine turbomaskiner, Maskinkonstruksjon og materiallære samt Maritime maskinerisystemer og overlevelsesevne.

 2. Det er vektlagt å bruke eksempler fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer

  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium 

  • Laboratorieøvelser og datasimuleringer

  • Prøver

  Emnet koordineres med verkstedopplæringen/seilasperioder og emnene Marint framdriftsmaskineri, Marine turbomaskiner, Maskinkonstruksjon og materiallære samt Maritime maskinerisystemer og overlevelsesevne.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%

  Hjelpemidler: Tegne- og skrivesaker. Godkjent kalkulator. Utlevert materiell til eksamen.